Märkning av gädda, gös och abborre i Östersjön

Senast ändrad: 07 maj 2018
Röda fiskmärken. Foto.

Området kring Gålö i Haninge kommun har tidigare haft mycket goda bestånd av gös och gädda. De senaste åren har vi fått indikationer från fritidsfiskare i området om att bestånden minskat oroväckande. Kustlaboratoriet i Öregrund har därför initierat omfattande undersökningar med syfte att beskriva beståndsstruktur hos gös och gädda och undersöka behovet av åtgärder.

Under flera år  har ryssjefisken utförts för att studera lekbestånd av gös och gädda, nätprovfisken för att beskriva fisksamhällets sammansättning som helhet samt yngelstudier för att undersöka reproduktionsframgång. Vi undersöker även skarvens effekter på fiskbestånden genom att samla in uppgifter på födoval.

I projektet ingår också märkning av lekbeståndet vid Gålö, i Lännåkersviken samt i Askviken. Dessa båda vikar utgör mycket viktiga lek- och uppväxtområden för bestånden vid Gålö. Genom återrapportering av märkta fiskar undersöker vi beståndens rörelsemönster och utbredning. Om du vill rapportera en återfångst av en av dessa individer utgör det ett viktigt bidrag till undersökningen.

Ryssjefiskena visar att framför allt beståndet av gädda har en skev storleksstruktur, med alltför få unga fiskar. Samma tendens ses även hos gös, men där är mönstret inte lika tydligt. Vår förhoppning är att vi genom årens undersökningar ska kunna identifiera vad som orsakat problemen och att vi ska hitta vägar att stärka bestånden av gös och gädda vid Gålö, som utgör ett mycket viktigt fiskeområde i Stockholms skärgård.


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se