Märkning av gädda och abborre i Kalmarsund

Senast ändrad: 07 maj 2018

Flera pilotprojekt för kustfiskevård startades i Kalmarsund under 2006. Målsättningen är att stärka kustfiskbestånden genom att restaurera viktiga lek- och uppväxtområden i tillrinnande vattendrag.

Huvudsyftet med märkningen av gäddor i projektet är att uppskatta hur stort lekbeståndet är i respektive vattendrag. Man kommer även att försöka kartlägga fiskens vandringar.

Det yttre märket har ett ID-nummer som gör det möjligt att spåra var fisken märkts och om den återfångats tidigare. Vissa av fiskarna har även ett inre märke i bukhålan. Det inre märket är en s.k. passiv sändare. När fisken passerar någon av de stationer som är utplacerade i vattendragen sker en automatisk registrering.

Projekten drivs i samarbete med Högskolan i Kalmar, Länsstyrelsen i Kalmar samt flera lokala intressenter.


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se