Ålen - en hotad art och resurs

Senast ändrad: 15 mars 2022

Rekrytering och produktion av den europeiska ålen (Anguilla anguilla (L.)) har minskat under många år, för Sveriges del kanske sedan 1800-talets slut.

I ett europeiskt perspektiv har insteget av glasål, från det förmodade lekområdet i Sargassohavet, minskat mycket drastiskt sedan slutet av 1970-talet. Minskningen uppskattas till mer än 95 % om man jämför med de stora mängder glasål som drev in mot Europas kuster så sent som på 1970-talet. Ålen är numera rödlistad av IUCN som Akut hotad (CR).

Den drastiska minskningen har resulterat i ett mindre bestånd av uppväxande gulål och därmed har givetvis också lekvandringen av blankål minskat. Som en effekt av det minskade beståndet har även fångsten av ål i fisket minskat. Då ålen i våra vatten växer förhållandevis långsamt och är gammal när könsmognaden påbörjas, så slår en förändring i rekrytering inte igenom i lekvandringen förrän efter 10-20 år.

Rapportera in utsättningar av ål här!

Odlare/leverantör

Information om platsen

Vikt och antal

Kontaktuppgifter

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24