Ålen - en hotad art och resurs

Senast ändrad: 02 februari 2018

Rekrytering och produktion av den europeiska ålen (Anguilla anguilla (L.)) har minskat under många år, för Sveriges del kanske sedan 1800-talets slut.

I ett europeiskt perspektiv har insteget av glasål, från det förmodade lekområdet i Sargassohavet, minskat mycket drastiskt sedan slutet av 1970-talet. Minskningen uppskattas till mer än 95 % om man jämför med de stora mängder glasål som drev in mot Europas kuster så sent som på 1970-talet. Ålen är numera rödlistad av IUCN som Akut hotad (CR).

Den drastiska minskningen har resulterat i ett mindre bestånd av uppväxande gulål och därmed har givetvis också lekvandringen av blankål minskat. Som en effekt av det minskade beståndet har även fångsten av ål i fisket minskat. Då ålen i våra vatten växer förhållandevis långsamt och är gammal när könsmognaden påbörjas, så slår en förändring i rekrytering inte igenom i lekvandringen förrän efter 10-20 år.


Kontaktinformation

Håkan Wickström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
hakan.wickstrom@slu.se, 010-478 42 46