Ålens biologi

Senast ändrad: 01 mars 2017

Den europeiska ålen, Anguilla anguilla (L.) är en onekligen annorlunda fisk. Även om inte alla detaljer i livscykeln är kända måste den reproducera sig någonstans i Atlanten, sannolikt i Sargassohavet där de minsta och yngsta larverna har fångats. Ålen växer och könsmognar efter 2 till 50 år (medelålder 10 år och maximal ålder >85 år). Dessa åldrar gäller i ett internationellt perspektiv, med långsammare tillväxt och högre åldrar i norr, som i Sverige. Honorna blir ungefär dubbelt så gamla och dubbelt så stora som hannar, men nästan alla ålar Sverige är idag honor. Ingen har någonsin observerat vare sig lekande ålar eller ålägg i naturen. Den ålodling som sker, baserar sig fortfarande på vildfångade ålyngel, så kallade glasålar.

Ålens livsstadier

Olika stadier i ålens liv har speciella namn: de genomskinliga ålynglen som kommer till de europeiska kusterna kallas glasål; i den växande fasen kallas de gulål; och när de slutligen återvänder mot havet, kallas de blankål. I Östersjön är det den unga gulålen (yngel), som vandrar upp i älvarna, även om många av dem också kan växa hela sitt liv i kustnära vatten, på såväl Väst- som på Ostkusten.

 

Ålens livscykel. Ålen lek och rom har faktiskt aldrig observerats i det vilda. Glasålen har oftast vuxit till ålyngel innan de aktivt vandrar in i svenska vatten.

 

Den europeiska ålen - ett bestånd

Den europeiska ålen utgör ett gemensamt bestånd, som är spritt över hela Europa, Nordafrika och de delar av Asien som avbördas till Medelhavet. Trots denna vida utbredning, så är beståndet fragmenterat över tusentals avrinningsområden, med litet eller inget utbyte mellan områdena. Området runt Biscayabukten tar emot ca 90 % av alla glasålar som rekryteras till Europa, samtidigt som gul- och blankålar är mera jämt fördelade över hela utbredningsområdet. Ålen förekommer i kustområden, flodmynningar, laguner, floder, sjöar, träsk samt i diken, och de vandrar under hela livet ofta mellan dessa olika typer av uppväxtområden. De kan överleva under många olika och växlande förutsättningar, som temperatur, salthalt, djup, näringsstatus osv. En aktiv omflyttning, främst i form av utsättningar, har förändrat ålens utbredning, både inom avrinningsområden som över hela den europeiska kontinenten.


Kontaktinformation

Willem Dekker, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
willem.dekker@slu.se, 010-478 42 48