Förvaltning av ål

Senast ändrad: 02 februari 2018

Den ålforskning som bedrivs på institutionen för akvatiska resurser är av historiska skäl tillämpat förvaltningsinriktad, med stora moment av datainsamling och rådgivning.

EU:s ramverk för datainsamling (DCF) styr mycket av verksamheten. Behovet av dataunderlag för arbetet inom WGEEL (ICES arbetsgrupp för ål) är också avgörande för forskningsinriktningen. I stort kan ålforskningen vid Sötvattenslaboratoriet idag delas upp i följande ämnesinriktningar:

  • Populationsdynamiska studier med direkt koppling till utvärderingen av de åtgärder som den svenska ålplanen medfört.
  • Utvärdering av bidraget från utsatta ålyngel till utvandringen av blankål från Sverige.
  • Lekvandrande blankålars vandring och orientering, främst ute i öppet hav. Ämnesområdet innehåller såväl helt nationella som internationella delar. De senare ryms inom ett pågående EU-projekt, EELIAD.
  • Vandringshinder och kraftverksinducerad dödlighet hos utvandrande blankål.
  • Kvalitetsaspekter (storlek, parasitering, fettinnehåll mm) som rör blankålars potential att nå lekområdet i god form för en framgångsrik lek. Länk till publikation.
  • Genetiska studier rörande ålens förmodade panmixi och dess effektiva populationsstorlek.
  • Datainsamling i enlighet med EU:s DCF.
    Märkning av ål i forskningsprojekt - se film om hur det går till!

Som en viktig del och förutsättning för flera av ämnesområdena ovan är laboratoriet starkt engagerade i åldersbestämning av ål. I det arbetet ingår tekniska preparationsmoment som utvecklats till att även omfatta preparation inför otolitkemiska studier av såväl ål som andra arter. 


Kontaktinformation

Håkan Wickström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
hakan.wickstrom@slu.se, 010-478 42 46