Förvaltning av ål

Senast ändrad: 01 mars 2017
yngel.jpg

Den ålforskning som bedrivs på institutionen för akvatiska resurser är av historiska skäl tillämpat förvaltningsinriktad, med stora moment av datainsamling och rådgivning.

EU:s ramverk för datainsamling (DCF) styr mycket av verksamheten. Behovet av dataunderlag för arbetet inom WGEEL (ICES arbetsgrupp för ål) är också avgörande för forskningsinriktningen. I stort kan ålforskningen vid Sötvattenslaboratoriet idag delas upp i följande ämnesinriktningar:

  • Populationsdynamiska studier med direkt koppling till utvärderingen av de åtgärder som den svenska ålplanen medfört.
  • Utvärdering av bidraget från utsatta ålyngel till utvandringen av blankål från Sverige.
  • Lekvandrande blankålars vandring och orientering, främst ute i öppet hav. Ämnesområdet innehåller såväl helt nationella som internationella delar. De senare ryms inom ett pågående EU-projekt, EELIAD.
  • Vandringshinder och kraftverksinducerad dödlighet hos utvandrande blankål.
  • Kvalitetsaspekter (storlek, parasitering, fettinnehåll mm) som rör blankålars potential att nå lekområdet i god form för en framgångsrik lek. Länk till publikation.
  • Genetiska studier rörande ålens förmodade panmixi och dess effektiva populationsstorlek.
  • Datainsamling i enlighet med EU:s DCF.
    Märkning av ål i forskningsprojekt - se film om hur det går till!

Som en viktig del och förutsättning för flera av ämnesområdena ovan är laboratoriet starkt engagerade i åldersbestämning av ål. I det arbetet ingår tekniska preparationsmoment som utvecklats till att även omfatta preparation inför otolitkemiska studier av såväl ål som andra arter. Länk till CfÅ - Centrum för Åldersanalys.


Kontaktinformation

Håkan Wickström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, Enheten för diadroma arter, SLU
hakan.wickstrom@slu.se, 010-478 42 46

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se