Bedömning av ekologisk status - Fisk

Senast ändrad: 02 mars 2017

Bedömning av ekologisk status i sötvatten

 

Vi arbetar med fiskbaserade bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, för användning vid bedömning av ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Idag används två olika multimetriska fiskindex för bedömning av ekologisk status i svenska sjöar (EQR8) och vattendrag (VIX). Båda indexen indikerar generell påverkan. Indikatorerna i VIX kan också kombineras till separata index för surhet och övergödning, liksom sidoindex för hydromorfologisk påverkan.

Bedömningarna förutsätter provtagning med europeiska standardmetoder, med nordiska översiktsnät i sjöar och kvantitativt elfiske i vadbara vattendrag. Både EQR8 och VIX ingår i en pågående interkalibrering och harmonisering av de bedömningsgrunder som används i EU:s medlemsstater.

Inom forskningsprogrammet WATERS (2011-2015) ska fiskindexen och andra svenska bedömningsgrunder valideras eller revideras. Vårt arbete finansieras av både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Bedömning av ekologisk status i havet


Indikatorer för fisk beräknas på basen av data från den marina miljöövervakningen och datainsamlingen i Östersjön och Västerhavet. Indikatorerna används som stöd för information och rådgivning inom fiskeriförvaltningen och havsförvaltningen.

Indikatorerna utvecklas för att beskriva förändringar över tid för olika bestånd, fisksamhällen och födovävar. Indikatorerna används också för att beskriva kvaliteten på fiskens livsmiljöer. 

Indikatorerna på samhällsnivå syftar till att särskilt beskriva förändringar avseende:

1) Mängd fisk
2) Artrikedom
3) Storleksstruktur
4) Trofisk nivå, framför allt förekomster av rovfisk

Det nuvarande arbetet syftar till att ta fram funktionella indikatorer för att kunna utvärdera God ekologisk status enligt EU´s Marina Direktiv samt God miljöstatus enligt EU:s Ramdirektiv för vatten. Arbetet sker samordnat med internationella regionala organistationer (OSPAR och HELCOM). För Östersjöns del sker arbetet framför allt inom expertnätverket HELCOM FISH PRO. För fisksamhällen i kustområdet medverkar vi även i forskningsprogrammet WATERS.

En viktig målsättning är att samordna utvecklingen av indikatorer och indikatorbaserade bedömningar för olika förvaltningssyften till en nationellt helhetsmässig bild.

Kontakt: Lena Bergström, Jens Olsson, Håkan Wennhage


Kontaktinformation

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55      

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44