Fiskefria områden - Gålö

Senast ändrad: 13 augusti 2021

Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård har varit känt för sitt goda fiske efter gös och gädda. Kraftiga nedgångar i bestånden gjorde att ett fiskefritt område inrättades som en akutåtgärd för att stärka bestånden.

Kartan nedan visar det iskefria området i Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård samt buffertzon med lektidsfredning.

Lännåkersviken är ett viktigt rekryteringsområde för bland annat gös, gädda och abborre. Fritidsfisket i området var tidigare mycket omfattande, men efter signaler om vikande bestånd inrättades ett fiskefritt område i viken 2010 för att stärka bestånden. Områdena strax utanför viken utgjorde en buffertzon med fiskeförbud under lekperioden, 1 april till 30 juni. Det fiskefria området öppnades igen 2016 då en markant ökning av antal och storlek av gös hade skett, som var huvudart för fredningen, och målet med det fiskefria området därmed uppnåtts. I dagsläget återstår en lektidsfredning i det tidigare fiskefria området och buffertzonen.  

Fångsterna av gös, gädda och abborre har minskat i många områden i Östersjön under senare år. Nedgången beror sannolikt på ett för högt fisketryck i kombination med svag rekrytering och ökande bestånd av skarv och säl. For gösens del förefaller fisket vara den största orsaken till beståndsminskningarna, eftersom arten är mycket eftertraktad av både fritids- och yrkesfisket. Vattenområdet runt Gålö i Haninge kommun har varit välkänt for sitt goda fiske på dessa arter, framför allt Lännåkersviken och Blista fjärd. Området har under många årtionden varit ett av de mest frekventerade bland fritidsfiskare i skärgården. Under åren före fredningen kom dock rapporter om allt sämre fångster.

Utvärdering av beståndens status genomfördes och rapporteras 2016. Årliga provfisken med flytgarn (en typ av stor fiskfälla) gjordes under lekperioden och med översiktsnät under sensommaren i det fredade området samt i ett referensområde på andra sidan Gålö. Resultaten visar att det fiskefria området haft en positiv effekt på lekbestånden av gös och gädda genom att fångsterna av vuxen fisk ökat markant över tid i förhållande till referensområdena. För gös sågs även en tendens till ökad täthet hos ungfisk. För gädda minskade fångsterna igen 2015, i samband med en kraftig störning av gråsäl i området. För abborre sågs inga positiva effekter på beståndstäthet eller storleksstruktur, trots ett tidigare betydande fritidsfiske på arten. Sannolikt kan detta förklaras av predation av skarv då beräkningar baserade på fågelräkningar och dietdata visade att uttaget av abborre från skarv var högt. Sammantaget ser vi att ett fiskefritt område av begränsad storlek kan ge positiva effekter på bestånden av gös och gädda redan efter några år. De goda effekterna kan förklaras av en kombination av tidigare högt fisketryck, att dessa arter är relativt stationära samtidigt som det aktuella området utgör det viktigaste lekområdet för bestånden i denna del av Stockholms skärgård.

 

Foto: Gös fångad i det fiskefria området i Lännåkersviken. Fisken märks och släpps tillbaka för studie av vandringsmönster. Foto: Ulf Bergström


Kontaktinformation

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17