Fiskefria områden - Gålö

Senast ändrad: 21 oktober 2011

Lännåkersviken innanför Gålö i Stockholms skärgård blev det fjärde fiskefria området som inrättades på regeringens uppdrag när fredningen trädde i kraft 1 februari 2010. Lännåkersviken är ett viktigt rekryteringsområde för gös, gädda och abborre, och där är det  helt fiskefritt året om. Områdena strax utanför viken utgör en buffertzon och här råder fiskeförbud under lekperioden, 1 april till 30 juni. Fiskeförbudet gäller i fem år och effekterna av det kommer att utvärderas innan beslut om fortsatta förvaltningsåtgärder fattas.

Fångsterna av gös, gädda och abborre har minskat i många områden i Östersjön under senare år. Nedgången beror sannolikt på en kombination av ett för högt fisketryck i kombination med svag rekrytering och ökande bestånd av skarv och säl.For gösens del förefaller fisket vara den största orsaken till beståndsminskningen, eftersom arten är mycket eftertraktad av både fritids- och yrkesfisket. Vattenområdet runt Gålö i Haninge kommun har varit välkant for sitt goda fiske på dessa arter, framför allt Lännakersviken och Blista fjärd. Området har under många årtionden varit ett av de mest frekventerade bland fritidsfiskare i skärgarden.Under senare ar har det dock rapporterats om allt sämre fångster.

Nätprovfisken och yngelstudier utförda av Kustlaboratoriet 2009  visade  att Lännåkersviken och Blista fjärd vid Gålö utgör både ett viktigt lek- och uppväxtområde för abborre, gädda och gös, och ett kärnområde för vuxen gös. Medan beståndet av abborre är stabilt så är beståndsstrukturen hos gädda och gös skev med betydligt lägre andel vuxen fisk än i friska bestånd. Rekryteringen fungerar väl i området och är inte orsak till den skeva storleksstrukturen. För gädda är inte kunskapsläget tillräckligt för säkra slutsatser men för gös kan den låga förekomsten av vuxen fisk med all sannolikhet knytas till ett för högt fisketryck. Förekomsten av ett- och två-årig gös är god och beståndet har därför goda föutsättningar att återhämta sig genom fiskeförbudet.

Kontaktperson: Ulf Bergström

Fiskefritt område i Lännåkersviken vid Gålö i Stockholms skärgård med buffertzon med lektidsfredning.

 

 

Foto: Gös fångad i det fiskefria området i Lännåkersviken. Fisken märks och släpps tillbaka för studie av vandringsmönster. Foto: Ulf Bergström


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-britt.florin@slu.se