Fiskefria områden - Havstensfjorden

Senast ändrad: 13 augusti 2021

Havstensfjorden, ett skyddat innerfjordsområde innanför Orust har historiskt varit ett mycket produktivt område för fisk. Området har även varit i fokus för lokala samförvaltningsinitiativ med fokus på att förbättra havsmiljön. Kraftigt decimerade fiskbestånd medförde att ett fredningsområde inrättades som en akutåtgärd för att främja beståndssituationen för arter som exempelvis torsk, piggvar och rödspätta.

Kartbild över fredningsområden i Havstensfjord med zonering i ett större sammanhängande område. FFO övre röd zon: totalt fiskeförbud. FFO undre röd zon: totalt fiskeförbud undantaget hand-redskapsfiske från Orust och fastlandet. FFO gul zon: fiskeförbud för torsk, kolja och bleka hela året. Tillåtna redskap är handredskap, skaldjursburar och musselskrapor.

Den 1 februari 2010 infördes ett fredningsområde i en del av Havstensfjorden i Bohuslän, med syfte att skydda lokala bestånd av torsk, piggvar och rödspätta. Fredningen består av två mindre helt fiskefria kärnområden, och ett större sammanhängande fjordområde med fredning året om för torsk, kolja och bleka, där endast selektiva redskap som tillåter återutsättning av fisk, dvs. burar och krok, tillåts (se karta).

Området runt Orust i Havstensfjorden har historiskt sett producerat mycket fisk och haft stor betydelse för yrkes- och binäringsfisket efter arter som torsk och rödspätta. Den nuvarande situationen för kustfiskbestånden visar dessvärre, liksom för andra kuststräckor, att bestånden av bottenfisk, och särskilt torskfiskar, är mycket svaga. Dock visade de inventeringar och kartläggningar som genomförts av SLU Aqua under 2009 att det fortfarande finns ett lokalt lekande bestånd av torsk i Havstensfjorden, men att det är mycket litet. Detta bestånd är utomordentligt viktigt att skydda då det utgör grunden för att återkolonisation överhuvudtaget skall kunna ske inom en överskådlig framtid.

Uppföljning har bedrivits med provtrålningar årligen under september månad och med ekolodsundersökningar under torskens lekperiod. Provtagningsmetoderna har anpassats för att minimera dödlighet av lekfisk i provfisken. Utvärdering av beståndets status genomfördes och rapporterades 2016. Efter sex år av fredning och reglering har det fiskefria området inte bidragit med någon mätbar återbyggnad av lokala bestånd av torsk, rödspätta och piggvar. Det betyder dock inte att det fiskefria området är en verkningslös förvaltningsform utan troligtvis är en utvärderingsperiod om sex år en för kort period för att ge effekter på dessa långlivade arter när bestånden är så kraftigt decimerade.


Kontaktinformation

Andreas Wikström, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.wikstrom@slu.se, 010-478 40 19

Håkan Wennhage, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
hakan.wennhage@slu.se, 010-478 40 51, 076-133 44 55