Fiskefria områden - Kåvra

Senast ändrad: 13 augusti 2021

Hummerfredningsområdet Kåvra utgör ett 2,6 km² stort kustområde utanför Brofjorden i Bohuslän där allt fiske utom handredskapsfiske varit förbjudet sedan 1989. Fredningen infördes i forskningssyfte, för att möjliggöra studier av hummerns vandringsmönster och tillväxthastighet samt storleks- och könssammansättning.

Beståndsutvecklingen i Kåvra har följts genom provfisken med nät, ryssjor och framför allt hummertinor för att fånga och märka hummer. Fiskeförbudet gav en snabb effekt på hummerbeståndet, genom att dödligheten minskade med 75 % redan under de fyra första åren efter fredningens införande. Tätheten av hummer i det fiskefria området har ökat stadigt från att fredningsområdet infördes till 2007, så långt rapporteringen sträcker sig, i motsats till beståndet i kringliggande områden där tätheten minskade. Även individstorleken har fortsatt att öka linjärt under perioden. Storleksökningen hos hummerhonorna har använts för att uppskatta hur äggproduktionen ändrats efter det att fisket upphörde. Ökningen i antal och storlek på humrarna vid Kåvra gav en beräknad äggproduktion som var 3,5 gånger högre än inom ett lika stort men fiskat område.

Genom märknings-återfångstförsök av humrar inom fredningsområdet Kåvra konstaterades att hummerns vandringar var mycket begränsade. Av över 4000 märkta humrar återfångades endast 1,4 % på avstånd över 1 km från fredningsområdet, medan resterande återfångster alltså skedde inom eller i anslutning till fredningsområdet. Liknande resultat har även konstaterats i undersökningar av hummer i norska fiskefria områden. Undersökningen visade även att hummerlarver ansamlades under salthaltssprångskiktet på ca 16 m djup och därför hade de en begränsad spridning trots att larverna lever i den fria vattenmassan. Larver producerade vid Kåvra beräknades kunna sprida sig i ett omkringliggande område på ca 16 km2. Resultaten av studierna visar att man kan få en tydlig ökning av larvproduktionen genom ett fiskeförbud och att detta kan ge effekter i kringliggande områden genom en begränsad spridning av larverna.


Kontaktinformation

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17

Mats Ulmestrand, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mats.ulmestrand@slu.se, 010-478 40 48, 076-840 77 97