Fiskefria områden - Södra Kattegatt

Senast ändrad: 21 oktober 2011

I ett samarbete mellan Havsfiskelaboratoriet och Danmarks motsvarighet, DTU Aqua, togs ett förslag fram för gemensamt skyddade områden för torsken i Kattegatt.

Beslut om skyddet är speciellt genom att Sverige och Danmark i sina respektive nationella lagstiftningar beslutat om regelverket. Bakgrunden var politiska överenskommelser mellan ländernas respektive ansvariga fiskeriministrar med anledning av att EU förhandlingarna i ministerrådet 2008 om fisket i Kattegat inte bedömdes konstruktiva med avseende på det starkt hotade torskbeståndet.

I januari 2009 trädde förslaget i kraft som innebar totalt fiskeförbud inom ett kärnområde i södra Kattegatt samt ett större buffertområde med förbud mot fiske med redskap som kan fånga torsk under dess lektid, 1a Januari till 31 mars (se karta). I en del av området förbjöds vidare allt oselektivt trålfiske under hela året.

Torskbeståndet i Kattegatt befinner sig i en allvarlig situation. Lekbeståndet är på historiskt låg nivå, rekryteringen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och fiskeridödligheten är alltför hög. ICES, Internationella havsforskningsrådets råd har de senaste åren varit att det inte ska ske något fiske alls på torskbeståndet i Kattegatt.

Bedömningen är att ett permanent stängt område kommer att reducera fiskeridödligheten och ge förutsättningar för att lekbiomassan av det lokala beståndet på sikt ökar, samt att rekryteringen av torsken i Kattegatt förbättras. En preliminär utvärdering har gjorts våren 2011 av EU:kommissionens vetenskapliga råd STECF på ett underlag framtaget av Havsfiskelaboratoriet och DTU aqua. Utvärderingen visar att skyddsområdena och användningen av selektiva redskap i zoner kring det helt stängda området, bidrar till att minska fiskeridödligheten med ca 14 % jämfört med 2007. Rekryteringen i beståndet har dessvärre fortsatt mycket dålig varför lekbiomassan fortsatt minskar då torsk fortsatt dör i fisket om än i reducerad omfattning jämfört med tidigare. En mer omfattande utvärdering planeras till 2012.

Havsfiskelaboratoriet genomför, utöver det ordinarie provfisket i Kattegat för beståndsanalyser ett särskilt provfiske sedan 2008 i samarbete med DTU Aqua och i samverkan med svenskt och danskt yrkesfiske en underökning med syfte att kartera torskbeståndets utbredning och status. Undersökningen utförs av kommersiella kontrakterade fiskefartyg och provtagning görs av vetenskaplig personal från respektive institut. Vidare genomförs ett utvecklingsarbete med hydroakustiska studier (ekolodningar) under parallellt för utveckla icke dödliga metoder för insamling av beståndsdata.

Kontaktperson: Mattias Sköld

Dansk trålare i Kattegatt.

 

Rött område: permanent fiskeförbud, rött streckat område: endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna. All trålning förbjuden lekperioden 1 jan-31 mars, Ljusgrönt område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 jan-31 mars, mörkgrönt område: Endast selektiva redskap som inte fångar torsk tillåtna under lekperioden 1 feb - 31 april.


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se