Fiskefria områden - Storjungfrun / Kalvhararna

Senast ändrad: 21 oktober 2011

Den 15 oktober 2011 infördes på fem år ett fiskefritt område i Söderhamns yttre skärgård runt ön Storjungfrun, inkluderande hela Storgrundet, öarna Tupparna samt delar av Kalvhararna.

Syftet är att stärka beståndet av havslekande sik som under senare år minskat drastiskt i Södra Bottenhavet. Samtidigt med fredningsområdet införs en generell lekfredning för sik mellan 15 oktober och 30 november längs kusten i hela Gävleborgs län samt Älvkarlebys och Tierps kommun i Uppsala län (se karta).

Tillgängliga data från både yrkesfiske och provfiske visar att sikbestånden i Bottniska viken har minskat från mitten av 1990-talet och framåt. Även beståndsstruktur och individtillväxt har förändrats på vissa platser så att både medelålder och tillväxt har sjunkit över tiden. Orsaken till tillbakagången är inte fastslagen – förutom fisket så kan storskaliga miljöförändringar inte uteslutas liksom effekter av säl och skarv. Även om fisket inte ensamt har orsakat tillbakagången i Bottenhavet finns skäl att tro att fisket varit en bidragande orsak till den negativa utvecklingen.

Ett lämpligt fiskefritt område för att gynna den havslekande siken bör ha fungerande lek, vara tillräckligt stort och omfatta lämpliga miljöer för alla livsstadier av sik. Baserat på dessa kriterier föreslogs ett fredningsområde runt Storjungfrun, delar av Kalvhararna samt hela Storgrundet. Provfisken utförda av Kustlaboratoriet hösten 2010 vid Storjungfrun och Kalvhararna samt analys av tidigare undersökningar vid Storgrundet leder till slutsatsen att beståndet av sik i området är svagt idag, men eftersom det finns uppgifter på att området har varit viktigt tidigare och fisketrycket varit hårt bedöms en total fredning kunna ha en god effekt på beståndet.

Kontaktperson: Ann-Britt Florin

Sik finns i många former. Fredningsområdet i Södra Bottenhavet syftar till att skydda den havslekande varianten. Illustration: Wilhelm von Wright.

 

Potentiell lek och uppväxtområde för havslekande sik vid Storjungfrun.
Foto: Anna Lingman.

 

Storjungfrun. Det streckade området utgör fredningsområde för sik under dess lekperiod 15 oktober – 30 november. Området utgörs av Fiskeområdet Södra Bottenhavet, vilket inkluderar hela Gävleborgs län (dvs. kommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle) samt kommunerna Älvkarleby och Tierp i Upplands län och sträcker sig österut till 4 nautiska mil från baslinjen. Den markerade rutan utgör det fiskefria kärnområdet vid Storjungfrun, Storgrundet, Tupparna och delar av Kalvhararna.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ann-britt.florin@slu.se