Fiskefria områden - Storjungfrun / Kalvhararna

Senast ändrad: 02 juli 2021

2011 infördes ett fiskefritt område i Söderhamns skärgård runt ön Storjungfrun, utsjögrundet Storgrundet, och kring öarna Tupparna samt Kalvhararna i syfte att stärka beståndet av havslekande sik. Den havslekande siken har under senare år minskat drastiskt från mitten av 1990-talet och framåt. Även beståndsstruktur och individtillväxt har förändrats på vissa platser så att både medelålder och tillväxt har sjunkit över tiden.


För att stärka beståndet infördes ett helt fiskefritt område kring Storjungfrun och Kalvhararna i Söderhamns kommun 2011. Samtidigt infördes ett lekfredningsområde för sik mellan 15 oktober och 30 november längs kusten i hela Gävleborgs län samt Älvkarlebys och Tierps kommun i Uppsala län. Det helt fiskefria området öppnades igen 2017 då en ökning av vuxen sik skett och målet om en återhämtning hos det havslekande sikbeståndet i området bedömdes ha uppnåtts.

Karta över fredningsområdet Storjungfrun-Kalvhararna. Det streckade området utgör fredningsområde för sik under dess lekperiod 15 oktober – 30 november. Området utgörs av Fiskeområdet Södra Bottenhavet, vilket inkluderar hela Gävleborgs län (dvs. kommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle) samt kommunerna Älvkarleby och Tierp i Upplands län och sträcker sig österut till 4 nautiska mil från baslinjen. Den markerade rutan utgör det fiskefria kärnområdet vid Storjungfrun, Storgrundet, Tupparna och delar av Kalvhararna.

Ett lämpligt fiskefritt område för att gynna den havslekande siken bör ha fungerande lek, vara tillräckligt stort och omfatta lämpliga miljöer för alla livsstadier av sik. Baserat på dessa kriterier planerades och infördes fredningsområdet. En utvärdering av sikbeståndets status genomfördes och rapporterades 2016. Årliga provfisken utfördes med nät under sikens lekperiod (okt-nov) och med yngelnot under senvår i möjliga uppväxtområden. Resultaten visade att beståndet av vuxen sik har ökat signifikant i det fiskefria området jämfört med referensområdet i Galtfjärden i Uppsala län. Effekterna av enbart lekfredning var inte lika tydliga att döma av utvecklingen av fångsterna i provfisket i Gävlebukten. Däremot visar yrkesfiskets fångster av sik (per ansträngning) en positiv utveckling i Bottenhavet efter fredningens införande och denna är sannolikt en effekt av lektidsfredningen. Även öringen föreföll gynnas av det fiskefria området genom att provfiskefångsterna ökade markant under uppföljningsperioden. Förutom fisket så kan siken påverkas av storskaliga miljöförändringar liksom effekter av säl och skarv. Uttaget av sik från säl och skarv uppskattades och visade sig vara i samma omfattning som fisket, men var fördelat jämnt mellan fredningsområdet och referensområdet och var inte orsaken till den uppskattade fredningseffekten.

Lämpligt lek- och uppväxtområde för havslekande sik vid Storjungfrun.
Foto: Anna Lingman.

Om du vill veta mer:

Utvärdering av det fiskefria området vid Storjungfrun-Kalvhararna 2016

Aqua reports 2016:20 Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22