Fiskefria områden - Vättern

Senast ändrad: 13 augusti 2021

Sommaren 2005 införde dåvarande Fiskeriverket totalfredning av tre större områden i Vättern motsvarande ca 15 % av sjöns totala yta. Samtidigt infördes också utökade lekfredningsområden och ett antal ytterligare förändringar av fiskereglerna (FIFS 2004:37).

Bakgrunden till beslutet var att fångsterna av röding och sik minskat under senare år. I samband med införandet av fredning inleddes också ett omfattande undersökningsprogram med huvudsyfte att följa upp effekten av de fiskefria områdena.

Erfarenheter av fiskefria områden från större sjöar saknas nästan helt och det finns ytterst få liknande exempel där man infört fiskefria områden. Resultaten av tidigare års uppföljning visar att bestånden svarat mycket positivt på de nya fiskereglerna. De viktigaste resultaten hittills är att både täthet och storlek hos röding och öring har ökat successivt efter att fredningen infördes. Även fångsterna i fisket har generellt sett ökat.


Märkning av röding i Vättern bidrar med värdefull information.


Kontaktinformation

Alfred Sandström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
alfred.sandstrom@slu.se, 010-478 42 41