Fiskefria områden - Vinga

Senast ändrad: 02 juli 2021

Vid Vinga utanför Göteborg inrättades 2003 fiskefria områden för hummer runt de konstgjorda reven vid Tanneskär och Buskär, i samband med att ett antal konstgjorda rev anlades i områdena. Kartan nedan över de fiskefria områdena (röda zoner) vid Tanneskär (övre) och Buskär (undre). Svarta linjer representerar lokalisering av konstgjorda rev. Gula punkter representerar provfiskestationer med ryssjor, där stationer utanför de fiskefria områdena utgör referensområde.

Bakgrunden till de konstgjorda reven var att man för att skapa säkrare farleder för sjöfarten in till Göteborgs hamn sprängde bort ett antal grunda hårdbottnar som bland annat bedömdes vara mycket värdefulla för hummer. För att kompensera för bortfallet av dessa bottnar planerades sju stycken konstgjorda rev i Göteborgs skärgård. Tanken var att reven skulle gynna vissa fisk- och kräftdjursarter, särskilt hummer, då tillgången på lämpliga boplatser anses vara begränsande för hummerbeståndets utbredning och täthet. För att kunna genomföra en god uppföljning infördes också fiskeförbud i områdena kring reven år 2003, Tanneskär- respektive Buskärs fredningsområden.

Vid utvidgningen av det fiskefria området öster om Vinga 2010 var huvudmålsättningen att bygga upp ett lokalt hummerbestånd med fler och större individer, som kunde bidra till att det omkringliggande fiskbara området hade en god rekrytering av hummer. Detta förväntas kunna ske då larver av god kvalitet och i relativt sett stor mängd kan spridas från de skyddade områdena samt genom utvandring av vuxna individer till omkringliggande områden när tätheten ökar i de skyddade områdena och tillgången på hummerhabitat (hummer är beroende av gömslen) blir begränsande.

En annan målsättning var att åstadkomma ett mer effektivt skydd för de torskfiskar som förekom i större antal och var av högre medelstorlek i de befintliga fredningsområdena vid Tanneskär och Buskär jämfört med referensområdena. En effekt som ansågs vara särskilt angelägen om kustlekande torsk nyttjade reven som födosöksområde. Ytterligare en målsättning var att den ökade mängden hummer och rovfisk skulle återupprätta den strukturerande ekosystemfunktion som dessa rovdjur medför vid höga beståndstätheter och påverka strukturen hos fisk- och kräftdjurssamhället som helhet.

Provfisken med hummertinor genomfördes 2003-2006, 2008-2010 samt 2014 inom fredningsområdena på både konstgjorda rev och naturliga hårdbottnar. För att jämföra utvecklingen inom de fredade områdena med naturligt fiskade områden användes fångstinformation från två lokala hummerfiskare. Provfisken med ryssjor genomfördes 2002-2006 samt 2015 inom fredade områdena och i ett intilliggande referensområde placerat mellan de båda fredningsområdena. Provfiske med hummertinor användes i syfte att studera hummerförekomst och fiske med ryssjor användes för att studera fisksamhällets utveckling och ekosystemfunktion, främst hur förekomsten av stora rovdjur påverkar fisk- och skaldjurssamhället, men gav även en indikation på utvecklingen av hummerbeståndet.

Utvärdering av fredningens effekter på hummer och andra arter genomfördes 2016. Resultaten visar en ökning av antal och storlek av hummer inom de fredade områdena jämfört med områden där hummerfiske regelbundet bedrivs, både på de konstgjorda reven och i de naturliga habitaten. Förekomsten av större torsk (>30 cm) är genomgående högre i de fredade områdena jämfört med referensområden, men ingen förändring över tid kan ses. Det fanns däremot en tendens till ökade fångster av glyskolja över tid. En markant nedgång i förekomsten av småvuxna kräftdjur (strandkrabba, maskeringskrabba, eremitkräfta) observerades i det fredade områdena, sannolikt till följd av de höga tätheterna av de större rovdjuren som hummer, torsk och glyskolja.Märkning av hummer i fredningsområdet visar att den är stationär. 


Kontaktinformation

Mats Ulmestrand, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mats.ulmestrand@slu.se, 010-478 40 48, 076-840 77 97

Ulf Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ulf.bergstrom@slu.se, 010-478 41 17