Främmande arter i svenska vatten - med fokus på fisk och skaldjur

Senast ändrad: 16 februari 2017

En främmande art är en art som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, flyttats från ett område till ett annat över en hindrande spridningsbarriär (t.ex. sötvattensarter från Nordamerika som inplanterats i svenska vattensystem).

Sprid inte främmande arter i våra vatten!

Introduktion av främmande arter och stammar kan vara ett hot mot den biologiska mångfalden i både våra största sjöar, vattensystem och havsområden. Om en art saknar naturliga fienden, kan fylla en tom nisch och har förutsättningar att bli introducerade i höga tätheter, så kan arten bli invasiv.

Den händelse som kanske orsakat mest omfattande konsekvenser är introduktionen av signalkräftan som varit smittbärare av kräftpesten som i sin tur har orsakat att flodkräftan är starkt hotad.

Vid institutionen för akvatiska resurser sker arbete med flera främmande arter och vi deltar även i ICES arbetsgrupp för introduktion och transport av marina organismer (WGITMO). Kontaktperson för WGITMO: Malin Werner  

Rapportera in fynd av främmande arter

Du kan rapportera främmande arter direkt på Artportalen!
Gäller det  amerikansk hummer eller svartmunnad smörbult kan du rapportera direkt till oss!
Kinesisk ullhandskrabba rapporterar du till Naturhistoriska riksmuseet


Kontaktinformation
Sidansvarig: malin.werner@slu.se