Indikatorutveckling för kustfisk

Senast ändrad: 02 november 2016

Vi utvecklar indikatorer för och bedöma status hos kustfisksamhällen. Detta görs inom ramarna för Aktionsplanen för Östersjön (BSAP) och Havsmiljödirektivet (MSFD) för Sverige, samt internationellt inom HELCOM (projektet HELCOM FISH PRO II).

Arbetet på det nationella planet behandlar utveckling av indikatorer och dess relation till påverkansvariabler för kustfisk. Detta för att kunna följa utvecklingen av kustfisksamhällens struktur och funktion, samt för att föreslå åtgärder för bevara/uppnå god miljöstatus (GES) hos kustfisk längs våra kuster. Projektet sker på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten och innefattar främst analys och rapportering för åtaganden inom Havsmiljödirektivet (MSFD) och Aktionsplanen för Östersjö (BSAP). Mellan 2014-2016 pågår även ett forskningsprojekt (Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet) finansierat av Naturvårdsverket med fokus på kopplingen mellan föreslagna indikatorer för kustfisk och viktiga påverkansvariabler, och metoder för statusklassning. Forskningsprojektet WATERS arbetar även det med utveckling av indikatorer för kustfisk, men här inom Vattendirektivet (WFD).

Sverige är koordinator för nätverket HELCOM FISH PRO II, som även innefattar deltagare från Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Huvudsyftet med nätverket är att genom harmonisering och samordning av övervakningen av kustfisk i Östersjöregionen med en vetenskaplig bas utöka kunskapen om förekomst, utbredning, status och hot mot kustfisk inom BSAP och MSFD. Bland mycket annat ingår utveckling av indikatorer för att kunna statusklassa kustfisksamhällen, och kopplingen mellan indikatorer och viktiga påverkansfaktorer i nätverkets arbete. Kunskapen och erfarenheter från nätverkets arbete används för att sätta mål och referensnivåer för kustfisk inom ramen för införandet av MSFD genom projektet HELCOM CORESET II. Vidare ger nätverket input till HELCOMs rödlista och utvecklandet av nationella åtgärdsprogram för hotade arter. Nätverket existerar i projektform och projekttiden löper till 2018.


Kontaktinformation

Lena Bergström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
lena.bergstrom@slu.se, 010-478 41 16

Vicedekan, ansvar för fortlöpande miljöanalys

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44