Asp

Senast ändrad: 01 februari 2017

Aspen lever mest i lugna vatten, av och till i brackvatten (Östersjön). Den är vår enda utpräglade rovfisk i karpfiskfamiljen (Cyprinidae). I en explosiv attack fångar den sitt byte nära ytan, företrädesvis löja, nors och småmört, under sommaren. Under vintern håller den till på djupare vatten.

Aspius aspius

Aspen leker i april-maj, helst i klara, rinnande vatten över grus- och stenbotten. Aspen kan bli upp till 100 cm. Maxvikten ligger på 9 kg.

Aspen har minskat kraftigt, både i svenska vatten och internationellt. Den är upptagen i EU:s habitatdirektiv. I Artdatabanken nationella rödlista 2010  är den inplacerad som nära hotad (NT). Hotstatusen motiveras med att antalet reproduktiva individer skattas till 12000 st (7000 -18000 st) i kombination med att en minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser antalet reproduktiva individer.

Målsättningen med bevarandearbetet är att den negativa beståndsutvecklingen ska ha upphört och senast 2015 bör aspen uppnått gynnsam bevarandestatus.

Åtgärder

Fiskeförbud efter asp råder från och med den 1 april till och med den 31 maj i alla Vänerns, Mälarens och Hjälmarens tillrinnande vattendrag. Förbudet räcker inte för att uppnå gynnsam bevarandestatus, utan ytterligare åtgärder behövs för att trygga överlevnaden på sikt.

Åtgärder som kan bli aktuella är dels att förstärka skyddet för lekvandrande fisk, och dels biotopförbättringar för att gynna reproduktion och uppväxt. Dessutom bör man överväga skydd av primära habitat. Utöver konkreta åtgärder så bör landets population av asp övervakas kontinuerligt.
 
Projektet med asp bör avslutas i och med att arten inte längre anses hotad.


Kontaktinformation

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se