Flodnejonöga

Senast ändrad: 26 januari 2012

Arten finns längs de svenska kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern. De största förekomsterna finns i Bottenhavet och Bottenviken. Fiskeriverkets provfiske 2009 visar på förekomster även i Siljan.

Lampetra fluviatilis

Biologi

Flodnejonöga vandrar upp i älvar och åar  för att leka. Utmed norrlandskusten sker lekvandring i huvudsak från slutet av augusti och kulminerar under september – oktober. Själva leken sker påföljande år i april-juni och i strömmande avsnitt över grus och stenbotten.

Larverna som i folkmun kallas linål driver sedan nedströms till lugnflytande områden där de håller sig nedgrävda i botten i 4-5 år innan de vandrar ut i havet där de stannar 2-3 år för att sedan könsmogna och då lekvandra.

Flodnejonögat äter smådjur, fiskar och as. Flodnejonögat blir upp till 50 cm.

Hotbild

I och med att de större norrlandsälvarna byggdes ut (mellan 1955-1982) försvann stora arealer lek- och uppväxtområden. Det innebar en kraftig försvagning av populationen ända fram till slutet av 1980-talet varefter en stabilisering började göra sig märkbar.

Flodnejonögat var fram till 2010 inplacerad i Artdatabankens nationella rödlista 2010 som hotad. Vid senaste rödlistningstillfället bedömdes arten som livskraftig (LC) med motiveringen att den inte minskar i sitt utbredningsområde längre.

Åtgärder

Riktade åtgärder såsom fiskvägar och återintroduktioner kan förstärka bestånden av flodnejonöga. Vid  omprövning av gällande bestämmelser är det dessutom viktigt att skyddet och säkerhetsställandet av arten tas upp och lyfts fram.

Fiske

Från Dalälven i söder till Torneälven i norr benämns flodnejonögat för nätting. Fiske efter lekvandrande nätting är känt redan från 1400-talet. I äldre tider hade den lokalt stort ekonomisk betydelse. Under de senaste femtio åren har fisket minskat kraftigt och upphört i flera vatten. Kvar finns fjorton vattendrag med regelbundet fiske. De största fångsterna görs  i Torne-, Kalix och Öre älv samt i Rickleån och i det fasta fisket i Ljusnans mynning.


Kontaktinformation

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se