Groplöja

Senast ändrad: 26 januari 2012

Groplöjan, vår minsta karpfisk, blir sällan större än 8 cm. Den lever i stim och utseendet påminner om ungmört och benlöja, med vilken den ofta förväxlas.

Leucaspius delineatus

Biologi

I sin globala utbredning finns den i många typer av sötvatten, från små vattensamlingar till floder och sjöar. I små vatten som t.ex. dödisgropar, märgelgravar och dammar, kan den uppträda i mycket täta bestånd.

Artens naturliga utbredning återfinns i västra Skåne. Efter 1950-talet fick den genom utplantering en större geografisk spridning upp till Västmanlands län. Orsaken till utsättningarna var i första hand som bytesfisk för av sportfisket attraktiva arter.

Hotbild

Groplöjan var fram till 2010 inplacerad som hotad i Artdatabanken nationella rödlista. Vid senaste rödlistningstillfället bedömdes arten som livskraftig (LC) med motiveringen att den inte minskar längre, vare sig i det ursprungliga utbredningsområdet eller på utsättningslokaler. Det kan vara så att arten gynnats av den omfattande återställningen och nyetableringen av våtmarker och dammar inom det ursprungliga utbredningsområdet i Skåne.

I enlighet med internationellt åtagande (bilaga III i Bernkonventionen) har Sverige valt att freda groplöjan (FIFS 2004:37). 


Kontaktinformation

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se