Vimma

Senast ändrad: 26 januari 2012

Vimman påträffas relativt sällan i de standardiserade provfisken som genomförs i sjöar, rinnande vatten och i skärgårdar. Den lever längs Östersjökusten från Hälsingland till Blekinge och vandrar upp i de tillrinnande åarna för att leka. Vimman finns även sparsamt i några inlandsvatten bl.a. Roxen, Mälaren och Vänern.

Abramis vimba

Biologi

Vimman är en utpräglad bottenätande fisk där snäckor, insektslarver, kräftdjur och maskar utgör viktig föda. Tillväxten är långsam och sin första lekvandring gör den vid cirka sex års ålder, och är då runt 25 cm.  Vimman blir upp till ca 50 cm. Maxvikten är ca 1,5 kg.

Vimman är likt laxen trogen sin lekå och vandrande fiskar är kapabla till rejäla hopp för att passera forsar och mindre vattenfall. Leken äger rum i maj-juli i strömmande vatten, på grunda avsnitt, över småsten eller grus. Kläckning sker efter 3-10 dagar beroende på temperaturen.

Hot

I Artdatabanken nationella rödlista 2010 är vimman inplacerad som nära hotad (NT). Vattenreglering, jämte kanske även förorening, tycks ha bidragit till att flera bestånd kraschade under andra halvan av 1900-talet. Dessutom lär förekomsterna minskat i Testeboån, Gavleån, Dalälven, Forsmarksån och de kustmynnande vattendragen i Småland.

Åtgärder

Lämpliga åtgärder är restaurering av lekbottnar och att bygga fiskvägar. Vimmans utbredning och status bör närmare kartläggas.


Kontaktinformation

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se