MSY

Senast ändrad: 04 oktober 2022

MSY står för maximal hållbart uttag (Maximum Sustainable Yield), och är ett centralt begrepp för bland annat EU:s gemensamma fiskeripolitik. Målsättningen inom EU har i många år varit att nå ett optimalt nyttjande av alla fiskbestånd. Det innebär att man vill kunna fiska så mycket som möjligt utan att riskera beståndens livskraft på lång sikt; fisket ska ske enligt MSY.

Begreppet maximalt hållbart uttag (MSY) härstammar från 1900-talets första hälft och är i första hand ett teoretiskt koncept om hur uttag av fångst långsiktigt kan maximeras utan att riskera beståndens återväxt.

Konceptet bygger på att tillväxten i en population är täthetsberoende: när antalet fiskar i ett bestånd minskar till följd av fiske kommer tillväxthastigheten på de kvarvarande individerna att öka. Så länge man ser till att en tillräckligt stor mängd lekmogen fisk finns kvar så garanteras återväxten.

För att säkerställa att lekbiomassan (spawning stock biomass, SSB) är tillräckligt stor använder man sig av miniminivåer. Miniminivåerna har två referenspunkter: en som kallas biomassagräns (biomass limit) Blim och en som kallas försiktighetsgräns (precautionary biomass limit) Bpa. Biomassan är den totala vikten av alla fiskar som reproducerar sig i ett bestånd.

Biomassagränsen, Blim, är den lägsta nivån som ett bestånd kan tillåtas sjunka till. Under den nivån antas beståndet vara så litet att dess förmåga att producera ungfisk kraftigt minskar. Det betyder i förlängningen att hela beståndets framtid är i fara. I allra värsta fall kan beståndet fiskas ut till den grad att det aldrig kan återhämta sig till tidigare nivåer.

Uppskattningar av bestånd är alltid osäkra och så är också fallet när det gäller att fastställa biomassagränsen, Blim. För att ta hänsyn till den naturliga osäkerheten och skapa en buffert sätts en försiktighetsgräns ovanför biomassagränsen, Bpa.

Här nedan visas ett exempel på hur ett diagram över utvecklingen av ett lekbestånds storlek över tid kan se ut. I detta fall visas torsken i östra Östersjön.

MSY-lekbiomassa-torsk-västra.2022.PNG

Även för fiskeridödligheten (F; mängden fisk som fångas och dödas av fisket) sätts miniminivåer, med referensvärden. Om ett bestånd fiskas över nivån Flim, är sannolikheten hög att beståndets lekbiomassa reduceras kraftig och rekryteringen av ungfisk är i farozonen. Även för fisketrycket finns en försiktighetsgräns, Fpa.

Här nedan visas ett exempel på hur ett diagram över hur utvecklingen av fisketrycket över tid kan se ut. Också I detta fall visas torsken i östra Östersjön.

MSY-fisketryck-torsk-västra-2022.PNG

Fakta:

Förkortningar

MSY = Maximal hållbar avkastning: Den maximala mängd fisk som kan fiskas från ett bestånd samtidigt som man lämnar kvar tillräckligt med fisk för att beståndet ska utvecklas hållbart.

SSB = lekbiomassa: Mängden fisk som är könsmogen och kan producera ungfisk

B = biomassa: Den totala vikten av ett fiskbestånd

Rekrytering = Tillflödet av ny fisk

MSY Btrigger = Om biomassan når denna nivå måste ICES rekommendera åtgärder som återställer lekbiomassan till en nivå som är långsiktigt hållbar.

Bmsy = Ett bestånds biomassa kan inte bli hur stor som helst. Bmsy är den biomassa som ger maximal hållbar avkastning.

Blim = Om beståndets biomassa hamnar under denna nivå är det stor risk för minskad rekrytering.

Bpa = Försiktighetsnivå för att undvika Blim. Så länge beståndets biomassa är över Bpa anses risken för nedsatt rekrytering som låg. 

F = fiskeridödlighet: Den andel av beståndet som dödas av fiske.

Fmsy = Det fisketryck som på lång sikt kan ge maximal hållbart uttag, MSY. Fiske på den här nivån bedöms som hållbart.

Flim = Om ett bestånd fiskas över denna nivå kommer beståndets biomassa att reduceras kraftigt och hamna under Blim. 

Fpa = Försiktighetsnivå för att undvika att hamna på Flim. Om fisketrycket når Fpa måste förvaltningsåtgärder göras i syfte att skydda beståndet. 


Kontaktinformation

Mikaela Bergenius Nord, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
mikaela.bergenius@slu.se010-478 41 15