Underlag till rådgivning om fisk och fiske, inkl skaldjur

Senast ändrad: 17 januari 2019
Länkar_300.jpg

Här ligger rådgivande dokument och PM som utarbetats på förfrågan, med syfte att fungera som underlag för förvaltningsbeslut.

 PM
PM
 2012-05-31 om sillhaj ska med på CITES-listan.
PM
 2012-11-19 Underlag angående vildlaxsituationen 2012.
PM 2012-12-17 Beståndsstatus hos abborre, gädda, sik och gös i de stora sjöarna och längs kusten
PM 2013-05-08 Yttrande om piggvar runt Gotland 2013

Rapport om hummer

Rapport till Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Förslag till hummerfredningsområden på naturliga hummerbottnar, 2014-11-20

Underlag för rådgivning om torsk i Kattegatt

Rapport "Fishing impact on Kattegat cod, 2007-2017, induced by the Danish and
Swedish Bottom trawl fisheries", med appendix.

Förslag om skyddat område för torsk
Utvärdering av skyddat område 2012 med appendix
Utvärdering 2013 av skyddat område
Fiskeredskap i Kattegatt
Komplettering av scenarier för effekt av skyddade områden och redskapsanvändning, februari 2014.

Rådgivning om fiskemöjligheter och kvoter

TAC-förordning Västerhavet 2016- torsk i Kattegatt (2015-11-30)
Rådgivning för havskräfta i Skagerrak och Kattegatt med anledning av
landningsskyldighet, sänkt referensstorlek för bevarande och undantag för hög överlevnad (2015-11-19)

Underlag för rådgivning om miljökvalitetsmål

Bedömning av ekologisk status med nya svensk-norska index för fisk i sjöar. Version 2017-12-08. Dnr 947-17 (Havs- och vattenmyndigheten), Dnr SLU.aqua.2017.5.2-20 (Sveriges lantbruksuniversitet).

Förslag till nya indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag dnr SLU.aqua.2015.5.5-160

Underlag för rådgivning om lax och öring i Östersjön

Torneälvens bestånd av lax, havsöring och vandringssik – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2016. SLU ID: SLU.aqua.2016.5.5-35.

Underlag till regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring - LAX. DNR: SLU.aqua.2015-5.5-334

Underlag till regeringsuppdrag om förvaltning av lax och öring - HAVSÖRING. DNR: SLU.aqua.2015-5.5-272

Översyn av fångststatistiken inom fritidsfisket efter lax i Östersjön. 2014-10-01. Dnr.SLU.aqua.2014.5.5-334.

Underlag avseende fångst av lax i svenskt trollingfiske i Östersjön. 2013-02-15. Diarienr. SLU.aqua.2013.5.5-57

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2012 (2012-02-23)

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2013 (2013-02-14)

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2014 (Dnr: SLU.aqua. 2014.5.5-49) (2014-02-19)

Biologisk rådgivning angående fördelning av svensk laxkvot till ICES område 27–22 (DNR: SLU.aqua.2014.5.5-11) (2014-01-17)

Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 2012 (2012-03-14)

Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 2013 (DNR: SLU.aqua.2013.5.5-56) (2013‐02‐15)

Biologisk rådgivning och underlag inför beslut om kustfiskeregler 2014 (DNR: dnr SLU.aqua.2014.5.5-58) (2014-02-24)

Stamsammansättning av lax i kustfisket 2013 – genetisk provtagning och analys (Dnr: SLU.aqua.2014.5.5-39) (2014-02-24)


Kontaktinformation

Malin Werner, forskare
Institutionen för akvatiska resurser/Havsfiskelaboratoriet, Enheten för datainsamling och biologisk analys, SLU
malin.werner@slu.se, 010-478 40 57, 076-12 68 048

Sidansvarig: malin.werner@slu.se