Examensarbeten

Senast ändrad: 24 mars 2021

Vill du göra ditt examensarbete hos oss?

På vår institution har vi många spännande forskningsprojekt på gång där vi gärna inkluderar intresserade studenter som vill skriva examensarbeten. Nedan finner du en lista på handledare för både pågående samt planerade projekt.

Marie Rhodin, Elin Hernlund och Marie Hammarberg
Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unghästar och ridhästar
Syftet med studien är att objektivt mäta rörelseasymmetrier hos unghästar och ridhästar före och efter betesgång för att se om betesgången har någon inverkan på graden av asymmetri hos hästarna. Hypotesen är att hästarna uppvisar mindre asymmetri än de gjorde innan betesgången när de har fått vila från träning under betesperioden. Vila och betesgång är i dagsläget vanliga konservativa behandlingsmetoder vid hälta. Målsättningen är att undersöka huruvida betesgången har en positiv effekt för hästarna vad gäller graden av asymmetrier, dvs om asymmetrierna minskar

En kinematisk studie av bäckenets rorelse hos hastar med och utan bakbenshalta
Målet med arbetet är att studera bakdelens (bäckenets) rörelse hos ohalta hästar av två olika raser av rid-, respektive travhästar med hjälp av objektiva sensor- och kamera system för rörelseanalys. En sådan studie skulle ge ytterligare underlag om variation i denna rörelse samt ger oss möjlighet att jämföra denna rörelse med vad vi har registrerat hos hästar med bakbenshälta. Vi vill på så sätt skapa bättre förståelse för de 3-dimentionella rörelseförändringar av bäckenet som uppstår vid hälta med hopp om att denna ökade kunskap ska kunna leda till en förbättring av både objektiv och visuell bedömning av bakbenshälta.

Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl och kopplingen till lateralitet Syftet med studien är att undersöka om föl kan ha medfödda rörelseasymmetrier och om det finns en koppling till medfödd lateralitet. Studien kommer förhoppningsvis att skapa en grundläggande förståelse för sambandet mellan rörelseasymmetrier, lateralitet och hälta. Vi skulle därmed kunna lära oss mer om huruvida ett oregelbundet rörelsemönster alltid är kopplat till smärta eller om ett djur kan ha ett medfött naturligt avvikande rörelsemönster utan att de har ont.

 

Katja Höglund och Linda Andersson
Samband mellan hundars kroppsvik, hull och hälsa
Examensarbetet är kopplat till en nystartad studie inom ramen för forskarstuderande Linda Anderssons projekt. I detta projekt samarbetar vi med kliniker ute i landet som höftledsröntgar hundar. Vi samlar in uppgifter om hundarnas vikt, hull (body condition score), hälsa och livssituation vid unghundsålder och kommer sedan att följa utvecklingen av vikt, hull och hälsa upp till medelåldern. Syftet är att undersöka eventuella samband mellan hundars kroppsvikt, hull och hälsa med fokus på ledproblem.

 

Margareta Steen och Elina Åsbjer
Påverkan av årstid och yttertemperatur på grisarnas välfärd
Grisar kan ha svårt att termoreglera sig sommartid. Men resultatet av djurskyddskontrollen riskerar att påverkas av när på året kontrollen sker. Detta kan leda till att brister inte uppmärksammas och att djurhållare inte bedöms likvärdigt. Genom ett examensarbete där vi tittar på kontrollresultat från djurskyddskontroll av gris vill vi därför undersöka om det i praktiken finns stora årstidsvariationer i denna fråga. Arbetet utförs genom en genomgång av inspektionsrapporter.

 

Carl-Gustaf Thulin och Kristina Dahlborn
Förutsättningar för uppfödning av köttkanin i Sverige
Baseras på litteraturstudie som bl.a. inkluderar regelverk samt intervjuer med så väl uppfödare som konsument och handel.

 

Helena Röcklinsberg, Anna Jansson
Svenska konsumenters uppfattning och etiska reflektioner om insekter som mat
Intervjustudie som jämför svenska konsumenters etiska argument angående konsumption av traditionella produktionsdjur vs insekter.

 

 

Mer allmän information om examensarbete hittar du på VH-fakultetens gemensamma sida för examensarbeten.

Alla publicerade studentarbeten publiceras i Epsilon, där det är möjligt att söka på titel, författare, institution, ämne, publiceringsår mm. Här nedan ser du tidigare examensarbeten som gjorts hos oss.


Kontaktinformation

Erik Pelve, Universitetsadjunkt
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
erik.pelve@slu.se, +46725438961

Sidansvarig: rose.marie.ivarsson@slu.se