Fokus på samodling i ekologiska baljväxter (FIOL, från engelska ”Focus on Intercropping in Organic Legumes”)

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Baljväxter som ärter, bönor och linser genererar värdefulla ekosystemtjänster genom produktion av näringsrika livsmedel och foder, symbiotisk kvävefixering och diversifiering av odlingssystem. Samodling av baljväxter och stråsäd ökar produktionens hållbarhet genom att möjliggöra höga och stabila skördar med låga insatsmedel, minska problem med ogräs och skadegörare, förbättra produktkvalitet och minska odlingens negativa miljö- och klimatpåverkan. Trots dessa fördelar är det sällsynt att svenska lantbrukare tillämpar samodling vid produktion av baljväxter och stråsäd till mogen skörd. Detta projekt ska utforska barriärer och marknadsmöjligheter för svenska ekologiska lantbrukare att tillämpa samodlings och möjligheter att därigenom förbättra hållbarheten för svensk baljväxtbaserad foder- och matproduktion. Vi kommer att utforma och utvärdera samodlingssystem för åkerböna och lins, med test av olika sorter, samodlingsgrödor och odlingsteknik, i en deltagardriven process tillsammans med ekologiska lantbrukare. Attityder och barriärer som påverkar tillämpningen och användningen av samodlade grödor utforskas genom fokusgrupper med representanter för lantbrukare, intresseorganisationer, fodergrossister och handel. Resultaten kommer att ge värdefull kunskap om problem, marknadsmöjligheter och tekniska lösningar för ökad användning av samodling samt en mer lönsam och hållbar produktion av svenska ekologiska baljväxter.

Finansiering: Formas (2015-2017)

Projektledare: Georg Carlsson och Erik Steen Jensen

SLU samarbetspartner: Erik Hunter

Extern partner: Per Modig ,Husshållningssällskapet Kristianstad

Publikationer: under utarbetande


Kontaktinformation