Enkel metod att bestämma ammoniakavgången i kostallar

Senast ändrad: 01 mars 2023

Projektet innebär att utvärdera och utforma en enkel metod att mäta ammoniakavgången i kostallar. Metoden är nyligen prövad i USA men ej använd i Norden eller i Europa. De amerikanska resultaten (uppmätta i områden med ett klimat som är jämförbart med Mellansverige) indikerar på en betydligt högre ammoniakavgång från kostallar än vad som anges i Sverige eller jämförbara europeiska länder.
Metoden innebär helt nya möjligheter att snabbt utvärdera teknik (byggnadsteknik eller utfodringsteknik) som minskar ammoniakavgången i kostallar, framförallt lösdriftsstallar med naturlig ventilation. Detta bör både förbättra djurhälsan, arbetsmiljön i kostallar och även förbättra ekonomin inom mjölkproduktionen.
Det övergripande syftet är en ökad förståelse och kvantifiering av kväveflödet hos mjölkgårdar och därmed ett långsiktigt ökat kväveutnyttjande och minskning av eventuella negativ miljöpåverkan.

Projektet är finansierat av SLF

Projekttid: 2007-2010

Projektansvarig: Christian Swensson.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation