Halmhantering vid slaktgrishållning

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Halm ger tydliga positiva effekter på slaktgrisarnas välbefinnande. Kunskapen är dock bristfällig om vilken minimimängd av halm som krävs för att uppnå dessa positiva effekter. Målsättningen med projektet är att ge anvisningar om vilka minimimängder av strömedlet halm som bör ges till slaktgrisar i välisolerade, konventionella inhysningssystem. Dessutom vill vi, i samband med att det utvecklas teknik för automatisk halmtilldelning, kunna ge anvisningar om hur ofta per dygn man bör ge halm.

Studierna genomförs på Lantbrukets Byggnadstekniks (LBT) försöksgård i Odarslöv i samarbete med institutionen för Husdjurens Miljö och Hälsa (HMH) i Skara. Tre slaktsvinsomgångar ingår i försöket med 14 boxar per omgång. Varje box hyser 4 djur (totalt 168 djur). Följande behandlingar ingår: 7 olika halmmängder (20, 40, 60, 80, 100, 200 och 300 gram/slaktgris/dag) samt hela halmmängden vid ett tillfälle (kl. 10.00), eller uppdelad på fyra givor (kl. 10.00, 12.00, 14.00 och 16.00). Detta ger 14 olika kombinationer.

Följande registreringar kommer att göras: skaderegistreringar på djuren 7 veckor efter insättning, hälsa och sjuklighet under försöket, hygien i boxen samt djurens beteende (aktivitet, omriktat beteende, manipulering av halm).
Vid bearbetning av siffrorna används multiple linear regression i SAS. Med denna metod kan man beräkna kontinuerliga kurvor för att hitta den minimala halmgiva som uppfyller djurens biologiska krav.

Projektet är finansierat av Jordbruksverket

Projekttid: 2011-2013

Projektansvarig: Jos Botermans.
Övriga medverkande: Bo Algers.

Publiceringar:


Kontaktinformation