Energiuppföljning och åtgärdsbedömning i växthusföretag med ny mät- och beräkningsmetod

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Projektet syftar till utveckling av en mer generell metodik för alla företag. Det görs genom att utnyttja klimatdatorns registreringar av inne- och uteklimat samt energiåtgång i 6 utvalda företag där både grönsaks- och prydnadsväxtodlare ingår. Särskild mätutrustning installeras för noggrann mätning av energiåtgången medan befintlig utrustning svarar för resten. En datormodell utnyttjas för simulering av värme-, fukt- och energiförhållandena där hänsyn tas till detaljerade byggnads- och klimatdata mm. Tanken är att med mätdata göra anpassningar och få ett effektivt verktyg för energiuppföljning samt åtgärdsbedömning för alla företag.

Projektet syftar till framtagande av en generell metodik för energiplanering i växthusföretag. I projektet har timvisa värden av energi för uppvärmning mätts upp i fem växthus tillsammans med klimatparametrar inuti och utanför husen. Mätningar har gjorts hjälp av växthusens klimatdatorer i anläggningar som kompletterats med utrustning för mätning av värmeenergi. Parallellt med detta har en simuleringsmodell med ett stort antal ingående variabler tagits fram och testats gentemot uppmätta värden av energi. En analys av mätdata visar på att ett stort antal parametrar förutom utetemperatur och täckmaterialens U-värden har en avsevärd påverkan på behovet av värmeenergi. Vindpåverkan och klimatisering för att undvika fuktproblem till följd av plantmassans fuktavgivning är två sådana faktorer av betydelse. Datormodellen som utgör ett effektivt verktyg för åtgärdsbedömning visar på en relativt god överensstämmelse med uppmätta data, men det finns ett behov av en vidare utveckling av modellen.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och SLF

Projekttid: 2012-2014
Projektledare: Sven Nimmermark, Projektet övertaget 2012 efter Torbjörn Jilar
Övriga medverkande: Katarzyna Maslak

Publiceringar:

Maslak, K., & Nimmermark, S. 2014. Thermal energy use in three Swedish greenhouses – the outdoor temperature-dependent variation and the influence of wind speed under no-sunlight conditions. Agric Eng Int: CIGR Journal, 16(3), 43-54.

Nimmermark, S. A., Maslak, K. 2015. Measured energy use in a greenhouse with tomatoes compared to predicted use by a mechanistic model including transpiration. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special issue 2015: 65-70.

Maslak, K. 2015. Thermal Energy Use in Greenhouses - The Influence of Climatic Conditions and Dehumidification. Licentiate thesis. Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

Maslak, K., Nimmermark, S. 2014. Analysis of the energy use in four Swedish greenhouses. In: The 29th International Horticultural Congress (IHC2014), New Technologies in Protected Cultivation August 17-22, 2014, Brisbane, Australia. p1-8.

Nimmermark, S. 2014. Resurssnåla tekniska system för växthus. Jordbruks- och trädgårdskonferensen, 30 jan 2014. Alnarp, Partnerskap Alnarp.


Kontaktinformation