Analys av takras orsakade av snölast

Senast ändrad: 26 oktober 2023

Under den snörika vintern 2009/10 gav taken på ett antal lantbruksbyggnader, ridhus och sporthallar vika. Nu tas krafttag för att detta inte ska behöva hända i framtiden. LBT-forskare är engagerade i arbetet tillsammans med forskare från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Lunds Tekniska Högskola (LTH), Skanska och Boverket.

 Gemensamt för merparten av alla skadeobjekt i Sverige var att det handlade om hallbyggnader med stora spännvidder, såsom idrottshallar, köpcentra och lantbruksbyggnader. Till dessa ras kom ett stort antal skador av olika slag på byggnader. Detta innebar att det inom lantbruket inträffade ett oacceptabelt stort antal ras och skador i samband med stora mängder snö. Såväl ur ett säkerhets-, arbetsmiljö- som ett ekonomiskt perspektiv måste ekonomibyggnaderna vara säkra. Även från djurskyddssynpunkt är det viktigt att det inte uppstår skador på djurstallarna eller att de rasar.
 
Orsakerna till de nu inträffade omfattande skadorna skall därför analyseras med hjälp av skaderapporter och intervjuer. Det stora antalet takras har, förutom att de äventyrat människors och djurs säkerhet och hälsa, också lett till att stora ekonomiska värden gått till spillo inte mist inom lantbruket. Skäl finns således att närmare klargöra vilka orsakerna är till de inträffade takrasen med syfte att finna åtgärder som långsiktigt leder till att dylika ras kan undvikas. Generellt har det i sammanhanget aktualiserats frågor om bl.a. konstruktörers kompetens, om hur lantbrukarnas (i egenskap av byggherrar eller fastighetsägare) egenkontroll i byggprojekten utförs, liksom kontrollen av byggarbetena. Vidare har frågor om bristande underhåll av taken aktualiserats.
 
LBT systematiserar och analyserar materialet med målet att kunna förklara varför skada inträffat. Preliminärt är hypotesen att skadeorsakerna kan indelas i:
- Konstruktionsfel, inklusive felaktig dimensionering och olämpligt val av konstruktionstyp
- Utförandefel; byggnaden har inte utförts enligt ritningar och tekniska beskrivningar
- Bristande underhåll; taket kan t.ex. ha varit otätt och vatten läckt in med rötskada som följd.

Det aktuella projektet syftar till att minska riskerna för skador och ras på lantbrukets driftsbyggnader och därigenom hålla samhällets och den enskildes kostnader på en rimlig nivå. Den kunskap vi nu har möjlighet att få från de verkliga skadefallen ute i det aktiva lantbruket, bör kunna ligga till grund för morgondagens riktlinjer gällande utförandet av lantbrukets byggnader.


Projekttid: 2010 - 2011

Projektansvarig: Christer Nilsson.
Övriga medverkande:

Publiceringar:
Nilsson C., Friberg O. 2011. Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 Landskap trädgård jordbruk : rapportserie vol. 33 

Johansson, C.-J., Lidgren, C., Nilsson, C. & Crocetti, R. 2011. Takras vintrarna 2009/2010 och 2010/2011 – Orsaker och förslag till åtgärder. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Bygg och Mekanik, Rapport 2011:32. Borås. 196 s.

LBT. 2010. Takras snart ett minne blott? Rätt kvalitet i lantbruksbyggandet främjar ekonomin i lantbruket. Pressrelease 2010-03-30 från Sveriges lantbruksuniversitet, Lantbrukets byggnadsteknik. Alnarp.

LBT. 2010. Undersök taken och undvik snölastskador. Nyheter – LBT hemsida.

LBT. 2011. Snön avslöjade fel och brister i lantbruksbyggnader! Nyheter – LBT hemsida.


Kontaktinformation