Multifunktionella mellan- och fånggrödor för ekologiska odlingssystem utan djurhållning

Senast ändrad: 05 februari 2013

Mellan- och fånggrödor (MF grödor) kan leverera ett flertal värdefulla ekosystemtjänster, bland annat håller de kvar kväve (N) och andra näringsämnen, bidrar med organiskt material till marken och förebygger jorderosion. Ekologiska odlingssystem utan djur kräver speciella ansatser för att kompensera för bortförsel av N i skördade grödor. Det är därför särskilt viktigt att 1) reducera förluster av markens kväve, 2) tillföra symbiotiskt fixerat kväve genom odling av baljväxter, samt 3) bygga upp markens bördighet genom tillförsel av organiskt material. Mellan- och fånggrödor kan bidra med dessa funktioner, men mer kunskap behövs om hur man utvecklar och hanterar multifunktionella MF grödor eller blandningar av grödor för att bevara markens bördighet, minskar näringsförluster till miljön, minska klimatpåverkan och recirkulera näringsämnen i organiska växtföljder. Syftet med detta projekt är att bestämma effektiviteten av MF grödor för ekologiska odlingssystem utan djur för att kombinera de tre typerna av ekosystemtjänster listade ovan. Blandningar av vicker, oljerättika, luddvicker och höstråg samt var och en av dessa MF grödor i renbestånd kommer att odlas i en ekologisk växtföljd efter odling av vårkorn och ärt för att uppnå olika nivåer av tillgängligt N på hösten i fältförsök. Dessa MF grödor kommer att jämföras med en insådd gräs-klöver vall. MF grödornas produktion av biomassa och ackumulering av växtnäring och symbiotiskt fixerat N2 (15N-teknik), mineralkväve i markprofilen, samt avkastning och N ackumulering i efterföljande grödor kommer att bestämmas under vart och ett av de tre åren. Projektet kommer att kunna visa på möjligheter att designa nya odlingssystem med fokus på MF grödors multifunktionalitet för att optimera ett flertal viktiga ekosystemtjänster.

Projektet är finansierat av EkoForsk

Projekttid: 2012-2014

Projektansvarig: Erik Steen Jensen.
Projektledare: Erik Steen Jensen.
Övriga medverkande:

Publiceringar:


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se