Reduktion av läkemedelsrester i avloppsvatten med innovativa biopellets

Senast ändrad: 13 augusti 2014

Läkemedelsrester i vatten är ett växande miljöproblem eftersom dessa ämnen redan vid mycket låga halter påverkar vattenlevade organismer och pga sin stabilitet numera även detekteras i dricksvatten. Dagens avloppsreningsverk är inte anpassade för reduktion av läkemedelsrester och kompletterande metoder är mycket energikrävande. Sveriges riksdag satte upp målet att minst 60 % av fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark år 2015. Mycket av fosforåtervinningen kommer ske i reningsverken vilket ställer krav på att reningen av miljöfarliga ämnen förbättras.
Avloppsvattenrening med mikroalger är miljövänligt då energi tillförs via solljus och koldioxid förbrukas. Genom att ta upp näring från avloppvatten ökar mikroalgerna sin biomassa. Efter skörd kan biomassan rötas för biogasproduktion och rötresten möjliggör fosforåtervinning. Skörden av mikroalger är dock dyr och kräver ofta fällningskemikalier. Ny forskning visar att skörden kan förenklas genom tillsats av svampsporer varvid biopellets bildas mellan mikroalg och svamp som enkelt skördas via grov filtrering.

Flera studier rapporterar att mikroalger och svampar var för sig effektiv reducerar läkemedelsrester och tungmetaller i avloppsvatten. Detta projekt syftar därför till att utvärdera förmågan hos biopellets mellan mikroalg och svamp för att reducera läkemedelsrester i avloppsvatten. Även potentialen att reducera kadmium och nanopartiklar kommer att utvärderas. Vår hypotes är att biopelletsen signifikant förbättrar reduktionen pga synergiska effekter mellan mikroalg och svamp jämfört med obehandlat avloppsvatten. Halten av föroreningar i biopelletsmassan efter utförd rening kommer också att undersökas för att utreda möjligheten att integrera miljövänlig vattenrening med fosforåtervinning. Detta eftersom tidigare forskning visat att biopelletsen reducerade fosforhalten i avloppsvatten med upp till 85 %.

Forskningen verkar enligt EUs Vattendirektiv för att säkra god vattenkvalitet, och de svenska miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning och Begränsad klimatpåverkan. Biopelletsen kan bli en intressant produkt inom vattenvårds-, biogas-och jordbrukssektorn. Samarbete sker med forskare vid University of Minnesota (USA) som utvecklat biopelletstekniken.

Projektet är finansierat av Åforsk

Projekttid: 2014-2015

Projektansvarig: Hristina Bodin och Malin Hultberg.

Publiceringar:


Kontaktinformation
Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se