Mikroalger i växthuset – för minskat läckage av näring och för produktion av ekonomiskt värdefulla ämnen

Senast ändrad: 31 januari 2013

Trädgårdsindustrin är en viktig aktör inom den svenska livsmedelsproduktionen. Färska produkter som frukt, bär och grönsaker är en självklar och efterfrågad del i en hälsosam kost. Under 2012 har en inriktning studie startas vid Området för Hortikultur, SLU, Alnarp, där möjligheten att odla en ny produkt, mikroalger, studeras. Mikroalger är en naturlig källa till värdefulla ämnen som exempelvis antioxidanter och omega-3 fettsyror.

Mycket av växthusproduktionen sker idag i näringslösning s k hydrokultur. Näringslösningen baseras på ett vatten av god kvalitet som sedan berikas med makro- och mikronäringsämnen. Näringsämnena kommer att till högre eller mindre grad tas upp av växten. Ur miljösynpunkt är det är önskvärt att odlaren sluter systemet och återcirkulerar näringslösningen. Alla odlare har dock inte möjlighet till att sluta sitt system och även de som huvudsakligen använder ett slutet system har periodvis näringslösning som en avfallsprodukt. Utläckage av den använda näringslösningen bidrar till övergödningen och innebär också en ekonomisk förlust för odlarna när kostbara näringssalter inte används i produktionen.

Använd näringslösning kan näringsmässigt jämföras med ett avloppsvatten som också är mycket rikt på kväve och fosfor. Att rena avloppsvatten från dessa näringsämnen med hjälp av alger är en väletablerad teknik där man har sett goda resultat. Alger representerar en stor och varierad grupp av organismer som innehåller komplexa flercelliga organismer, makroalger, och mikroalger som består av encelliga organismer. Odling av mikroalger är en växande industri med stor potential där fokus inte enbart ligger på reningsfunktionen. Det finns även tillämpningar inom livsmedel, foder, biovetenskap och förnybara bränslen för den biomassa (mikroalger) som producerats under reningsprocessen. Det finns en stor mångfald av mikroalger och de representerar en intressant resurs för att utveckla uthålliga och ekonomisk bärkraftiga produktionssystem.

Fokus kommer att ligga på grönalgerna Chlorella vulgaris, som producerar fleromättade fettsyror, och Haematococcus pluvialis som producerar ett pigment, astaxanthin. Båda dessa metaboliter har tillämpningar inom farmaci-, livsmedel- och hälsokostindustrin efter att metaboliterna har renats fram ur de skördade mikroalgerna. Det finns även en mycket viktig direkt användning av de skördade mikroalgerna inom foderindustrin för att ge en god fettsyrabalans och god pigmentering hos bland annat odlad fisk och ägg.

Den använda näringslösningen är naturligt rikt på mikroorganismer och ett viktigt steg i är att undersöka hur man ska göra för att mikroalgerna ska kan etablera sig och tillväxa. Metoden måste baseras på enkel och robust metodik och kunna vara genomförbar utanför laboratoriet och i växthuset. Minskningen av näringsämnen och salter följas parallellt med att mikroalgernas tillväxt mäts.

Forskningen finansieras av SLF, Partnerskap Alnarp, KSLA, Region Skåne och Lundströms Stiftelse och pågår under 2012-2013.

Projektansvarig: Malin Hultberg, övriga medverkande: Susanne Gustafsson, Ekoll AB


Kontaktinformation