Ekologisk teori en bro mellan forskning om skog och jordbruk

Senast ändrad: 16 augusti 2017
forskning-unifying-ecology.jpg

På institutionen för ekologi finns forskare som huvudsakligen studerar skog och andra som fokuserar på jordbrukslandskapet. Nu är det dags att ena ekologin!

Institutionens styrka är den stora samlade kunskapen om ekologin i olika människoskapade landskap samt hur markanvändning och klimat påverkar ekosystemprocesser/tjänster i dessa system. Trots att de underliggande ekologiska teorierna är desamma finns en tendens att skogs- och jordbrukslandskap studeras var för sig.

I fyra projekt ska vi kombinera vår kunskap för att förena dessa olika discipliner och försöka svara på forskningsfrågor med hjälp av resultat från både skogs- och jordbrukslandskapet.

Projekten handlar om:

 • Rovdjur, växtätare, fröspridare pollinerare och nedbrytare rör sig mellan skog och jordbrukslandskapet under sina liv. Dessa organismer har betydelse för till exempel ekosystemtjänster och biologisk mångfald i respektive miljö. Vi vill ringa in vilka av dessa gränsöverskridare som är centrala. I första hand ska vi ställa samman den kunskap som redan finns men också hitta nya samarbeten och frågeställningar. 
  Kontakt: Geir.Rauset@slu.se och Astrid.Taylor@slu.se
 • Bevarandebiologi och växtskydd (skydda  grödan mot ogräs, skadeinsekter med mera) handlar båda om förvaltning av populationer. Ändå är det i dag relativt liten kontakt mellan dessa fält. Vi ska studera skillnader mellan metoder och angreppssätt inom bevarandebiologi och växtskydd. Jämförelsen kan identifiera nya forskningsfrågor och ge nya perspektiv.
  Kontakt: Tobias.Jeppsson@slu.se
 • Det finns en oro över att ett alltför starkt fokus på ekosystemtjänster i naturvårdsarbetet kan missgynna sällsynta arter. En viktig fråga är därför om man måste välja att antingen gynna de arter som är viktiga för ekosystemtjänster eller de sällsynta arterna, eller om det går att gynna båda grupperna samtidigt? Genom att använda befintliga data för fåglar och insekter från både skogs- och jordbrukslandskap ska vi söka ett svar på denna fråga.
  Kontakt: Erik.Öckinger@slu.se
 • Stora utbrott av skadeinsekter eller sjukdomar orsakar stora ekonomiska förluster både på skog och växande gröda på fälten. Biologiska mångfald har betydelse för att populationerna ska vara stabila utan plötsliga toppar.  Vi vill studera likheter och olikheter i de processer som styr detta i skog respektive jordbruk genom att analysera resultatet i publicerade artiklar.
  Kontakt: tea.ammunet@slu.se

Mer information på engelska. Vänligen klicka på flaggan i högra hörnet

Finansiering

Institutionen delades år 2013 mellan två fakulteter – fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap respektive och fakulteten för skogsvetenskap.  Rektorn beslutade om särskilda medel för att uppmuntra samarbetet mellan fakulteterna på vår och andra delade institutioner.


Kontaktinformation