Ekosystemtjänster och -processer

Senast ändrad: 05 december 2018
forskning-ekosystem.jpg

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystem som gynnar människan till exempel pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter. Insitutionen för ekologi forskar också på de biologiska processer som är helt centrala för odling och överhuvudtaget allt liv på jorden – ett exempel är kolcykeln. Med större kunskap om ekosystemtjänster och -processer kan framtida generationer nyttja jord och skog hållbart.

Publikationer

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper på institutionen.  I princip alla har forskning som berör ekosystemtjänster. Läs gärna mer om ekosystemtjänster och biologisk kontroll hos Bommarco lab och ekosystemprocesser hos systemekologigruppen

Projekt

Predation av ogräsfrön - en förbisedd ekosystemtjänst?

Läs artikel från Centrum för biologisk kontroll 

Kontakt: Eirini Daouti

Metoder för att stödja markens ekosystemtjänster i jordbrukssystem: interaktioner mellan daggmaskar, nematoder och mykorrhizasvampar

Kontakt: Janne Bengtsson, Astrid Taylor, Maria Viketoft

Restaurering av habitat - effekt på biologisk mångfald och ekosystemfuntioner

Restoration of plant and pollinator communities in fragmented grasslands

Kontakt: Erik Öckinger

Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och ekologisk odling

Kontakt: Janne Bengtsson

Avancerad förståelse av ekosystemens funktion genom födovävsekologi

Nytt grepp kan avslöja hur arter, bestånd och ekosystem påverkas av miljöförändringar

Kontakt: Tomas Roslin, Tomas Jonsson, Riccardo Bommarco

Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

Fjärilar trivs i kraftledningsgator 

Kontakt: Erik Öckinger

Effekter av skogliga avsättningar i olika skalor på biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontakt: Thomas Ranius

Optimerad pollinering av åkerbönor för hållbar tillgång till växtprotein

Kontakt: Ola Lundin

Hur biodiversitet i marken påverkar ekosystemtjänster och deras skötsel i jordbruksekosystem (SoilMan)

SoilMan är ett EU:projekt, läs mer på projektets webb

Kontakt: Jan Bengtsson Astrid Taylor  

Framtida växtproduktion bygger på nya sätt att odla våra jordar

Mer information om framtida växtproduktion

Kontakt: Thomas Kätterer

Mer information om biokol i Kenya - kvalitet, markbördighet och växtproduktion

Mer information om biokol i Kenya

Kontakt: Thomas Kätterer

Odlingssystemens effekter på kolinlagring i jordbruksmark - kunskapsbank och modellering

Kontakt: Thomas Kätterer

Hur inverkar olika brukningsmetoder på organiskt kol i åkermark?

Information om projektet organiskt kol i åkermark 

Kontakt Thomas Kätterer

Framtida kolbalans i våra skogar

Kontakt: Riitta Hyvönen

Skogsbrandens betydelse för den svenska skogens kol- och energibalans

Mer information om skogsbranden och kol- och energibalans

Kontakt: Achim Grelle

Betydelsen av hyggesvegetation för skogens kolbalans

Kontakt: Riitta Hyvönen

Effekter av skogsbränsleuttag vid gallring och näringskompensation med kväve och aska på kolbalanser

Kontakt: Bengt Olsson

Betydelsen av rötters nedbrytningshastighet för skogens kolbalans 

Kontakt: Michael Freeman

Skogens kolbalans efter stubbskörd  

Kontakt: Achim Grelle

Fakta:

 

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Thomas Kätterer, professor systemekologi
Institutionen för ekologi, SLU
thomas.katterer@slu.se 018-672425                

Jan Bengtsson, professor i miljövård
Institutionen för ekologi, SLU
jan.bengtsson@slu.se 018-671516                               

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se