Insekter

Senast ändrad: 07 december 2018
forskning-insekter.jpg

På institutionen för ekologi finns stor kunskap om insekter. Vi forskar om hur de lever, hur de samspelar med andra arter, deras betydelse i ekosystemet och hur de påverkas av förändringar. Att veta mer om insekters ekologi är viktigt för att till exempel förstå varför visa insekter blir skadeinsekter.

Publikationer

 

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Vi har flera forskargrupper som arbetar med insekter: Insektsekologi, skogsentomologi, lantbruksentomologi och bigruppen

Exempel på projekt

Insect Biome Atlas - medborgarforskning med helhetsgrepp om svenska insektsfaunan

Tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholms universitet och KTH

Information om Insect Biome Atlas

Pressmeddelande Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Om projektet i Naturmorgon

Kontakt: Tomas Roslin

Insekter som mat, entomofagi

Hur ska vi föda upp insekter som mat? Medel från VR och Formas

Artikel i SLU:s tidning Resurs
Rapporten Insects as food - something for the future?

Crickets as sustainable food

Contact: Åsa Berggren (Anna Jansson)

Fångsteffekt av vedlevande insekter i lagringshögar av ädellövsgrot

Kontakt: Mats Jonsell

Steklar och tvåvingar i bioenergived

Kontakt: Mats Jonsell

Snytbaggar

Projekt och nyheter om snytbaggar

Nyheter om snytbaggen på Twitter

Kontakt: Göran Nordlander, Adriana Puentes

 Granbarkborren

Granbarkborren - biologi, skador och forskning

Kontakt: Martin Schroeder, Åke Lindelöw

Märgborrar

Kontakt: Martin Schroeder, Åke Lindelöw Bo Långström

Spridningförmåga hos skadeinsekter i skog och deras parasitoider            

Kontakt: Maartje Klapwijk

Etablering och tidig upptäckt av invasiva skogsskadeinsekter

Kontakt: Martin.Schroeder@slu.se

Flyktiga ämnen från grannväxterna höjer försvarsberedskap hos andra växter

Kontakt: Adriana Puentes

Appeal - Bedömning och värdering av den biologiska bekämpningens potential i det europeiska jordbrukslandskapet

Appeal -  mer information om projektet

Pressmeddelande Bladlössens fiender utvärderas i en ny modell

Kontakt: Mattias.Jonsson@slu.se

Höstförsöket - Ekens mångfald

Kontakt: Tomas Roslin Adam Ekholm

Avancerad förståelse av ekosystemens funktion genom födovävsekologi

Nytt grepp kan avslöja hur arter, bestånd och ekosystem påverkas av miljöförändringar

Kontakt: Tomas Roslin, Tomas Jonsson, Riccardo Bommarco

Kartering av födovävar för effektivt biologiskt växtskydd mot insekter

Kontakt: Riccardo.Bommarco@slu.se

Kan redundana predatorsamhällen bidra till stabil biologisk bekämpning i framtiden?

Kontakt: Mattias.Jonsson@slu.se

Sjukdomar hos honungsbin - en baslinjestudie           

Kontakt: Eva.Forsgren@slu.se

Hållbar biodling för en hållbar framtid: Europeiska initiativ för varroakvalster-resistenta honungsbin

Kontakt: Barbara Locke Grandér 

Fakta:

Våra samlingar av insekter

Institutionen har 300 000 monterade insekter från mer än 10 000 arter. Här finns även en larvsamling samt en unik samling av ca 700 vedpreparat med spår av vedlevande insekter. Samlingarna används som bas för taxonomisk forskning, som referensmaterial vid ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning, som underlag för illustrationer och i olika utbildningssammanhang. Av stor betydelse är kopplingen till det ständigt pågående arbetet med rödlistning av olika arter vid ArtDatabanken.

Mer om vår insektssamling 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Eva Forsgren, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
eva.forsgren@slu.se, 018-67 20 83           

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se