Naturvård/biologisk mångfald

Senast ändrad: 05 oktober 2017
forskning-naturvard.jpg

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper frågeställningar på olika nivåer som gener, populationer, artsamhällen och ekosystem. Kunskapen bidrar till att vi kan bevara den biologiska mångfalden till framtiden.

Publikationer

Publikationer från instiutionen för ekologi
Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Du hittar mer om vår forskning under forskningsämnen

Exempel på aktuella projekt

Skogsbruk och naturhänsyn

Forskningsprogrammet Smart hänsyn
Populära synteser om naturhänsyn i skogsbruk
Kontakt: Lena Gustafsson 

Samarbete mellan forskare, fågelskådare och lantbrukare

Rikare fågelliv tack vare engagerade lantbrukare, pressmeddelande om Jonas Josefssons avhandling
Samarbete för mer lärksång, Facebook
Mer om projektet - Birdlife Sverige
Kontakt: Sönke Eggers, Jonas Josefsson

Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologisk mångfalden?     

Kontakt: Thomas Ranius

Höstförsöket - Ekens mångfald

Skolelever hjälper forskare att kartlägga insektslivet i ekarnas höstlöv

Kontakt: Tomas Roslin Adam Ekholm

Långtidsstudie om stenskvättor

25 år av stenskvättor ger forskarna svar på varför jordbruksfåglarna minskar
Stenskvättan flyger inte direkt till Afrika
Stenskvättor i otakt med tidigare vår
Vanans makt bakom fåglars nedgång

Kontakt: Debora Arlt, Tomas Pärt, Matt Low

Data från artportalen i våtmarksprojekt

Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Kontakt: Tomas Pärt

Främja användningen av ´citizen science´ data för utvärdering av miljöförändringar

Kontakt: Debora Arlt

Restaurering av habitat - effekt på biologisk mångfald och ekosystemfuntioner

Restoration of plant and pollinator communities in fragmented grasslands
Kontakt: Erik Öckinger

Avancerad förståelse av ekosystemens funktion genom födovävsekologi

Nytt grepp kan avslöja hur arter, bestånd och ekosystem påverkas av miljöförändringar

Kontakt: Tomas Roslin, Tomas Jonsson, Riccardo Bommarco

Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

Fjärilar trivs i kraftledningsgator 

Kontakt: Erik Öckinger

Effekter av skogliga avsättningar i olika skalor på biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontakt: Thomas Ranius

Är nuvarande metoder för naturvärdesbedömning av skog korrekta, objektiva och kostnadseffektiva?

Kontakt: Joachim Strengbom

Värdet av avverkningsrester för biologisk mångfald 

Kontakt: Thomas Ranius

Minskad fladdermusdödlighet med nya färger?    

Kontakt: Jonas Victorsson

Effekter av stubbskörd och markberedning på skogsföryngring och vegetation      

Kontakt: Bengt Olsson

Steklar och tvåvingar i bioenergived

Kontakt: Mats Jonsell

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se