Naturvård/biologisk mångfald

Senast ändrad: 07 februari 2019
forskning-naturvard.jpg

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper frågeställningar på olika nivåer som gener, populationer, artsamhällen och ekosystem. Kunskapen bidrar till att vi kan bevara den biologiska mångfalden till framtiden.

Publikationer

Publikationer från institutionen för ekologi

Följ gärna Facebook och nyhetsflöde om du är intresserad av nyheter om våra projekt och resultat. Du kan också hitta publikationer nedan under projekten och framförallt på våra forskares CV-sidor.

Forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper på institutionen. Läs gärna mer om naturvårdsbiologigruppen

Exempel på aktuella projekt

Hör av dig om du vill veta mer om dessa projekt!

Ekologisk kompensation

Kontakt: Lina Widenfalk och Erik Öckinger

Read more about these projects

Varierar nyckelbiotopernas värde med mängden gammal skog i landskapet (Formas)

Nyhet på SLU: Beror nyckelbiotopernas värde på mängden gammal skog i landskapet?

Vilken forskning har hittills gjorts om nyckelbiotoper? Läs mer i rapporten: Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Kontakt: Lena Gustafsson 

Naturens rättigheter för att rädda livet på land och i vattnet (Formas)

Kontakt: Guillaume Chapron

Förbättrade metoder för övervakning av förändringar i djursamhällen

Hur påverkas djursamhällen av förändringar i miljön?

Kontakt: Jonas Knape

Bringa ordning i kaos

Bestämmandet av orsakssamband och förbättrandet av vår förståelse av komplexa dynamiska ekosystem (VR)
Med fokus på förvaltning av naturresurser och folkhälsa (Formas)

Kontakt: Matthew Low

Hur biodiversitet i marken påverkar ekosystemtjänster och deras skötsel i jordbruksekosystem (SoilMan)

SoilMan är ett EU:projekt, läs mer på projektets webb

Kontakt: Jan Bengtsson Astrid Taylor  

 

Direkta och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier och policy

Läs mer: Vi måste anpassa naturvården till klimatförändringarna

Kontakt: Thomas RaniusAnna FilyushkinaJan Bengtsson

Vilken betydelse har skogliga impediment för den biologisk mångfalden?

Viktigt att skydda produktiv skog för att bevara biologisk mångfald?    

Kontakt: Aino Hämäläinen Thomas Ranius

Utvärdera skapade och restaurerade våtmarker lokalt och på landskapsnivå

Läs mer hos Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne

Kontakt: Tomas PärtIneta Kačergytė

Ekologisk kompensation

  • Systematisera ekologisk kunskap för att optimera ekologisk kompensation
  • När kan ekologisk kompensation bevara ekosystemtjänster och biologisk mångfald?

Läs mer på sidan om Ekologisk kompensation

Främmande  arter i tid och rum – förutsäga expansion och invasionskorridorer av införda  landlevande ryggradsdjur i Europa i en varmare värld

Kontakt: Ester Polaina Lacambra Mariano Rodriguez Recio  

Höstförsöket - Ekens mångfald

Skolelever hjälper forskare att kartlägga insektslivet i ekarnas höstlöv

Kontakt: Tomas Roslin Adam Ekholm

Långtidsstudie om stenskvättor

25 år av stenskvättor ger forskarna svar på varför jordbruksfåglarna minskar
Stenskvättan flyger inte direkt till Afrika

Kontakt: Debora Arlt, Tomas Pärt, Matt Low

Data från artportalen i våtmarksprojekt

Artportalen ska användas för att utvärdera restaurerade våtmarker
Kontakt: Tomas Pärt

Främja användningen av ´citizen science´ data för utvärdering av miljöförändringar

Kontakt: Debora Arlt

Restaurering av habitat - effekt på biologisk mångfald och ekosystemfuntioner

Restoration of plant and pollinator communities in fragmented grasslands
Kontakt: Erik Öckinger

Kunskapssyntes om nyckelbiotoper

Läs mer om nyckelbiotopsprojektet hos Skogssällskapet

Kontakt: Lena Gustafsson

Födotillgång för vitryggig hackspett

Läs mer om projektet om föda och vitrygg hos Skogssällskapet

Kontakt: Mats Jonsell

Avancerad förståelse av ekosystemens funktion genom födovävsekologi

Nytt grepp kan avslöja hur arter, bestånd och ekosystem påverkas av miljöförändringar

Kontakt: Tomas Roslin, Tomas Jonsson, Riccardo Bommarco

Gröna infrastrukturmiljöer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

Fjärilar trivs i kraftledningsgator 

Kontakt: Erik Öckinger

Effekter av skogliga avsättningar i olika skalor på biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kontakt: Thomas Ranius

Är nuvarande metoder för naturvärdesbedömning av skog korrekta, objektiva och kostnadseffektiva?

Kontakt: Joachim Strengbom

Värdet av avverkningsrester för biologisk mångfald 

Kontakt: Thomas Ranius

Effekter av stubbskörd och markberedning på skogsföryngring och vegetation      

Kontakt: Bengt Olsson

Steklar och tvåvingar i bioenergived

Kontakt: Mats Jonsell

Skogsbruk och naturhänsyn

Forskningsprogrammet Smart hänsyn
Populära synteser om naturhänsyn i skogsbruk
Kontakt: Lena Gustafsson 

Samarbete mellan forskare, fågelskådare och lantbrukare

Rikare fågelliv tack vare engagerade lantbrukare, pressmeddelande om Jonas Josefssons avhandling
Samarbete för mer lärksång, Facebook
Mer om projektet - Birdlife Sverige
Kontakt: Sönke EggersJonas Josefsson

Att upptäcka mikrobiella akvatiska invasiva arter innan de blir ett ekologiskt problem 

Kontakt: Ane Laugen

Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-listade bivalvbankar (tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL)

Nu ska forskare undersöka hur svenska ostron och musslor mår

Kontakt: Ane Laugen

Insect Biome Atlas - medborgarforskning med helhetsgrepp om svenska insektsfaunan

Tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholms universitet och KTH

Information om Insect Biome Atlas

Pressmeddelande Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Kontakt: Tomas Roslin

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se