Forskning

Senast ändrad: 18 januari 2021
Landskap med skog, åkrar, sjö och stad. Flygfoto.

Forskare på institutionen för ekologi borrar djupt i ekologiska frågeställningar utan att tappa kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi studerar arter - både de som är hotade och de som är ett problem för människan. Hur de samspelar med varandra och sin omgivning och betydelsen av förändringar, som till exempel ett varmare klimat. Ett hållbart skogs- och jordbruk kräver goda insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar.

Vi bedriver forskning i världsklass med tydlig relevans för samhället. Många projekt är tvärvetenskapliga och vi samarbetar med olika aktörer i samhället. Vår forskning sträcker sig över hela ekologins bredd, från gener och populationer till ekosystemprocesser och -tjänster, och vi sprider kunskap som ska användas för effektivt miljöskydd, naturvård och hållbar skogs- och jordbruksförvaltning.

Vår forskning behövs! Det ökande trycket på de biologiska naturresurserna är en stor global utmaning. Dessutom sätter den pågående klimatförändringen  press på våra naturresurser och utmanar våra förutsättningar att förutsäga arternas utbredning, dynamik och påverkan i ekosystemen. Befolkningstillväxt och migration av människor skapar också konflikter kring markanvändning och mellan människa och andra arter.

Några övergripande teman

Ekosystemtjänster och processer

Klimat

Vilt och rovdjur

Naturvård/Biologisk mångfald

Växtskydd i jordbruk och skog

Hur mår våra honungsbin?

Insekter - centrala i många av våra forskningsprojekt

Våra forskargrupper

Vi har åtta större forskargrupper. Här hittar du kontaktpersoner och mer information

Ekologisk miljövård -markekologisk forskning

Ekosystemekologi

Insektsekologi

Landskapsekologi

Lantbruksentomologi (här ingår också vår forskning om honungsbin)

Naturvårdsbiologi

Skogsentomologi

Viltekologi

Våra publikationer

Läs våra vetenskapliga artiklar