Honungsbihälsa

Senast ändrad: 27 januari 2020
Honungsbi i en stor vit blomma. Foto.

Vi studerar sjukdomar hos honungsbin, hur de sprider sig inom och mellan bisamhällen, hur bins hälsa påverkas av sjukdomar men även andra faktorer i miljön som bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Vi forskar också om hur honungsbin försvarar sig mot sjukdomar. Friska bin är viktigt både för kommersiella biodlare och hobbybiodlare men också indirekt för oss alla genom den pollinering de utför. Ungefär en tredjedel av det vi äter är direkt eller indirekt beroende av insektspollinering, och den viktigaste av dessa pollinerande insekter är honungsbiet (Apis mellifera).

Publikationer

Projekt om honungsbin och deras hälsa

Socialt immunförsvar hos honungsbin: Virusinfektionens roll i hygieniskt beteende mot varroa-angripna puppor

Nyhet på SLU-webben: Hur kan bina tillsammans skydda sitt samhälle mot Varroa?

Kontakt: Joachim de Miranda

Symbiotiska bakterier och sjukdomar hos honungsbin

Kontakt: Eva Forsgren

Smittspårning av amerikansk yngelröta

Bisjukdomen amerikansk yngelröta kan spåras med genetiska metoder

Kontakt: Eva Forsgren

En baslinjestudie av sjukdomar hos honungsbin i Sverige

Undersökning om hur den geografiska spridningen av sjukdomar ser ut

Kontakt: Eva Forsgren

Hot mot pollinatörer (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kontakt: Joachim de Miranda

Pollinatörernas hälsa (FORMAS)

Kontakt: Joachim de Miranda och Eva Forsgren

”Bondprojektet”: att bevara de bin som uppvisat resistensmekanismer mot varroa-kvalster på Gotland

Kontakt: Barbara Locke Grandér

Hållbar biodling för en hållbar framtid: Europeiska initiativ för varroakvalster-resistenta honungsbin

Kontakt: Barbara Locke Grandér

Förutsäga risken för sjukdom och dödlighet i bisamhället i relation till behandling och skötsel

Kontakt: Jörg Stephan

 

Fakta:

Amerikansk yngelröta (AFB) är en bakteriesjukdom som orsakar stor skada överallt där det finns biodling. Forskning vid SLU har medverkat till att bakterien Paenibacillus larvae som orsakar sjukdomen har omklassificerats. Det har lett till förbättrade diagnosmetoder som fått spridning världen över.

Angrepp av varroakvalster är utan tvivel det största hotet mot biodlingen både i Sverige och internationellt. Sedan varroakvalstret påträffades i Sverige har SLU bidragit med forskning som fått direkt betydelse för hur biodlarna i Sverige kan hantera parasiten.

Ett mål är att förstå hur bina på sikt ska kunna leva med parasitkvalstret utan bekämpning. På Gotland finns bisamhällen som överlever utan bekämpning. Dessa bin har unika egenskaper som är värdefulla att avla på.

Virusinfektioner hos honungsbin är också ett viktigt forskningsområde. Forskningen vid SLU fokuserar särskilt på virus som är associerade med varroakvalstret. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Eva Forsgren, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för ekologi, SLU
eva.forsgren@slu.se, 018-67 20 83