Ekologisk miljövård/markekologi

Senast ändrad: 19 december 2021
Två par händer som går igenom ett jordprov.

Enheten studerar hur markanvändning och fragmentering av habitat påverkar växter och djur samt olika ekosystemprocesser. Vi har en för Sverige unik kompetens om markdjur i såväl jordbruks- som skogslandskap.

Många av våra studieorganismer utför viktiga ekosystemtjänster inom jord- och skogsbruket. Exempel på detta är bin som pollinerar många av våra grödor och daggmaskar som förbättrar strukturen i jorden och bidrar till nedbrytning av organiskt material och bördighet.

Rovlevande spindlar och skalbaggar kan minska effekten av skadeinsekter. Växter producerar de grundläggande resurserna i näringsvävarna ovan och under mark. Vi studerar de landskapsstrukturer och skötselåtgärder som behövs för att växter och djur ska kunna överleva, reproducera sig och fortleva i föränderliga landskap.

Vi arbetar med:

  • Näringsvävar
  • Ekosystemfunktioner
  • Arters diversitet och utbredning
  • Rumslig populationsdynamik och spridning
  • Metasamhällen (eng. "Metacommunities)

Mer information

Läs mer om våra projekt och publikationer på våra cv-sidor

Nyheter om ekosystemtjänster och processer

Nyheter om ekologiinstitutionens forskning om naturvård och biologisk mångfald

Väldigt många daggmaskar.
Kan tillsatser av daggmaskar ellermykorrhizasvampar gynna markens ekosystemtjänster och skörden av grödor? Tycker lantbrukarna att metoderna är användbara i praktisk odling? Det undersöker vi i ett projekt. Foto: Astrid Taylor
Kvinna arbetar med cementblandare.
Maria Viketoft blandar jord med olika halter av PAH:er och koppar med cementblandare. Hur påverkas marklivet av föroreningarna? Foto: Anna Lundmark
Blåbär.
Tillsammans med Umeå universitet har vi undersökt ekosystemtjänsterna trädtillväxt, kolinlagring i marken, markvegetationens artrikedom, och förekomst av blåbär, viltfoder och död ved. Trädtillväxten ökade upp till en ålder av 70-100 år, men de högsta nivåerna av de flesta andra ekosystemtjänsterna fanns i skogar äldre än 120 år. Foto: Jenny Svennås-Gillner
Jordprov.
Ett gram jord kan innehålla tusentals arter av bakterier och en stor mängd olika typer av svampar. Vi undersöker hur marklivet i skogsekosystem påverkas av olika skötselmetoder. Foto: Tord Ranheim Sveen

Kontaktinformation

Jan Bengtsson, professor i miljövård
Institutionen för ekologi, SLU
jan.bengtsson@slu.se 018-671516