SLU-nyhet

Obefogad oro för mer insektsangrepp i ett varmare klimat?

Publicerad: 08 oktober 2015

Det finns en utbredd oro att ett varmare klimat ska leda till mer skador på grödor och skog från insekter. Hittills finns förhållandevis lite vetenskapligt stöd för den oron, konstaterar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en nyutkommen bok: ”Climate Change and Insect Pests”. Men det är fortfarande mycket osäkert hur ett ännu varmare klimat kommer att påverka.

Insekter är en av de grupper som påverkas snabbast av ett varmare klimat. Redan i dag har både utbredning och beteende påverkats hos vissa arter. De är växelvarma (”kallblodiga”) och det är förklaringen till att de svarar snabbare och tydligare på klimatförändringar, inte minst på en stigande temperatur, än många andra organismgrupper.   

Ett tydligt exempel är att flera insektsarter har ändrat sin utbredning mot norr. Av någon anledning tycks skadeinsekter sprida sig snabbare norrut än närbesläktade arter som inte är skadegörare. Trots detta har inte skadeproblemen ökat markant på senare år.

I boken, som avhandlar situationen i stora delar av världen, konstaterar flera av författarna att vi behöver lära oss mer om de bakomliggande mekanismerna för att kunna göra bättre förutsägelser och aktivt motverka negativa konsekvenser. Inte minst är det samspelen mellan skadeinsekt, värdväxt och naturliga fiender som behöver kartläggas bättre eftersom all tre påverkas av ett ändrat klimat.   

– Det kan vara en del av förklaringen till varför ett varmare klimat inte med automatik leder till mer skador, säger Christer Björkman på institutionen för ekologi på SLU, som är en av redaktörerna för boken.

Små insekter kan få enormt stora effekter på hela ekosystem när de blir tillräckligt många. Det finns många exempel på det redan i dag och det är inte uteslutet att ett ändrat klimat kan bidra till utbrott i framtiden. Det finns fortfarande en stor osäkerhet när det gäller hur redan etablerade och nya skadeinsekter kommer att reagera på den fortsatta uppvärmningen.

Forskarna konstaterar också att eventuella negativa effekter sannolikt kan motverkas om vi ändrar hur vi brukar våra marker. Ett exempel är ett ökat inslag av mer diversa odlingssystem, till exempel blandskog, som kan gynna skadegörarnas naturliga fiender.

Climate Change and Insect Pests, Redaktörer: Christer Björkman, Sveriges Lantbruksuniversitet och Pekka Niemelä, Turku Universitet i Finland

Boken riktar sig framförallt till studenter och forskare. Vi skickar gärna ett recensionsexemplar till media.

 

 


Kontaktinformation