Om oss

Senast ändrad: 12 mars 2019
om-oss.jpg

Institutionen för ekologi är en av SLUs största institutioner med högkvalitativ forskning, stor vetenskaplig produktion, omfattande samverkan med samhället och höga betyg på de grundutbildningskurser vi ansvarar för.

Det ökande trycket på de biologiska naturresurserna utgör en global utmaning. Ett hållbart skogs- och jordbruk kräver goda insikter i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar. Inom ekologiinstitutionen tar vi fram och sprider kunskap som kan användas för effektiv naturvård och viltförvaltning, verkningsfullt växtskydd och hållbart skogs- och jordbruksproduktion.

Några fakta om oss:

 • På institutionen arbetar ca 140 personer. Här hittar du personallista.
 • Vi finns på Grimsö forskningsstation i Västmanland och på Ultuna i Uppsala
 • Tillsammans med institutionen för växtproduktionsekologi bildar vi Ekologicentrum.
 • Viltskadecentrum tillhör oss. Det är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle.
 • Vi hyser också delar av Riskvärdering av växtskadegörare. Den del som handlar om insekter.
 • Institutionen har ansvar för sex ämnen och forskargrupper/enheter knutna till dessa: Skogsentomologi, Landskapsekologi, Insektsekologi, Naturvårdsbiologi, Markekologi, Viltekologi, Lantbruksentomologi, Systemekologi.
 • Institutionen tillhör två fakulteter – Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap och Fakulteten för skogsvetenskap.
 • Vi har en bred samverkan med till exempel skogsägare, jordbrukare, jägare, fågelskådare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och politiker. Vi träffar också allmänheten till exempel när vi deltar på Stadsskogens dag eller har Öppet hus.
 • Vi publicerade i genomsnitt 3,2 vetenskapliga publikationer per forskare år      2016, varav flest artiklar i tidskrifterna Forest Ecology and Management, Biological Conservation och Ecology and Evolution.     
 • Våra största bidragsgivare Energimyndigheten, Formas, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet (2016).
 • Vi är aktiva inom Fortlöpande miljöanalys. Projekten rör landskap, vilt och skogsskador.
 • Grimsö forskningsstation ingår i SITES. SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning.
 • Vi bedriver grundutbildning inom ekologi, biologi och miljövetenskap (där vi också examinerar självständigt arbete).  Institutionen har ansvar för 21 kurser. Medelkursbetyget 2016 var 4,4 av 5.
 • Tillsammans med andra institutioner driver vi forskarskolan Ekologi -grunder och tillämpningar.
 • Vi har ett gemensamt miljöcertifikat tillsammans med institutionen för växtproduktionsekologi, Artdatabanken och Centrum för biologisk mångfald. Vi arbetar förstås med vår negativa påverkan på miljön, tex att minska utsläpp från resor, inköp och energiförbrukning. Men vi fokuserar också på vår positiva miljöpåverkan, det vill säga att vår forskning, samverkan och utbildning bidrar till ett hållbart samhälle.

Adress Uppsala

Postadress:

Institutionen för ekologi
Box 7044
75007 Uppsala

Besöksadress:

Institutionen för ekologi
Ulls väg 16
75651 Uppsala

Leveransadress (tunga/skrymmande lev.):

Lennart Hjelms väg 5
75651 Uppsala

Telefon: 018-671000 (vx)

Fax: 018-672890

 

Adress Grimsö

Grimsö forskningsstation
Institutionen för ekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
730 91 Riddarhyttan

Seminarieserie

Seminarierna hålls vanligtvis på tisdagar kl 13.00 i Tammsalen i Ekologicentrum, Uppsala. För aktuellt program se kalendariet. Det finns möjlighet att prenumerera på kalendariet via RSS. Seminarierna hålls på engelska och alla är välkomna att komma och lyssna. En separat seminarieserie ordnas vid Grimsö forskningsstation.

Du hittar seminarierna och annat som händer i kalendern

Fakta:

Bilden på förstasidan, spindelnätet, kommer från Wikimedia Commons. Fotograf Luc Viatour/www.Lucnix.be 


Kontaktinformation

Anna Lundhagen, forskare, prefekt
Institutionen för ekologi, SLU
anna.lundhagen@slu.se, 018-672370

Sönke Eggers, forskare, ställföreträdande prefekt
Institutionen för ekologi
sonke.eggers@slu.se 
018-672630, 076-8283848

Ann Berner Westerberg, administrativ chef
Institutionen för ekologi, SLU 

018-672260, 070-9999881
ann.b.westerberg@slu.se

Erik Öckinger, forskare, studierektor för forskarutbildningen
Insitutionen för ekologi, SLU
erik.ockinger@slu.se    018-672303                               

Peter Redbo Torstensson, universitetslektor, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för ekologi, SLU
peter.torstensson@slu.se 018-672494, 076-1129776                

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se