Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 14 oktober 2019
miljocert.jpg

Vi har varit miljöcertifierade sedan 2013 och jobbar för att minska vår negativa miljöpåverkan från till exempel resor och energiförbrukning. Men vi påverkar också miljön positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation. Och det vill vi bli ännu bättre på!

Institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi (Ekologicentrum) är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015 tillsammans med ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald (fd Naturicum). Även verksamheten på Grimsö forskningsstation ingår. Vi har ett gemensamt miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Miljömål

Våra övergripande miljömål 2019

1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning

2. Minska koldioxidutsläpp från resor

3. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter

4. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Detaljerade miljömål för 2019

Energiförbrukning

Genomföra följande aktiviteter för att minska energiförbrukningen:

 • Pilotstudie av att ersätta befintlig växthusbelysning med LED- belysning i en växthuskammare på Ekologicentrum.
 • Ersätta gamla kylar eller frysar till miljövänligare vid behov.
 • Byta ut ett gammalt värmeskåp vid behov.
 • Införskaffa fördelardosor i Artdatabanken och CBM
 • Verka för att införa "Follow-print" på Ekologicentrum.
 • Se över rutinen för avfallsortering på Ekologicentrum.
 • Se över vilka rum på Ekologicentrum som bör vara utrustade med rörelsevakt.

CO2-utsläpp från tjänsteresor

 • Flygresor utrikes - CO2-utsläppen från utrikes flygresor skall minska med 10% per helårsanställd jämfört med 2018. Glidande medelvärde på 5 år ska beräknas.

 • Flygresor inrikes - CO2-utsläppen från inrikes flygresor skall minska med 10% per helårsanställd jämfört med 2018. Glidande medelvärde på 5 år ska beräknas.
  (sök och/eller formulera projekt som kan sökas ur klimatfonden.)
  (minska sitt resande med inrikesflyg och istället med tåg eller virtuella möten)

 • CO2-utsläppen från konventionell diesel på Lövsta fältforskningsstation ska minska med 50% jämfört med 2018.
  (Ersätt konventionell diesel med HVO-bränsle)

 • Tjänsteresor med elpackcykel vid Ekologicentrum ska uppgå till minst 280 km för 2019. Tjänsteresor med bil förväntas minska med motsvarande sträcka.
  (elpackcykel införskaffas och marknadsförs)

Utbildning

 • Grundutbildning - 80% av kursansvariga ska ha deltagit i fortbildning för att utbilda i hållbar utveckling (kursplaner som är under revision 2019 revideras också med avseende på miljömålet)
 • Grundutbildning - De kursplaner som kommer att revideras under 2019, ska innehålla moment om "Hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser". (Informera om detta vid lärarmöten samt informera studierektorerna för grundutbildningen.)
 • Grundutbildning - Institutionen för ekologi ska öka antalet helårsstudenter med 10% senast 2021. (Utveckling av nya kurser; Marknadsföring av SLUs utbildningar genom möten med skolungdomar; Erfarenhetsutbyten internt för utveckling av vidareutbildning av yrkesverksamma.)

Huvudverksamhet

Forskning, FOMA, Samverkan och Information:

 • fortsatt utveckling av metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, FOMA, samverkan och information.

Institutionen för Ekologi

 • skapa en plattform för samverkan som koordinerar och utvecklar våra samverkansinsatser både kvalitativt och kvanititativt.
 • skapa en intern struktur för att samordna de FOMA-projekt som ligger inom institutionen. Detta för att öka erfarenhetsutbyte och därmed kvaliteteten i vårt arbete.

Institutionen för Växtproduktionsekologi

 • med hjälp av den plan som avser kommunikation med samhället utanför universitetet, som inrättades på VPE 2018, kommer vi att mäta ett antal aktiviteter: pressmeddelanden, kunskapsbankens användning och  populärvetenskaplig publicering.

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp. Hittar rutiner här.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter här.

 


Kontaktinformation

Skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter:

Till anmälan (Klicka på Rapportera.., välj "miljö" under frågan vad)

Kontakta miljösamordnarnas arbetsgrupp:

miljo-ekonatur@slu.se

Miljösamordnare:

David Back, Ekologicentrum, 018-67 33 44

Nils-Erik Nordh, Institutionen för växtproduktionsekologi, 018-67 25 61

Helena Bötker, Ekologicentrum, 018-67 25 23

Katja Fedrowitz, Institutionen för ekologi, 018-67 21 96

Johan Samuelsson, ArtDatabanken, 018-67 34 09

Eva Hedmark, Grimsö forskningsstation, 0581-69 73 08

Sidansvarig: katja.fedrowitz@slu.se