Vi arbetar med vår negativa och positiva påverkan på miljön

Senast ändrad: 10 oktober 2017
miljocert.jpg

Vi har varit miljöcertifierade sedan 2013 och jobbar för att minska vår negativa miljöpåverkan från till exempel resor och energiförbrukning. Men vi påverkar också miljön positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation. Och det vill vi bli ännu bättre på!

Institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi (Ekologicentrum) är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015 tillsammans med ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald. Även verksamheten på Grimsö forskningsstation ingår. Vi har ett gemensamt miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Våra övergripande mål

 • Minska miljöpåverkan från energiförbrukning.
 • Minska koldioxidutsläpp från resor.
 • Minska miljöpåverkan från inköp
 • Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter
 • Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Vad ska vi uppnå i år?

Energiförbrukning

 • Aktivt verka för att SLU ska öka självförsörjandegraden vad gäller eget förvaltade fastigheter.
 • Energiförbrukning ska minska med minst 1% per m2 jämfört med 2016 års nivå.

CO2-utsläpp resor

 • Tjänstebil - Minska mängden koldoxidutsläpp från verksamhetens tjänstebilar i Uppsala med minst 6% jämfört med 2013.
 • Flygresor inrikes - Koldoxidutsläppen från inrikes flygresor skall minska med 5% per helårsanställd jämfört med 2013.
 • Resfria möten - Öka användandet av videokonferenser med 10% i jämförelse med 2015 års nivå

Inköp

 • Mat och dryck. Restaurangen Grimsö - 100% av havsfångad fisk ska vara MSC-certifierad. Minst 50% av pasta ska vara ekologiskt. Minst 20% av lunchrättsmenyerna ska vara vegetariska

Utbildning

 • Grundutbildning - De kursplaner, på grundutbildningsnivå som kommer att revideras under 2017, ska innehålla moment om "Hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser"
 • Grundutbildning - 75% av kursansvariga ska ha deltagit i fortbildning för att utbilda i hållbar utveckling

Huvudverksamhet

Vi ska fortsätta att utveckla metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, Fortlöpande miljöanalys (FOMA), samverkan och information.
Vi vill öka vår spridning till samhället av vår kunskap om hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurser genom att…

 • Uppnå minst 4 miljoner nya observationer av arter som rapporteras in i Artportalen varje år
 • Arbeta för att alla medarbetare har en personlig hemsida med relevant information om deras vetenskapliga produktion, kompetens och färdigheter
 • Utforma CBM:s (Centrum för biologisk mångfald) kommunikation så att regeringen och myndigheter får samhällsrelevant information 
 • Undersöka relevanta intressenters relevanta krav på den forskning och utbildning vi bedriver

Kontaktinformation

Kontakta miljösamordnarnas arbetsgrupp:

miljo-ekonatur@slu.se

Miljösamordnare:

Hans Jernelid Intendent/miljösamordnare, Ekologicentrum och Grimsö, 018-67 22 62, 070-689 70 82

Kristin Thored Miljösamordnare, Institutionen för Ekologi, 018-67 26 51

Karin Eklund  Miljösamordnare, Institutionen för Ekologi, 018-67 23 33

Nils-Erik Nordh Miljösamordnare, Institutionen för växtproduktionsekologi,
018-67 25 61

Emelie Åström Miljösamordnare, ArtDatabanken, 018-67 26 82

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se