Vi arbetar med vår negativa och positiva påverkan på miljön

Senast ändrad: 03 september 2018
miljocert.jpg

Vi har varit miljöcertifierade sedan 2013 och jobbar för att minska vår negativa miljöpåverkan från till exempel resor och energiförbrukning. Men vi påverkar också miljön positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation. Och det vill vi bli ännu bättre på!

Institutionerna för ekologi respektive växtproduktionsekologi (Ekologicentrum) är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015 tillsammans med ArtDatabanken och Centrum för biologisk mångfald (fd Naturicum). Även verksamheten på Grimsö forskningsstation ingår. Vi har ett gemensamt miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Våra övergripande mål

 • Minska miljöpåverkan från energiförbrukning.
 • Minska koldioxidutsläpp från resor.
 • Minska miljöpåverkan från inköp
 • Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter
 • Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Vad ska vi uppnå i år?

Energiförbrukning

 • Energiförbrukning ska minska med minst 1% per m2 jämfört med 2017 års nivå.

CO2-utsläpp resor

 • Tjänstebil - Minska mängden koldoxidutsläpp från verksamhetens tjänstebilar i Uppsala med minst 7,5 % jämfört med 2013.
 • Flygresor inrikes - Koldoxidutsläppen från inrikes flygresor skall minska med 7,5 % per helårsanställd jämfört med 2013.
 • Resfria möten - Öka användandet av videokonferenser med 15 % i jämförelse med 2015 års nivå.

Inköp

 • Mat och dryck vid restaurangen på Grimsö - minst 50 % av sallad och tomater ska vara ekologiskt producerat. 

Utbildning

 • Grundutbildning - De kursplaner, på grundutbildningsnivå som kommer att revideras under 2018, ska innehålla moment om "Hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser".
 • Grundutbildning - 80 % av kursansvariga ska ha deltagit i fortbildning för att utbilda i hållbar utveckling.

Huvudverksamhet

Vi ska fortsätta att utveckla metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, Fortlöpande miljöanalys (FOMA), samverkan och information.
Vi vill öka vår spridning till samhället av vår kunskap om hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurser genom att…

 • ArtDatabanken: Uppnå minst 5miljoner nya observationer av arter som rapporteras in i Artportalen varje år.
 • Institutionen för Ekologi: Arbeta för att alla medarbetare har en personlig hemsida med relevant information om deras vetenskapliga produktion, kompetens och färdigheter.
 • Centrum för biologisk mångfald: Utforma CBM:s kommunikation så att regeringen och myndigheter får samhällsrelevant information. 
 • Institutionen för växtproduktionsekologi: Undersöka intressenters relevanta krav på den forskning och utbildning vi bedriver.
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se