Växtskyddsnotiser - arkiv

Senast ändrad: 10 augusti 2023

Här hittar du alla nummer av Växtskyddsnotiser i pdf-format. Mellan 1937 och 2001 utkom den i tryckt form. Efter ett uppehåll fram till 2011 har den utkommit digitalt. Senaste numret kom 2017.

Årgång 65 2001

Nummer 1

 • Skadegörare i ekologisk grönsaksodling på friland
 • Tripsarter i grön innemiljö
 • Växtskyddsåret 2000 – Jordbruk
 • Insektsskador i Svenska skogar under 2000 - en återblick

Nummer 2 

 • Potatismögel under förändring
 • Vad har hänt med bladmögel på potatis?
 • Studies of populations of Phytophthora infestans in Sweden
 • Resistensgener och försvarsmekanismer
 • Avkastning i ekologisk potatisodling

Nummer 3-4

 • Rapsbaggar och resistens mot pyretroider
 • Feromonfällor - ett effektivt verktyg för prognos av rönnbärsmalen i äppleodlingar
 • Gnaghämmare som skydd mot snytbaggar
 • Parasitering av parasitflugan Phasia obesa på ludet ängsstinkfly, Lygus rugulipennis
 • Malariamyggors fördelning i tid och rum - sambandet mellan landskapsstruktur och vegetation i norra Thailand
 • Samodling som bekämpningsstratergi mot skadeinsekter i köksväxtkulturer
 • Matdofters potential i bekämpning av förrådsinsekter
 • Broschyr om snigelkontroll

Årgång 64 2000

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1999 - Jordbruk
 • Insektsskador i Svenska skogar under 1999 - en återblick
 • Vart tog vetedvärgsjukan vägen?

Nummer 2

 • Ängsstinkflyn som skadedjur på köksväxter - biologi och kontroll
 • Teknik för kemiskt växtskydd i fältgrödor
 • Lokalt starke angrepp av harkrankar i Västra Götaland

Nummer 3-4

 • Sammanbrott av bekämpningen av sallatsbladmögel och samarbete för att ta fram en ny bekämpningsstratergi för isbergssallat  B Jönsson 29
 • Sammanbrott av rasspecifik resistens mot sallatsbladmögel hos isbergssallat och en ny syn på odling av resistenta sorter  A Hägnefelt 31
 • Friska småplantor - kemisk bekämpning av sallatsbladmögel i samband med plantuppdragning  G Svedelius 35
 • Kemisk bekæmpelse af salatskimmel  K Paaske 37
 • Prognossystem för behovsanpassad bekämpning av sallatsbladmögel  A-S Forsberg 44
 • Humlor som bärare av biologisk kontroll av svampsjukdomen svartprickröta i gurkfrukter  G Svedelius 48
 • Rost i potatis - ett komplext problem med flera orsaker  A Germundsson, M Sandgren, E Savenkov & J Valkonen 51
 • Inget nytt under solen: Linjordloppan  B Ekbom & M Ekbom 59

 

Årgång 63 1999

Nummer 1

 • Nordliga växtsamhällen i ett förändrat klimat  M Stenström 
 • Temperaturförändringar och utbrott av mätarfjärilar i norr  H Bylund
 • Varför dödar större märgborren tallskog i Kina men inte i Europa?  B Långström

Nummer 2

 • Resistensförädling i Salixför energiproduktion  I Åhman & S Larsson
 • Insektsskadegörare i Salixodlingar - bladbaggar  S Höglund, K Eklund & C Björkman
 • Bladrost - det allvarligaste sjukdomsproblemet för Salix  M Ramstedt
 • Förädling för växtskydd i egergiskog  U Gullberg

Nummer 3

 • Kvalster - litenhet satt i system  L Lundqvist 
 • Klimateffekter på hoppstjärtar och kvalster i skogsmark  T Persson & N Lindberg
 • Fästingen Ixodes ricinus som sjukdomsöverförare i Skandinavien  T G T Jaenson

Nummer 4

 • Fällor för råttor, möss och sork  K Fredga
 • Potatistjuven - rekordår för vattensorken  M W Pettersson
 • Potentiella oljeväxter - Odling av Barbarea verna, Barbarea vulgaris och  Lepidium campestre   D Börjesdotter

 

Årgång 62 1998

Nummer 1

 • Ogräsfröns ljusrespons - möjligheter och begränsningar för effektiv mörkerharvning  P Millberg & L Andersson
 • Synliga skador av ozon på grödor H Pleijel, G Pihl Karlsson, H Danielsson & L Särby 
 • Insektsskador i Svenska skogar under 1997 - en återblick  Å Lindelöw

Nummer 2

 • Genmodifierade grödor med inbyggd insektsresistens - en genväg eller senväg till effektiv bekämpning?  R Andrén
 • Ogräsreglering i ekologisk odling - en enkätundersökning  A Lundkvist
 • Biologisk bekämpning i vardagen  B Berglund

Nummer 3

 • Enkla metoder för pesticidanalyser  M Åkerblom
 • Bladmögelsvampen Peronospora sparsai vilda åkerbär och i allåkerbärsodlingar - inventering i norra Sverige  S Hellqvist, H Koponen, H Lindqvist & J Valkonen
 • Rhizomania - en för Sverige ny sjukdom  S Tynelius
 • Miljöpropositionen 1997/98:45 "Svenska miljömål - miljöpolitik för ett hållbart Sverige"  B Isaksson
 • Steklars evolution kartlagd  G Nordlander & Z Liu

Nummer 4

 •  Mykorrhizasymbiosen - ett mångsidigt samspel  R Finlay
 • Dynamik och samhällsstruktur hos mykorrhizasvampar  P Fransson, A Taylor & R Finlay
 • Mykorrhiza och näringsomsättning  B Lindahl & R Finlay
 • Mikrobiell vittring, mikronäringskedjor och mykorrhizasvampars inverkan på markförsurningens effekter  A Rosling, B Lindahl, U Ahonen-Jonnarth, T Unestam & R Finlay
 • Växtskyddsåret 1998 - Jordbruk  M Lindblad & P Wærn
 • Insektsskador i Svenska skogar under 1998 - en återblick  Å Lindelöw

 

Årgång 61 1997

Nummer 1

 • Athelia arachnoidea - ny kunskap om kraterröta på morot  C Svensson
 • Lagringsduglighet i morötter - försök med forcerad lagring i Sverige  T Ewaldz
 • Kemisk bekämpning mot lagringrötor i morötter. Resultat från försök i södra och mellersta Sverige 1991-1993  T Ewaldz 
 •  Bladminerare i Västsverige  K-A Hedene 
 • Ökengräshoppan - en evig plåga?  S Wiktelius
 • Livet i en komocka  K Vessby

Nummer 2

 • Integrerad Produktion (IP) - introduktion och definitioner  B Jönsson & C Tornéus
 • Växtskydd i integrerad produktion av svenska frilandsgrönsaker  B Jönsson  
 • Växtskydd i integrerad produktion av svensk frukt  C Tornéus 
 • Försök med integrerade odlingssystem på Alnarp  C Nilsson
 • Integrerad produktion, IP, av jordgubbar i Sverige  B Svensson
 • Integrerad bekämpning av skadegörare i jordgubbsodling  I Norin
 • Neem i jordgubbar - har det någon effekt mot stinkflyskador?  S Hellqvist & E Engström
 • Bembidion lampros og Tachy-porus hypnorum, to rovlevende biller i dyrkede marker  M KjØbek Petersen
 • Fritfluga - populationsdynamik och angreppsprognos  M Lindblad

Nummer 3

 • Rapsbaggens val av värdväxter  B Ekbom
 • Varför är det så svårt att framställa klumprotsresistenta rapssorter?  M Gustavsson
 • Tallmätarutbrott på Hökensås  Å Lindelöw
 • Resistensförädling av svarta vinbär  V Trajkovski
 • Pingborrar i gräsmattor  M-L Pettersson 
 • Vetedvärgsjuka - ett nygammalt växtskyddsproblem  P Wærn

Nummer 4

 • Bladskadegörare på vitklöver i Sverige  B E Frankow-Lindberg
 • Biodling i kris?  I Fries
 • Nematoder i sportfält  C Magnusson & B Hammeraas

 

Årgång 60 1996

Nummer 1

 • Riskreduktion mätt med nya mått
  G Ekström, H Hemming & M Palmborg 
 • EU-medlemskapet medför nya regler för kontroll av potatisens karantänsskadegörare K Nordin 
 • Pollinering i små växtpopulationer - om växtskydd av hotade arter
  M W Pettersson
 • Doftkommunikation mellan sädesbladlöss och havrebladlöss
  C Johansson 
 • The potato-protein patatin's effects on the pollen beetle, Meligethes aeneus M Torngren 

Nummer 2

 • Krydd-dofter i potatislagret kan minska förlusterna
  U Bång 
 • Plattmasken Artiopostia triangulata - ett hot mot daggmasken? 
  M Gråberg 
 • Två rapsbaggars (Meligethes aeneus och M.. Viridescens) äggläggningsbeteende på olika korsblommiga örter 
  A Borg 

Årgång 59 1995

Nummer 1

 • Lövviveln härjar på lätta jordar
  C Lerenius & J Jansson
 • Betydelsen av reducerad jordbearbetning för angrepp av växtskadegörare
  G Gustavsson, K-A Hedene & P Wærn
 • Växtskyddsåret 1994 - jordbruk
  G Gustavsson & R Sigvald
 • Effektiv information för växtskyddet
  S Rufelt
 • Småkulturer, EU-frågor och växtvårdsmedel
  N Adelsköld
 • Väderdata i Lantbrukets tjänst
  E Köpmans

Nummer 2

 • Virus på hagebruksvekster i Norge
  D-R Blystad
 • Melon-nekroseflekkvirus i agurk
  D-R Blystad & B Nes
 • Virus research at the Danish institute of plant and soil science
  M Albrechtsen, E Jahansen, G Palmgren, K Bech, K Husted & S Lykke Nielsen
 • Plant viruses at the University of Helsinki, Finland
  J Valkonen
 • Växtvirologisk forskning vid institutionen för växtpatologi
  M Sandgren, A-K Widmark, K Lindsten, B Eriksson & P Oxelfelt
 • Virus i äpple
  G Åhman
 • Vad är virus? - en historia byggd på växtvirologins utveckling
  G Åhman

Nummer 3

 • Gallmyggan Dasineura viminalis - ny skadegörare i mellansvenska salixodlingar
  J Forsberg
 • Bekämpning av gurkmjöldagg, Erysiphe cichoracearum, med låggiftiga medel
  K Qvarnström, L Johnsson & B Olofsson
 • Växtskyddsåret 1994 - Trädgård
  M-L Pettersson
 • Undersökning av värdväxter till svenska isolat av kransmögel, Verticillium dahliae
  M Henriksson
 • Haag värd för den trettonde internationella växtskyddskongressen
  M Sandström

Nummer 4

 • Nätskorv - skadegörare, biologi och bekämpning
  H Bång
 • Control of common bunt (Tilletia caries) in winter wheat with low bitertanol dosage
  L Johnsson & P Wærn 
 • Kålmal (Plutella xylostella) som skadedjur i våroljeväxter
  B Ekbom
 • Prognos för potatisvirus Y
  R Sigvald
 • Angrepp av Cephalosporium gramineum på rågvete 1995
  H Olvång, C Svensson & P Wærn
 • Ekologiska jordbrukares syn på växtskyddsproblem inom ekologisk växtodling
  P-J Lööf
 • Inducerat försvar mot bladlöss i havreplantor
  L Engström
 • Phytophthora 150 - potatisbladmögelkonferens på Irland
  B Andersson

Årgång 58 1994

Nummer 1  

 • The influence of three different Gotland soils on the storage life of carrots  B Rämert Fysiologiska bladfläckar i höstvete? 
  P Wærn
 • Varför minska användningen av kemiska bekämpningsmedel? 
  O Pettersson 
 • Växtskyddsåret 1993 - Trädgård 
  M-L Pettersson 
 • Växtskyddsåret 1993 - Jordbruk 
  M Lindblad      

Nummer 2

 •   Biologiska bekämpningsmedel 
  C Unger 
 • Rotlevande bakterier kan förbättra växternas produktivitet 
  S Alström
 • Betning med rotzonsbakterie mot utsädesburna svampsjukdomar 
  E Ronquist 
 • Kraftiga stinksotangrepp 1994 
  A Sjöberg
 • Koch's postulat
    G Åhman
 • Inducerad systemisk resistens i potatis mot bladmögel 
  A Strömberg 
 • Rapsbaggar och raps; samspel och skördeförluster
    C Nilsson 
 • Bladmögelbekämpning i potatis 
  B Olofsson      

Nummer 3

 • Ogräs och ogräsbekämpning - historiska synsätt och aktuelle tendenser inom forskningen 
  H Fogelfors 
 • Vinnare och förlorare bland åkerogräsen 
  R Svensson 
 • Sprutfria kantzoner och åkerogräsen 
  A Fischer
 • Åkertistelns förekomst och biologi 
  A-M Dock Gustavsson
 • Vädrets inverkan på effekten av bladherbicider 
  A Lundkvist 
 • Dosnyckel minskar herbicidanvändningen 
  U Boström 
 • Låga herbiciddoser hämmar ogräsens fortplantning 
  L Andersson 
 • Rent vatten i sprutan - en väg till effektivare bekämpning 
  B Lundegårdh 
 • Ogräsflora och skördeutbyte vid minskad herbicidanvändning 
  E Roslon      

Nummer 4

 • Ozons och koldioxids påverkan på vårvete
  H Pleijel, H Danielsson, C Ålenius, G Wallin, G Selldén & L Skärby 
 • Ympning med mykorrhizasvamp stärker växten 
  A Mårtensson 
 • Rotröta i Svensk hallonodling 
  M Gråberg  Brighton mötesplats för tillämpat växtskydd  S Rufelt

Årgång 57 1993

Nummer 1

 • Blåvingad rapsvivel - resultat från undersökningar i Östergötland 
  G Gustavsson
 • Växtskyddsåret 1992 - Jordbruk 
  C Lerenius
 • Ozonskador på svenska grödor bekämpas med internationella luftutsläppsbegränsningar 
  K Kvist & L Ericson
 • Salix - en ny gröda med nya sjukdomsproblem
  B Åström & M Ramstedt 
 • Entomophthorasvampar för bekämpning av ärtbladlus 
  U Behrens
 • Utsädesburna svampsjukdomar på oljelin
  B Paulsson & A-C Wallenhammar

Nummer 2 

 • Spridning av sågspån mot morotsbladloppan (Trioza apicalis) 
  B Rämert
 • Bekämpning av äppleskorv (Venturia inaequalis) - tre års erfarenhet av skorvvarning 
  I Norin 
 • Växtskyddsåret 1992 - trädgård 
  A-S Forsberg 
 • Integrerad bekämpning i växthus - intryck från ett möte och studiebesök i USA
  B Nedstam 

Nummer 3   

 • Erfarenheter av prognosverksamhet för äpplebladgallkvalster undre 1988-1993 
  C Tornéus 
 • Växtskydd på cd 
  M Gröntoft, U Ekström, S Rufelt & B Ingvarsson
 • Rapport från ISPP-kongressen i Montreal 1993
  H-E Nilsson 
 • Inducering av resistens i ärt mot ärtbakterios 
  K Kjellquist
 • Nederbördens inflytande på utvecklingen av apothecier från sklerotier av bomullsmögel, Sclerotinia sclerotiorum 
  E Köpmans 
 • Röda fläckar från Drechslera-svampar 
  S Brishammar 

Nummer 4   

 • Resistensförädling - visioner och verklighet 
  P Lundin
 • Klumprotsjuka 
  B Jonsson, G Engqvist  & I Happstadius
 • Satsningen som kom av sig: svensk resistensförädling mot insekter
  J Weibull
 • Genetic engineering to obtain insect resistant crops 
  I Åhman 
 • The molecular and biochemical basis of plant disease resistance
  D B Collinge, T Bryngelsson, P L Gregersen, H Thordal-Christensen & A M Tronsmo 
 • Angrepp av Bipolaris sorokiniana på korn - ett modellsystem för interaktionsstudier 
  M Gustavsson 
 • Prediction of durability of race-specific powdery mildew resistance in barley 
  M S HovmØller 
 • The effect of nitrogen application on resistance of barley to powdery mildew
  B Jensen & L Munk
 • Lökbladsmögel i matlök - möjlighet till resistens i sorter?
  I Gustavsson 
 • Resistens mot vinterskader i engvekster og korn 
  A M Tronsmo

Årgång 56 1992

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1991 - Trädgård 
  M-L Pettersson 
 • Växtskyddsåret 1991 - Jordbruk 
  R Sigvald & P Wærn 
 • Försök med reducerade fungiciddoser vid bekämpning av potatisbladmögel,  Phytophthora infestans, i motståndskraftiga potatissorter 
  B Olofsson
 • Behandling mot mjöldagg, Erysiphe cichoracearum, på gurkplantor med låggiftiga medel 
  K Qvarnström
 • Behandling mot svartfläcksjuka, Marssonina rosae, på frilandsrosor  K Qvarnström 

Nummer 2  

 • Om ett onormalt beteende hos jordgubbsviveln, Anthonomus rubi  
  S Hellqvist & C Winter 
 • Exlibris och växtskydd - några funderingar 
  L Johnsson 
 • Virus i julstjärna 
  G Åhman
 • Bladbaggar inom släktet Galerucella (Col., Chrysomelidae) på jordgubbar 
  E Olofsson & M-L Pettersson

Nummer 3 

 • Inventering av icke-cystbildande, växtparasitära nematoder i sockerbetsfält
  S Andersson, A Banck & W Mattsson 
 • Tolerans och resistens mot stubbrotnematoder i matlök
  A Banck 
 • Infektionsstudier med svampen Didymella bryoniae på växthusgurka 
  G Svedelius

Nummer 4 

 • Prognos av potatisbladmögel (Phytophthora infestans)
  B Andersson & R Sigvald
 • Behandling mot svartfläcksjuka (Marssonina rosae) på frilandsrosor  K Qvarnström 
 • Jordbundna rotpatogener hos spenat i södra Sverige 
  M Larsson
 • Växtskyddsverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet 
  S Rufelt

Årgång 55 1991

Nummer 1

 • Invasion av havrebladlöss (Rhopalosiphum padi L.) 1988 från Baltikum till Sverige? 
  U Hægermark
 • First reported occurrence of tomato spotted wilt virus in greenhouse crops in Finland 
  A Lemmetty 
 • Common biological evaluation of pesticides in glasshouse in the Nordic countries: Practical use of proposed guideline for powdery mildew in ornamental plants (begonia) 
  A N Rasmussen, P Parikka, K Qvarnström & L Semb 
 • Studie av svampar i tomatodling med cirkulerande näringslösning 
  S Lundqvist & G Svedelius 
 • Växtskyddsproblem i cirkulerande näringssystem - en litteraturgenomgång
  A-S Forsberg

Nummer 2 

 • Växtskyddsåret 1990 - Trädgård
  I Åkesson 
 • Växtskyddsåret 1990 - Jordbruk 
  E Twengström 
 • Datorn och växtskydd - en framtid som kom av sig 
  B Ekbom
 • Resumé av svenska försök med Epipre och Epidan
  U Ekström 

Nummer 3   

 • Kitosan och dess effekt mot växtskadegörare - en litteraturgenomgång
  L Wiik 
 • Kitosan: beskrivning, egenskaper och beredning 
  N Davoust
 • Effekten av Kitosan på tillväxten hos fyra olika svampar 
  I Norin & E Gustavsson 
 • Inducering av systemisk resistens med kitosan 
  S Brishammar & U Meyerson 
 • Kitosan som bekämpningsmedel mot potatisbladmögel, Phytophthora infestans
  B Olofsson 
 • Kitosan som bekämpningsmedel mot groddbränna, Rhizoctonia solani
  B Olofsson 
 • Undersökningar av kitosan som betningsmedel mot utsädesburna skadesvampar i stråsäd 
  B Olofsson
 • Test av kitosan mot rotbrand på sockerbeta, rotröta på ärt samt klumprotsjuka på oljeväxter 
  T Ewaldz 
 • Testning av kitosan mot korn- och vetemjöldagg i laboratorieförsök 
  G Andersson & L Wiik 
 • Utsädesbesprutning och sprutning med kitosan i fältförsök i stråsäd och höstraps
  H Larsson, J Rundquist, L Wiik & L Wikström 

Nummer 4

 • Identifikation og bevaring af arvelige egenskaber 
  J P Skou 
 • Betydelsen av några viktiga resistenskomponenter i ospecifik resistens mot sallatsbladmögel i sallat 
  I Gustavsson 
 • Alternativ till maneb och mankozeb vid bekämpning av bladmögel, Phytophthora infestans, på potatis 
  B Olofsson
 • Skador på nyplanterade Salix-sticklingar 
  J Forsberg
 • Bekämpnnings- och kritisk skadetröskel för ärtbladlus, Acyrthosiphon pisum (Homoptera: Aphididae), i forderärtor, Pisum sativum 
  R Bommarco

Årgång 54 1990

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1988 - Trädgård
  A-S Forsberg & I Åkesson 
 • Växtskyddsåret 1988 - Jordbruk
  H Hallqvist
 • Försök med bekämpning av äpplebladloppa Psylla mali  Schmidberger och några andra vanliga skadeinsekter i en extensiv fruktodling i Mälar-omådet under 1987-1989
  H von Rosen 
 • Dvärgstinksot på kvickrot vid Knösen, Skanör 
  J Kraft & P Lundin 
 • Tvättning och varmvattenbehandling för sanering av veteutsäde smittat av vanlig stinksot (Tilletia caries (DC) Tul.) 
  L Johnsson
 • Försök med prognosmetoder för behovsanpassad bekämpning av potatisbladmögel (Phytophthora infestans) i matpotatis
  U Ekström

Nummer 2   

 • Växtskyddsåret 1989 - Trädgård 
  M-L Pettersson 
 • Växtskyddsåret 1989 - Jordbruk 
  L Johansson 
 • Växtskadegörare i Sverige: En databas för rådgivning, undervisning och forskning 
  M Gröntoft 
 • Prognos och varning - en lönsam verksamhet för lantbruk och miljö 
  M Gröntoft & S Rufelt 

Nummer 3-4 

 • Brandkorn i bibeln, Stinksot i vetet och Tilletia i litteraturen - en kortfattad historik från svensk horisont  L JohnssonBromusmosaik i stråsäd 
  K Rydén 
 • Susceptibility of ryegrass and legume intercrops to some fungal diseases 
  E Ohlsson 
 • Fungal pathogens in field trials with intercrops 
  E Ohlsson
 • Hallonmal, Lampronia rubiella (Bjerk.), som skadedjur på allåkerbär 
  S Hellqvist 
 • Bladsteklar av släktet Nematus på svarta vinbär i Sverige 
  S Hellqvist

Årgång 53 1989

Nummer 1-2

 • Når får vi biologisk bekjempning av plantepatogen?
  L Sundheim
 • Fungal antagonists of Pythium ultimum isolated from a disease-supressive Sphagnum peat 
  H Wolffhechel 
 • Interaktion mellan antagonister och patogena svampar 
  E Tapio & A Pohto-Lahdenperä 
 • Biologisk bekæmpelse af agurkemeldug med Tilletiopsis-arter
  I M B Knudsen & J P Skou
 • Biologisk bekæmpelse af rotpatogenerne Phytophthora, Pythium og Phomopsis i væksthuskulturer 
  K Thinggaard 
 • Försök avseende trichoderma-berikad kompost, Biobalans, mot gråmögel, Botrytis cinerea, på jordgubbar 
  G Svedelius 
 • Försök med bekämpning av gråmögel, Botrytis cinerea, och svartpricksjuka, Didymella bryoniae, på växthusgurka genom behandling av odlingbäddar med Binab T (Trichoderma viride) resp. Mycostop (Streptomyces girseoviridis) 
  G Svedelius

Nummer 3 

 • Bekämpning av mjöldagg (Erysiphe cichoracearum) på gurkplantor
  K Qvarnström
 • Bekämpning av svartfläcksjuka (Marssonina rosae) på rosor
  K Qvarnström 
 • Undersökningar rörande blinda plantor i blomkål 
  H Hellqvist, S Hellqvist & B Rämert 
 • Försök med partiellt resistenta sorter vid integrerad bekämpning av stor kålfluga (Delia floralis)
  P Ruuth & S Hellqvist 
 • Vinbärsstekeln (Pachynematus pumilio Konow) (Hym.: Tenthredinidae) - biologi, utbredning och bekämpning
  S Hellqvist

Nummer 4  

 • Occurence and identification of Fusarium root rot (Fusarium oxysporum fs.p. radicis-lycopersici) in greenhouse grown tomatoes in Sweden 
  A-S Forsberg 
 • Förekomst av kalifornisk blomstertrips i växthusodlingar i Finland 1987-1989 
  R Brax & I Lindqvist
 • Bekämpning av sniglar med extrakt av kermesbär (Phytolacca) 
  C Nilsson & A Sörensson 
 • Konferensrapport: Femte internationella växtpatologikongressen i Kyoto, Japan 
  K Tomenius

Nummer 5

 • Common biological evaluation of insecticides in the Nordic countries: Practical use of proposed guidelines 
  J Mörner, S Kurppa, B Bromand & T Rygg 
 • Stor spridning av rödsotsvirus 1988 - Epidemiologi, symptom och utbredning
  C Hemlin 
 • Potatismopptoppvirus (PMTV) - jordprovsundersökningar och symptomutveckling hos några potatissorter 
  K Rydén, M Sandgren & L Lövgren

Nummer 6  

 • Diagnos av ljus ringröta på potatis i Sverige enligt ny europeisk standard 
  P Persson
 • Metalaxylkänsligheten hos svenska stammar av potatismögel (Phytophthora infestans) 
  B Olofsson
  Mjöldagg på tomat - förekomst samt bekämpningsförsök 
  A-S Forsberg
 • Doktorsavhandling: Host recognition in Tomicus piniperda (Coleoptera: Scolytidae) and other bark beetles attacking Scots pine 
  L M Schroeder

Supplement 2 

 • Alternativa bekämpningsmetoder i småskalig odling - försöksresultat 1986-1988 
  B Rämert & G Nehlin 

Årgång 52 1988

Nummer 1-2

 • Blir biologisk bekämpning en del av det framtida växtskyddet? 
  B Ekbom
 • Biologisk bekämpning av skadedjur i svensk växthusodling 
  B Nedstam 
 • Försök med biologisk bekämpning av Franklinella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae) med hjälp av rovkvalstret Amblyseius cucumeris (Acari: Phytoseiide) 
  M Lindhagen & B Nedstam 
 • Entomophthora-svampen til biologisk bekæmpelse af fluer i jordbrug
  J Eilenberg 
 • Insektsvirus hos ageruglen 
  L Øgaard
 • Biologisk kontroll av nematoder 
  H-B Jansson 
 • Insektspatogena svampar och nematoder i odlingsjorden i Finland  G-B Husberg, I Vänninen & H Hokkanen 
 • Kan rovmidd nyttast til biologisk bekjempning av skadelege middar i nordisk fruktdyrking? 
  T Edland 
 • Integrerte rådgjerder mot skadedyr i norske frukthagar 
  T Edland & K Hesjedal 

Nummer 3   

 • Växtskyddsåret 1987 - Jordbruk 
  M Lindblad 
 • Växtskyddsåret 1987 - Trädgård 
  M-L Pettersson & B Rämert
 • En ny mjöllusart, Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae), i svenska växthus 
  B Nedstam
 • Bladmögel på odlade klöverarter i Sverige
  A Gustavsson 
 • Arter av släktet Athalia i Sverige 
  K Hedquist 

Nummer 4  

 • Vinbärsbarkgallmyggans (Resseliella ribis) generationsutveckling i en svensk svarta vinbärdodling 1986 och 1987 
  C Winter 
 • Vad heter svampen som orsakar brunfläcksjuka på vete?
   J E Yuen & A Djurle 
 • A simple method to obtain mean (air) temperatures from a Biophenometer 
  N Ryrholm 
 • Doktorsavhandling: Biologisk bekämpning av röda tallstekeln med virus 
  E Olofsson 

Nummer 5  

 • Oljeväxter som mellangrödor 
  E Olsson 
 • Prediction of leaf and glume blotch diseases in winter wheat and spring barley 
  A Emmerman, G Gustavsson, K-A Hedene, R Sigvald & L Wiik 
 • Förekomst och bekämpning av vetemyggor, Sitodiplosis mosellana och Contarinia tritici i Finland 
  G-B Husberg & S Kurppa 
 • Resultat från broddbehandlingsförsök i höstråg mot snömögel (Gerlachia nivalis) 
  U Hægermark & E Petersson

Nummer 6  

 • The pollen beetle (Meligethes aneaus F.) in winter and spring rape at Alnarp 1976-1978. I. Migration and sex ratio 
  C Nilsson

 • The pollen beetle (Meligethes aneaus F.) in winter and spring rape at Alnarp 1976-1978. II. Oviposition 
  C Nilsson 

 • The pollen beetle (Meligethes aneaus F.) in winter and spring rape at Alnarp 1976-1978. III. Mortality factors 
  C Nilsson 

 • The number of larvae instars of Meligethes aeneus (F.)
  C Nilsson

 • Kemisk bekämpning av rapsjordloppa 
  C Nilsson 

Årgång 51 1987

Nummer 1

 • Almsjuka (Ceratocystis ulmi) och almsplintborrar (Scolytus spp.) i Malmö 1985 - förekomst, fenologi och praktiska åtgärder inom ett integrerat kontrollprogram  
  F Schlyter, O Anderbrant, G Lindquist & A Jansson 2
 • Omfattande angrepp av Glomerella cinqulata (Ascomycetes) på "Linnélagrarna" (Laurus nobilis) 
  O Constantinescu & L Jonsson 
 • Elektronmikroskopi i virusdiagnostiken 
  B-L & K Tomenius 
 • Population measurements of two deleterious rhizobacteria in different crop rotation and in different crop rotation and in different soils 
  K Hegart
 • Skadesvampar samverkar med luftföroreningar i växtodlingen 
  K Kvist 
 • Konferensrapport - Det fjärde europeiska ekologiska symposiet (EES4) - ekologiska konsekvenser av dagens jordbruk 
  B Ekbom 

Nummer 2

 • Växtskyddsåret 1986 - Jordbruk 
  R Sigvald, K Nordin & M Lindblad 
 • Växtskyddsåret 1986 - Trädgård 
  I Norin 
 • "Gurkbladmögel" - Pseudoperonspora cubensis - värdväxter, utbredning, sjukdomskontroll 
  A-S Forsberg
 • Frankliniella occidentalis i svenska växthus
  B Nedstam 
 • Prövning av resistens mot ljus ringröta (Corynebacterium michiganese pv. Sepedonicum) hos potatis
  K Olsson
 • Den gula potatiscystnematoden (Globodera rostochiensis) i ett avloppsreningsverk - inverkan av anaerob slambehandling och lagrin i anaerobt behandlat slam  
  S Andersson & C Harström

Nummer 3  

 • Differences in reactions between cereals and cultivars towards the "Gotland strain" of Heterodera avenae
  S Andersson 
 • Ozonskador på växter vid Ultuna
  C Jakobsson, M Lönnemark & K Kvist
 • Bekämpning av utvintringssvampar i höstvete och råg 
  H Olvång 
 • Microdochium bolleyi - en rotpatogen på stråsäd? 
  R Jonsson 
 • Försök med koldioxid mot förrådsskadedjur 
  J Mörner, A Hyvönen & M Simonsson 

Nummer 4

 • Ärtgallmyggan i konservärter i Skåne 
  B G Jönsson
 • Differences in reactions between barley cultivars towards Heterodera avenar
  S Andersson
 • Undersökning av kornpartier smittade med Drechslera-arter motståndskraftiga mot kvicksilverhaltigt betningsmedel 
  C Svensson
 • Spiring av gråskimmelkonidier på agar tillsatt tolylfluanid eller benomyl 
  H B Gjærum & K Munthe 
 • Apion-arters känslighet för bekämpningsmedel 
  I Björkman 

Nummer 5-6   

 • Utsädeskontroll 
  E Jönsson 
 • Prognos av virus PVY 
  R Sigvald 
 • Undersökning av metoder för bestämning av potatissortens mottaglighet för stjälkbakterios, stjälkröta och blötröta 
  P Persson 
 • Den gula potatiscystnematodens (Globodera rostochiensis) populationsminskning vid odling av icke-värdväxter och nematodresistent potatis - några preliminära resultat 
  S Andersson 
 • Patotypinventering av potatiscystnematoden (Globodera rostochiensis och G. pallida) 1980-82 
  A Ireholm 
 • Kan fungicidanvändningen inom potatisodlingen minskas? 
  B Olofsson
 • Metalaxylresistenta stammar av bladmögel,
  Phytophthora infestans, i svenska potatisfält 
  B Olofsson 
 • Tvåstegsupptagningens inverkan på potatisens infektionsgrad av fomaröta och stjälkbakterios - en orienterande undersökning 
  U Bång
 • Försök med insektsbekämpning i potatis i Mellansverige 
  J Mörner 
 • Groddbränna - lackskorv, Rhizoctonia solani Kühn på potatis 
  B Olofsson

Årgång 50 1986

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1985 - Jordbruk 
  R Sigvald 
 • Stråfusarios - torra sommrars gissel 
  A Tunbark
 • En enkel avräkningsmetod för havrrebladlus i vårsäd
  B Ekbom 
 • Växtskyddsåret 1985 - Trädgård 
  M-L Pettersson 
 • Angrepp av bladmögel (Pseudopronospora cubensis) i svenska gurkfält sensommaren 1985 
  A-S Forsberg 
 • En för Sverige ny sjukdom orsakad av Pseudomonas currugata Roberts & Scarlett  
  K Olsson

Nummer 2

 • Graden av mottaglighet för kräfta hos mottagliga sena sorter av matpotatis 
  B Leijerstam 
 • Orienterade försök med bekämpning av bladlöss i stråsäd i samband med ogräsbekämpning 
  H von Rosen
 • Försök med olika fälttyper för fångst av Scotia (Agrotis) segetum med hjälp av feromoner 
  C Tornéus
 • Konferens om svampar och föroreningar samt luftförorening vid CERL 
  C Jakobsson 
 • Försök med prognoser för potatisbladmögel (Phytophthora infestans) 
  U Jönsson 

Nummer 3

 • Svenska Oljeväxtodling - växtskadegörare och andra produktionsbegränsande faktorer 
  C Nilsson 
 • Skadegörares etablering i en våroljeväxtodling 
  A-C Wallenhammar & B Ekbom
 • Rapsbaggebekämpning genom direktsådd av höstvete 
  C Nilsson 
 • Resistens mot skidgallmygga 
  I Åhman 
 • Pågående undersökningar av bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) på våroljeväxter 
  K Nordin 

Nummer 4-5

 • Jordburna växtviroser - en förbisedd grupp av sjukdomar? 
  K Lindsten & E Tapio 
 • Rostringar i potatis - rattlevirus och nematoder i inventeringar och fältstudier 
  B Eriksson & V Insunza
 • Olika förfrukters inverkan på rostringsangrepp i potatis 
  E Gripwall
 • Rostringar hos potatis orsakade av potatismopptoppvirus (PMTV)
  K Rydén, B Eriksson & V Insunza 
 • Rostringar hos olika potatissorter 
  H Carlsson 
 • Byggulmosaik - forårsaget af barley yellow mosaik virus (BaYMV) 
  L Kloster, B Engsbro & B Welling 

Nummer 6  

 • Soil pathosystems - a multidisciplinary subject 
  B Gerhardson 
 • Origin and evolution of fungal plant pathogens 
  E de Neergaard 
 • Minor and nonparasitic plant pathogens 
  H Sverrisson
 • Patogen - indertrykkjande jord 
  L Sundheim 
 • Organism interactions in disease 
  C Magnusson 
 • Root diffusates and plant parasitic nematodes 
  M L Magnusson 

Supplement 1

 • Växtskydd på många sätt - råd om förebyggande och direkta åtgärder mot skadegörare på trädgårdsväxter
  M-L Pettersson

Årgång 49 1985

Nummer 1-2

 • Växtskyddsåret 1984 - Jordbruk 
  R Sigvald 
 • Växtskyddsåret 1984 - Trädgård 
  I Åkesson 
 • Skador av ozon på potatis, spenat, ärter och bönor 
  B Jönsson & L Skärby 
 • Undersökning av fungicidresistens hos bladmögelisolat (Phytophthora infestans) som samlats in från Ridomil-behandlade potatisfält 1984 
  B Berggren 
 • Beräkningar av ekonomisk skadetröskel vid kemisk bekämpning av ärtvecklaren (Cydia nigricana F) i foderärt och kokärt 
  U Hægermark 
 • Fjärde internationella kongressen i växtpatologi - några glimtar och reflektioner 
  R Sigvald 
 • Virusepidemiologi - ett cetralt tema vid symposium i Australien
  R Sigvald 
 • Stråsädessymposium i Östtyskland 
  J Mörner 

Nummer 3   

 • Bekämpning av rödsotvirus i havre med insekticider 
  K Rydén 
 • Downy mildew of cucurbits found for the first time in Finland 
  R Tahvonen
 • Utveckling av förvirringsmetoden för bekämpning av sädesbroddflyet Agristis segetum (Lepidoptera, Noctuidae) med feromoner 
  C Löfstedt & J Löfqvist
 • Use of antagonistic fungi to control black root rot of cucumber caused by Phomopsis sclerotioides 
  B Rämert 

Nummer 4

 • Rapport från botaniska sektionen 
  B Olofsson 
 • Användelse af meterologiske data i varsling for knækefodsyke (Pseudocercosporella herpotrichoides)
  E Friis & H Schulz
 • Bekämpning av svampsjukdomar i höstvete. I. Fungicidsprutning kan både öka och minska kärnskördens smittigrad 
  L Wiik 
 • Bekjempelse av overvintringssopper i hØstvete i Norge 
  T C Anstensrud 
 • Inverkan av ensidig spannmålsodling på stråbassjukdomar 
  A Hannukkala 
 • Resistens mot diklo- og tolyfluanid i gråskimmel på jordbær 
  H B Gjærum & K Munthe

Nummer 5

 • Mycostop - ett biologiskt bekämpningsmedel mot svampsjukdomar  R Tahvonen
 • Förfruktens inverkan på sockerbetans rotbrand
  M Vestberg 
 • Rapport från kemiska sektionen 
  M Åkerblom
 • Rapport från virologiska sektionen 
  P Oxelfelt
 • Rapport från zoologiska sektionen 
  B Ekbom
 • Bekämpning av rapsbaggar med hjälp av fångstväxter 
  G-B Husberg, H Granlund & H Hokkanen
 • Bladlussnyltevepsen Ephedrus cerasicola, biologi og utslippsforsØk i veksthus 
  T Hofsvang

Nummer 6  

 • Bordeuxvätskan 100 år 
  U Hægermark 
 • Strålsvampar - egenskaper, systematik och taxonomiska karaktärer  C-A Gertsson 
 • Studier av ett strålsvampsangrepp på växthusgurka 
  C-A Gertsson 
 • Vattenglas som växtskyddsmedel mot insekter 
  G Wärnhjälm

Årgång 48 1984

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1983 - Jordbruk 
  R Sigvald 
 • Växtskyddsåret 1983 - Trädgård 
  M-L Pettersson 
 • Pyretroider i svansk lantbruk - några erfarenheter från försök i mellansverige 
  J Mörner
 • Inverkan av rödsotvirus på skörden av havre och korn i kärlförsök
  K Rydén 

Nummer 2  

 • Chaetocnema - jordloppor i korn på Gotland 
  H von Rosen
 • Cystor av den gula potatiscystnematoden (Globodera rostochiensis) i ett avloppsreningasverk 
  S Andesson 

Nummer 3-4  

 • Resistens mot plantepatogen
  Root exudation, rhizosphere microorganisms and disease control 
  L Sundheim D Funch-Jensen & J Hockenhull 
 • Hvordan utlØses ressitensmekanismer i planter? Lignifiseringreaktsjonen i vert/parasitt-systemet agurk/Claudosporium cucumerinum 
  B Robertsen
 • Mjöldaggsresistens hos korn - ett biokemiskt angreppssätt
  P O Kjellbom, C Emanuelsson & C Larsson
 • Saprophytic leaf fungi on barley and their effect on leaf senescence and grain yield   
  K Tolstrup & V Smedegaard-Petersen
 • The susceptibility of Scots pine to Gremmeniella abietina
  S Nevelainen & A Uotila 
 • Foredling for resistens mot lØkgråskimmel i kepalØk 
  G Synnevåg

Nummer 5  

 • Purification and properties of Swedish isolates of barley yellow dwarf virus 
  P Oxelfelt, N Juntti & M Eweida 
 • First record of a yellow beet cyst nematode (Heterodera trifolii) in Sweden 
  S Andersson 
 • Fuchsiarost, Pucciniastrum epilobii Otth., i Sverige 
  I Åkersson
 • Marssonina panattoniana (Berl.) Magn., bladfläcksjuka på sallat - ny i Sverige 
  I Åkersson
 • Bekämpningsförsök mot gul gräsfluga i höstvete 
  C Wikner 

Nummer 6 

 • Nya lagringssjukdomar på morötter - Rhizoctonia carotae och Mycocentrospora 
  B Rämert 
 • Provning av systemiska insekticider mot insekter i grankottar
  N Wiersma & G Nordlander
 • Orienterande undersökningar angående rotgallnematoder (Meloidogyne hapla) i frilandsrosor 
  A Banck 
 • Bekämpning av skidgallmygga - försök i höstraps 1981-1983
  C Nilsson
 • Virustest av bladlöss fångade levande med hjälp av en vindfälla i ett potatisfält 
  K Rydén 

Årgång 47 1983

 

Nummer 1-2

 • Växtskyddsåret 1982  - Jordbruk R Sigvald    Växtskyddsåret 1982  - Trädgård
  I Åkesson 
 • Observationer beträffande sorgmyggor (Sciara sp.) 1976-1977
  B Rämert & I Gustavsson 
 • Bladfläckar på höstvete sommaren 1982
  K Nordin
 •   Flugbekämpning i ladugårdar och svinhus med Bacillus thuringiensis-preparatet
  U Tulisalo & J Rautapää  
 • Patogenitetstest med betcystnematoden på Brink höstraps - orienterande försök 
  P S Preste       

Nummer 3

 • Förekomst av svampgifter (mykotoxiner) i relation till användning av kemiska bekämpningsmedel, en litteraturstudie
  P Häggblom 
 • Chemical suppression of apple chlorotic leaf spot virus by ribavirin
  M Akius  
 • Temperaturstegring hos plantbestånd av korn angripet av strimsjuka H-E Nilsson    

Nummer 4

 • Insekter i oljeväxter - en studie i Stockholms skärgård
  A-C Wallenhammar  
 • Dahlia and cucumber mosaic viruses isolated from dahlias
  M Akius 
 • Resistensbiologiska undersökningar av sallatsbladmögel (Bremia lactucae, Regal)
  I Gustafsson     

Nummer 5-6

 • Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV). Purification, immunization and further characterization
  M Akius & B Weström 
 • Nematophthora gynophila och Verticillium chlamydosporium, svampparasiter på cystnematoder, vanliga i svenska jordar med förekomst av stråsädescystnematoder
  B R Kerry & S Andersson 
 • Studies of grey mould (Botrytis cinerea Pers ex Nocca & Balbis) infections on strawberry green fruit in cv. Senga Sengana
  U Hægermark 
 • Långtidsverkan av pyretroider vid bekämpning av rapsbagge
  U Tulisalo   
 • Med vad skall rapsbaggar i oljeväxter bekämpas?
  J Mörner

Årgång 46 1982

 

Nummer 1-2

 • Växtskyddsåret 1981, Jordbruk 
  A Djurle 
 • Växtskyddsåret 1981, Trädgård 
  M-L Pettersson & B Rämert 
 • Bekämpning av havrebladlusen (Rhopalosiphum padi) med reduceras dos Metasystox 
  H von Rosen 
 • Bekämpningsförsök mot knäpparlarver i matpotatis 1965-1976
  C Nilsson, S Andersson, Å Borg, H Hellqvist & G Svensson 
 • Femte internationella viruskongressen i Strasbourg 1981 
  K Tomenius & P Oxelfeldt 
 • Bladfläcksjuka hos korn
  A Bengtsson & B Leijerstam
 • Gulstrimsjuka på höstvete - svampsjukdom påträffad 1981
  P Persson & C Linge  "Ny" bladsjuka på vete
  A Svanold       

Nummer 3

 • Svampsjukdomar i äppleodling - minskad kemisk bekämpning? 
  I Åkesson 
 • Integrerad bekämpning av rött spinn, Panonychus ulmi (Koch), i äpple 
  C Persson
 • Gloeosporiumröta på äpple, försök med minimerad bekämpning
  G Svedelius 
 • Fungiciddoppning av Cox Orange, en orienterande prövning av bekämpningsmedel och dess nedbrytnig i kyllager 
  G Svedelius    

Nummer 4

 • Sädesbladbaggen (Oulema melanopa L.), några observationer och bekämpningsförsök 
  Å Borg 
 • Rättelse Växtskyddsnotiser 46:22-28    Användning av syntetiskt feromon för prognos av sädesbroddflyet Agrotis (Scotia) 
  C Löfstedt & C Persson
 • Betydelsen av blandade bestånd för bekämpning av skadedjur på frilandsgrönsaker 
  M Markkula & K Tiittanen
 • Naturliga bekämpningsmetoder mot kålflugor
  I Havukkala      

Nummer 5-6

 • Fysiologisk Plantepatologi - en plantepatologisk diciplin i hastig udvikling 
  V Smedegaard-Petersen 
 • Vert-symbiont interaksjoner. Gjenkjenningsreaksjoner mellom belgplanter og Rhizobium 
  B Solheim 
 • Mikrobielle pektinase inhibitorer
  A Tronsmo
 • Patogenberoende förändringar i värdväxtcellers permeabilitet - sammanfattning av en litteraturgenomgång 
  U Bång
 • Hur växterna försvarar sig. Till exempel - papillae 
  L Wiik 
 • Root rot - an unavoidable disease? A discussion of factors involved in hte root rot of forage legumes 
  S Rufelt

Årgång 45 1981

 

Nummer 1

 • Växtskyddsåret 1980 - Jordbruk 
  A Svanold & A Djurle 
 • Växtskyddsåret 1980 - Trädgård 
  I Åkesson
 • Behovsanpassa bekämpning av morotsflugan (Psilia rosae F.) kan bli en realitet - ny fångstmetod prövad 1979 
  A-S Forsberg 
 • Potatiscystnematoderna - problemområden och åtgärder
  S Andersson 
 • Bekämpningsförsök mot stinkflyn i jordgubbar
  C-A Gertsson  Försök med repellenter mot harar  B Giege

Nummer 2

 • Biologisk bekämpning - en viktig del i det integrerade växtskyddet 
  E Tapio
 • Inducerad resistens - ny väg till biologisk bekämpning 
  V Umaerus 
 • Betydningen af fyllosfærens svampeflora for bygplanters resistensprocesser 
  V Smedegaard-Petersen
 • Rhizosfären, lekplats och slagfält för mikroorganismer 
  S Rufelt 
 • Hyperparasittisme hos soppar 
  L Sundheim
 • Intra-specifikk antagonisme hos sopporganismar 
  K Årsvoll 
 • Biologisk kontroll av Botrytis cinerea på jordbær och eple
  A Tronsmo 
 • Mykorrhiza ger skydd mot rotpatogener 
  P Barklund
 • Biologisk bekæmpelse af ukrudt med særligt henblik på bekæmpelse af agertistel, Cirsium arvense 
  V Leth       

Nummer 3

 • Några bekämpningsförsök med triadimefon mot kronrost (Ruccinia coronata) på havre 
  U Hægermark 
 • Sortskillnader i mottaglighet för kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres) 
  B Liljedahl 
 • Skala för utvecklingsskador hos ärter 
  I Björkman 
 • Viveln Barypithes pellucidus Boh., en liten skadegörare på jordgubbar  
  Å Borg 
 • Rödröta, Phytophthora fragariae Hickman, finns i flera svenska jordgubbsodlingar 
  I Åkesson & I Norin
 • Blitecaster - datorbaserad bladmögelvarnare i potatis 
  B Berggren
 • Luftföroreningar från kemisk fabrik påverkar skörden 
  C Jakobsson 
 • Studiebesök vid luftföroreningsavdelningen på Imperial College Field Station 
  C Jakobsson 
 • Provning av älgrepellenter på åkerväxter 
  U Tulisalo     

Nummer 4

 • Bekämpningströsklar 
  C Nilsson
 • Undersökning av dicarboximid-tolerans hos gråmögel Botrytis cinerea i fältförsök i jordgubbar 
  U Hægermark 
 • Resistens mot äpplemjöldagg, Podosphaera leucotricha 
  C Larsson 
 • Rapsbaggar i mellansvenska vårrapsodlingar 
  M Karltorp & C Nilsson  EPPO         

Nummer 5

 • Växternas försvarssystem 
  B Berggren
 • Virusangrepp kan orsaka gulstrimmighet hos purjolök 
  E Gripwall 
 • Hägnförsök med kemisk repellent mot älgbetning 
  L Sennerby-Forsse 
 • Bladfall hos Schlumbergera sp orsakat av Brevipalpus obovatus 
  M-L Pettersson 
 • Körskador genom bekämpning i korn, vårraps och åkerböna  
  C Nilsson, E Svensson & P Danielsson 
 • Spårförsök i höstvete
  H Olvång & L Johnsson 
 • Ekologisk odling - en internationell konferens 
  B Rämert       

Nummer 6

 • Krusbärsmottet (Zophodia convolutella Hb.): Kemisk bekämpning i svarta vinbär 
  Å Borg
 • Vinbärsknoppmal (Kessleria rufella Tngtr) (Lep.: Yponomeutidae) - ett problem för norrländska svarta vinbärsodlare 
  H Hellqvist
 • Bekämpning av jordgubbsvivel (Anthomonus rubi Herbst) - ett försök på Ultuna 1980 
  J Mörner 
 • Virus- och mykoplasmasjukdomar i fruktträd 
  G Åhman
 • Starka angrepp av bladfläcksjuka, Phleosporella padi (Lib) v. Arx, på surkörsbär, Prumus cerasus, under 1981
  M-L Pettersson

Årgång 44 1980Nummer 1

 • Samordning av forskning rörande potatisens lagerrötor
  V Umaerus & H Bång
 • Resistensbiologi och resistensförädling 
  M Umaerus 
 • Resistens mot lagringsrötor i potatis - biokemiska synpunkter 
  K Olsson
 • Undersökningar rörande mekaniska skador på potatis och deras samband med resistensen mot lagringsrötor 
  J-E Fridell 
 • Resistensmetoder 
  U Jönsson
 • Phomasvampens spridningsbiologi. Spridning via stjälken 
  S Paulsson 
 • Phomasvampens spridningsbiologi. Spridningsvägar via marken 
  U Bång 
 • Summary: Phoma and fusarium in potato. Progress report of working group on tuber rots in potato 
  V Umaerus, M Umaerus, H Bång, U Bång, K Olsson, U Jönsson, J E Fridell & S Paulsson 

Nummer 2-3  

 • Växtskyddsåret 1979. Jordbruk 
  A Djurle & R Sigvald 
 • Växtskyddsåret 1979. Trädgård 
  M-L Pettersson
 • Minerarflugor i korn - ett bekämpningsförsök 
  Å Borg 
 • Skador av ozon på spenat 
  B Jönsson & A Dahlkvist 
 • Skall trips i vårsäd bekämpas?  G Nordlander & H von Rosen 
  Majsbladlusen, en ny bladlus i korn  S Wiktelius
  Vetedvärgsjukan - en gammal sjukdom som förorsakas av ett säreget och tidigare okänt virus  K Lindsten 
 • Cystnematoder i resistenta fabrikspotatissorter - resultat från undersökningar i NO Skåne och SV Blekinge 1970-78 
  T Jonasson 
 • Fungicider mot klöverns rotröta 
  S Rufelt 
 • Fortsatta undersökningar med feromonmetoden för prognos av jordflylarver 
  A-S Forsberg 

Nummer 4

 • Ett bekämpningsförsök med fenvalerat mot jordgubbsviveln (Anthonomus rubi Herbst) i jordgubbar 
  U Hægermark
 • Bladlusräkning i stråsäd - en svår uppgift
  B Ekbom & S Wiktelius 
 • Hjorthornsoljan - sämre än sitt rykte? 
  J Mörner 
 • Effekter av gasformiga luftföroreningar på lantbrukar och trädgårdsbruk. En internationell konferens 
  C Bengtsson, C Jakobsson & K Kvist 

Nummer 5

 • Brunfläcksjuka på vete och kornets bladfläcksjuka vanliga 1980 
  B Olofsson & L Johnsson
 • Rabsbaggens, Melingethes aeneus F. (Col.), inverkan på höstrapsens avkasning. Fältförsök 1969-1971 
  C Nilsson 
 • Användning av fällor för upptäckt av vita flygareangrepp och något om Encarsia formosas färgpreferens 
  B Ekbom 
 • Är dvärgskottsjukan och andra stritöverförbara sjukdomar på väg att åter bli ett växtskyddsproblem? 
  K Lindsten 

Nummer 6 

 • Biologisk bekämpning: ett verkligt anlernativ eller ett modeord?
  B Ekbom 
 • Minerarflugor (Fam. Agromyzidae) i växthus - Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), L. trifolii (Burgess) och Phytomyza syngenesiae (Hardy) 
  B Nedstam 
 • Bekämpning av jordflyn med hjälp av insektsvirus - en slutrapport 
  R Charpentier
 • Nematofaga svampar och biologisk kontroll av växtparasitära nematoder 
  H-B Jansson 
 • Biologisk bekämpning av skogsinsekter 
  E Olofsson
 • Försök med odling av de insektspatogena svamparna Beauveria bassiana (vitmögelsvamp), Metarrhizium anisopliae (grönmögelsvamp) och Metarrhizium flavoviride 
  E Prado 
 • Bekämpning av öronvivellarver (Otiorrhynchus sulcatus) med hjälp av de insektspatogena svamparna Beauvaria bassiana, Metarrhizium anisopliae och Metarrhizium flavoviride 
  E Prado

Årgång 43 1979

Nummer 1-2

 • Växtskyddsåret 1978 
  M-L Pettersson & R Sigvald
 • Nya mjöldaggspreparat prövade på äpple 
  I Åkesson & G Svedelius 
 • Heterodera humulia Filipjev, humlecystnematoden, funnen i Sverige  S Andersson 
 • Lindan och DDT i vatten på hyggen med insekticidbehandlade plantor
  Ö Bergman, C Möller & G Wiklander 
 • Bladmögelbekämpning med hjälp av varningssystem 
  A-S Forsberg
 • En ny metod för prognos av jordflylarver  
  E Kärnestam 
 • Om öronvivlar i jordgubbar - ett tillägg 
  U Hægermark

Nummer 3

 • Angrepp av dvärgkvalster, Tarsonemus pallidus Banks, på utplanteringsväxter 
  M-L Pettersson 
 • Några bekämpningsmedels effekt vid behandling av ägg av vita flygare (Trialeurodes vaporariorum Westw.) 
  A Stenmark
 • Gott om minerarflugor i vårsäden 1978
  Å Borg 
 • Ett bekämpninngsförsök med jordloppor i vårraps 
  A Stenmark 
 • Havrbladlusen, Rhopalosiphum padi,  kan sprida potatisvirus Y   
  K Rydén
 • Mottaglighet för torra rötor i potatis. Förändringar under vegetationsperioden
  U Jönsson & H Bång 
 • Integrerad skadedjurbekämpning i växthus - årets nordiska minisymposium 
  B Ekbom 
 • Försök med decametrin mot äpplevecklaren (Laspeyresia pomonella L.)
  A Stenmark
 • Lipaphis erysimi - bladlus i oljeväxter 
  A Svanold 

Nummer 4

 • Varför har det blivit debatt om jordbrukets produktionsmetoder? 
  S Ebbersten
 • Restmängder av lindan i plantskolejord efter sprutning av granplantor 
  C Möller & Ö Bergman
 • Stinkflyn (Hemitera - Heteroptera) i jordgubbsodlingar 
  C-A Gertsson 
 • Målarfärg och vita blad påkrukväxter 
  J Mörner
 • Margerit, Chrysanthemum frutescens hybr, angripen av mykoplasmaliknande organismer 
  M-L Pettersson 

Nummer 5-6  

 • Vitmögel (Sclerotium cepivorum Berk) - en svampparasit i öländska lökodlingar 
  U Hægermark
 • Bekämpning av vita flygare (Trialeurodes vaporariorum) med en juvenilhormonanalog (enstar 5E) 
  B Ekbom 
 • Rödröta på jordgubbar funnen i Sverige 
  M Gråberg 
 • Ytbehandling med juvenilhormonanalogen metopren (Altosid SR-10) som skydd mot en förrådsskadeinsekt, rismjölbaggen (Tribolium confusum) 
  E Prado & G Nordlander 
 • Pyretroider effektiva mot vita flygare (Trialeurodes vaporariorum Westv.) 
  J Mörner & N-Å Norman
 • Några populationsdynamiska faktorer av betydelse för havrebladlusens uppträdande som skadedjur i stråsäd 
  S Wiktelius
 • Lovande försök med kemisk bekämpning av Phytium på unga gurkplantor 
  G Svedelius 
 • Några broddbehandlingsförsök på hösten i höstvete med benomyl och triadimefon 
  U Hægermark

Årgång 42 1978

Nummer 1-2

 • Växtskyddsåret 1977 
  E Kärnestam, J Mörner & R Sigvald 
 • Växtskyddskonferens 1978 
  B Whalin 
 • Användning av bekämpningsmedel ur produktkontrollsynpunkt 
  B Thente 
 • Virus mot jordflylarver (Scotia segentum) - ett laboratorieförsök i fält 
  R Charpentier 
 • Fytotoxiska effekter av tryck- och vakuumimpregnerat virke 
  K Qvarnström 
 • Höga resthalter av Volatron i sallat efter behandling mot jordflylarver   
  I Gustavsson 

Nummer 3  

 • Allergiproblem vid användning av captafol som bladbekämpningsmedel 
  B Olofsson 
 • Något om rödsot angrepp i stråsäd och riskerna för nya angrepp 1973  K Lindsten 
 • Bekämpning av stråknäckarsvampen i höstråg
  H Olvång
 • Bekämpningsförsök mot bladlöss 
  I Björkman
 • Biologisk bekämpning av växthusspinnkvalster i Sverige 
  P Jönsson & K Andersson
 • Några observationer av ärtvivelangrepp i åkerböna 
  R Sigvald
 • Några resultat från fältförsök med gråmögel (Botrytis cinerea) i jordgubbar 
  U Hægermark 
 • Ekologiska problem gällande ogräs på symposium i Halle 
  S Håkansson 

Nummer 4  

 • Den växtpatologiska bakgrunden till problem med ringrötesmitta i potatisutsädet 
  K Olsson 
 • Angrepp av bladlöss,  Prociphilus pini (Koch 1856) på rötter av containerodlad bergtall 
  M-L Pettersson 
 • Pyretroider - en intressant grupp av insekticider 
  A Stenmark
 • Missbildade blommor, s k "bullheads", hos floribundarosen "Nina Weibull" 
  M-L Pettersson 
 • Skadeverkningar av tryck- och vakuumimpregnerat virke på tomat- och gurkplantor i plastfolieklädda kammare 
  K Qvarnström 
  Aktuellt om päronpest 
  M Lampinen 

Nummer 5   

 • Öronvivlar (Otiorrhynchus-arter) i jordgubbsodlingar 
  Å Borg
 • Rödklövermosaikvirus sprids med slåttermaskiner 
  K Rydén & B Gerhardsson
 • Klöverns rotröta 
  S Rufelt 
 • Virussjukdommar i vallen 
  K Rydén

Nummer 6 

 • Den första europeiska entomologkongressen 
  G Nordlander 
 • Ett försök att använda feromonpreparat för bekämpning av äpplevecklaren 
  A Stenmark 
 • Begoniabakterios, Xanthomonas begoninae - försök med desinfektionsmedel 
  I Hansson 
 • Heterodera estonica Kirjanova & Krall påträffad i Sverige 
  S Andersson 
 • Växtpatologisk kongress i München
  K Rydén, K Kvist & U Hægermark 
 • Skador av tryck- och vakuumimpregnerat virke på frilandsrosor 
  K Qvarnström

Årgång 41 1977

Nummer 1

 • Det gångna växtskyddsåret 1976 
  G Kroeker & M-L Pettersson
 • Växtskyddskonferens 1977 
  B Wahlin 
 • Symposium om växtskador orsakade av luftföroreningar
  K Kvist 
 • En metod att demonstrera angrepp av fritfluga, Oscinella frit 
  U Hægermark 

Nummer 2 

 • Försök med feromonpreparat för några vecklararter i svenska fruktodlingar 
  A Stenmark 
 • Observationer över insektsfaunan i äppelträd i samband med prövning av bekämpningsmedel för integrerad bekämpning 
  G Nordlander 
 • Bekämpningsförsök i kålrot mot stora och lilla kålflugan (Hylemya floralis, H. brassicae) på Gotland 
  U Hægermark 
 • Fortsatta angrepp av mörk ringröta orsakad av Pseudomonas solanacearum 
  K Olsson 
 • Jordflyn, Biologi och resultat från ljusfällefångster i Skåne
  B Ekbom & B Rämert 
 • Jordflyn, Resultat av bekämpningsförsök 
  B Rämert & B Ekbom 

Nummer 3

 • Varför fungerar inte bekämpningen av bladlöss i stråsäd? 
  K Andersson
 • Insektsmedel i bin och honung 
  S Renvall
 • Benomyltolerans hos gråmögel (Botrytis cinerea) i jordgubbar
  U Hægermark 
 • Sallatsrotlusen (Pemhigus bursarius). Biologi. Observationer i Skåne  B Rämert 
 • Inventering av rotnematoder i jordgubbar 
  A Banck
 • Skador av pyrethrum vid bekämpning av vita flygare på julstjärna  M-L Pettersson 

Nummer 4   

 • Ett bekämpningsförasök med ärtvivel, Sitona sp 
  A Stenmark
 • "Byg 191"-resistensen mot havrecystnematoden satt ur spel i halländskt försök 
  S Andersson 
 • Butoxicarboxim - ett bekämpningsmedel med intressant metod för spridningen
  A Stenmark
 • Resttoleranser för bekämpningsmedel 
  S Renvall
 • Inventering av rotnematoder i matlök 
  A Banck
 • Benomyl - restmängder i halm samt inverkan på daggmask och halmnedbrytning
  H Olvång 
 • Avskräckningsmedel mot fåglar? 
  A Stenmark 
 • Kvicksilverbetningens omfattning 
  A Stenmark 
 • Oljesprutning i odlingar av utsädespotatis - ett medel mot virusspridning?
  K Kvist & J Mörner

Nummer 5-6

 • Kartfall hos äpple efter besprutning med triklorfon 
  G Nordlander & H von Rosen 
 • Försök med spiralgnagskydd av plast mot åkersorkskador 
  B Giege
 • Bekämpningsmedelsrester i EBDC-besprutad frösådd cepalök
  U Hægermark
 • Försök mot symfyler och tusenfotingar i korn
  C Nilsson 
 • Feromonfälla för äpplevecklare, Laspeyresia pomonella (L), fångster på några lokaler i Skåne 1973-77 
  C Persson 
 • Fjärrspridning av bladlöss till Sverige
  S Wiktelius
 • Salladsrotlusen, Pemphigus bursarius (L). Observationer och försöksresultat 1977 i Skåne 
  I Gustavsson & B Rämert

Årgång 40 1976

Nummer 1 Ett temanummer om lagerrötor i potatis 

 • Tankar angående phomaproblem i den praktiska potatisodlingen 
  N Linge 
 • Lagerrötor på potatis. Utsädesodlingen
  E Jönsson
 • Rötsvampars biologi och förutsättningarna för resistensförädling
  V Umaerus
 • Mottaglighet för phomaröta och fusariumröta i potatissorter odlade i Sverige 
  H Bång 
 • Testmetoder för bestämning av Phoma- och Fusarium-infektioner i potatis 
  U Bång 
 • Kemisk bekämpning av fusarium- och phomaröta
  H Bång 
 • Försök med bekämpning av phomaröta i potatis 
  G Vestman
 • Viktiga sjukdomar i potatislager   
  J Olofsson 

Nummer 2   

 • Växtskyddsåret 1975 
  B Follin & G Kroeker 
 • Aphelenchoides blastophthorus påträffad i importerat plantmaterial   S Andersson & A Banck 
 • Bekämpningsförsök mot åkertrips i åkerböna 
  R Sigvald
 • Fritflugeskadade havrekärnor - ett ofta förbisett fenomen 
  T Jonasson

Nummer 3  

 • Samband mellan betningseffekt och smittograd hos höstsäd 
  L Johnsson 
 • Stråknäckarsvampen - biologi, bekämpning, betydelse 
  U Hægermark & H Olvång 
 • Aktuella stritöverförbara viroser i Östergötland och Västsverige 
  G Gustavsson, I Nilsson & K Lindsten 
 • Frittlevande nematoder orsakar svåra skador i matlöken
  A Banck & S Andersson 
 • Bekämpning av jordflyn 
  B Rämert
 • Resthalter av klorfenvinfos och trikloronat i jord och pepparrot efter bekämpning av kålflugelarver 
  S Renvall & G Ekström
 • Nervkloros på pelargon - virussjukdom om kan elimineras genom meristemodling 
  M-L Pettersson 
 • Bekämpningsförsök med vita flygare (Trialeurodes vaporariorum Westwood) i växthus 
  A Stenmark 

Nummer 4   

 • Tidskriften Växtskyddsnotiser 
  N-E Kasberg & G Kroeker
 • Långtidsförsök i laboratoriet med bekämpning av plattbaggar
  H von Rosen 
 • Bekämpningsförsök mot rapsjordloppa 
  K Andersson 
 • Inverkan på tulpan och gladiolus av träskyddsmedel i drivningslådor  K Qvarnström 
 • Försök med permetrin mot vita flygare (Trialeurrodes vaporariorum Westw.) 
  S Hahn & A Stenmark 

Nummer 5   

 • Några bekämpningsförsök mot fritflugan (Oscinelle frit) 1971 och 1972 
  G Svensson 
 • Förekomst av latent Phoma i svensk utsädespotatis, plomberingsklass SE 
  U Bång & B Nilsson 
 • Rester av metoxyklor och tetraklorvinfos i plantor och fröer av raps och rybs efter bekämpning av rapsbagge 
  S Renvall & E Clementz 
 • Nematologer kongressar i Irland 
  K B Eriksson 
 • Anteckningar från en intressant konferens 
  K Andersson 
  Angrepp av Colletotrichum sp.på Dieffenbachia picta 
  E Kärnestam 
 • Besprutningsförsök mot mjöldagg på begonia 1976  
  K Qvarnström

Nummer 6  

 • Angrepp av bönstjälkflugor (Delia liturata Meig. och D. plantura Meig.) på konservärt i Västsverige 1976 
  Å Borg
 • Bekämpningsförsök med bladlöss på äpple och höstraps
  A Stenmark 
 • Öronvivlar i jordgubbar 
  U Hægermark 
 • Bärvirussymposium i Heidelberg 
  G Åhman 
 • Internationellt symposium i Heidelberg om virussjukdomar hos fruktträd
  K Rydén 

Specialnummer 

 • Omorganisationen på växtskyddsområdet 
  E Sylvén
 • Statens växtskyddsanstalt 1932-1976 
  I Granhall 
  Växtskyddsanstaltens styrelse och föreståndare 

Årgång 39 1975

 

Nummer 1

 • Verksamheten vid Statens Växtskyddsanstalt 1974
  E Sylvén
 • Botaniska undersökningar och försök 
  B Leijerstam
 • Zoologiska undersökningar och försök 
  H von Rosen 
 • Växtskyddsåret 1974 
  B Follin & G Kroeker 
 • Mikrobiologisk bekämpning av jordflyn - ett gemensamt dans-svenskt forskningsprojekt 
  R Charpentier, B Ekbom & O Zethner 
 • Bekämpning av ärtvecklaren  
  A Stenmark
 • Benomy, ett systemiskt verkande svampmedel 
  B Nilsson & L Svensson 

Nummer 2  

 • Fröburna virussjukdomar på åkerböna 
  B Gerhardsson 
 • Bladskador på Saintpaulia 
  U Axelsson 
 • Massinvasion av kålbladlus (Brevicoryne brassicae L.) 1974 
  Å Borg 
 • Åkertripsen, ett aktuellt skadedjur 
  R Sigvald
 • Ett besprutningsförsök rörande mjöldagg (Erysiphe graminis) i höstråg 
  L Johansson 
 • Bekämpning av mjöldagg på gurkplantor i växthus 1974
  K Qvarnström 
 • Kongress i pesticidkemi i Ottnäs, Finland, 3-7 juli 1974 
  S Renvall 

Nummer 3

 • Bekämpningsåtgärder mot koloradoskalbaggen under 1974 
  G Gränsbo
 • Övervintringsförsök med koloradoskalbagge vintern 1973-74 
  K Johansson 
 • Vilka åtgärder planeras mot koloradoskalbaggen 1975 
  G Gränsbo 
 • Undersökning av bekämpningsmedelsrester i vissa grödor efter kemisk bekämpning av koloradoskalbagge 
  S Renvall & G Ekström 
 • Aktuellt om potatiscystnematoden - vår viktigaster karantänskadegörare
  S Andersson 

Nummer 4 

 • Blåvingad rapsvivel - skadegörare på frammarsch?  I BjörkmanEtt orienterande bekämpningsförsök mot kålbladlus i vårraps 
  K Andersson 
 • Svampsjukdomar på sticklingar av Elegancenejlika 
  I Åkesson 
 • Försök med gurk- och tomatplantor på trädskyddande träpallar i plastfolieklädda kammare 
  K Qvarnström
 • Hussyrsan (Acheta domesticus L.) hörs igen 
  Å Borg
 • Fältförsök med användning av parasitsvampar mot bladlöss 
  J Pettersson & B Folkesson 

Nummer 5

 • Vita flygaren, Trialeurodes vaporariorum och dess naturliga fiende, parasitstekeln Encarsia formosa 
  B Nilsson 
 • Kemisk - biologisk - integrerad bekämpning av vita flygaren 
  B Nilsson
 • Försök med biologisk bekämpning av vita flygare med parasitstekeln Encarsia formosa 
  K Andersson & B Ekbom 
 • Heterodera cacti, kaktuscystnematoder, påträffad i Sverige 
  S Andersson & G Valdermarsson
 • Bekämpningsförsök med havrebladlus (Rhopalosiphum padi L.) 
  A Stenmark

Nummer 6

 • Biologisk bekämpning i växthus - erfarenheter från studiebesök i Holland 
  B Nilsson 
 • Försök med fångstmetoder och bekämpning av blåvingad rapsvivel  I Björkman 
 • Redogörelse för päronpest (Erwinia amylovara), inventering i Skåne under sommaren 1975 
  M Lampinen 
 • Försök med Altozar och Altosid mot två skadeinsekter i lagrad spannmål 
  G Nordlander
 • Symposium om potatissjukdomar 
  K Kvist

Årgång 38 1974

Nummer 1

 • Viktigaste sjukdoms- och skadedjursangrepp på lantbruksgrödorna 1973 
  G Kroeker
 • Rostringar på potatis
  L Svensson 
 • Skador av Longidorus elongatus i jordgubbar
  S Andersson 
 • Laboratoriemetod för att undersöka kälflugelarvers resistens mot bekämpningsmedel  
  B Nedstam 

Nummer 2

 • Koloradoskalbaggen
  G Gränsbo
 • Övervintringsförsök med koloradoskalbaggen vinter 1972-73
  K Johansson 
 • Åtgärder mot koloradoskalbaggen under 1974 
  G Gränsbo 
 • Prövning av några bekämpningsmedel mot larver av koloradoskalbagge 
  K Johansson

Nummer 3

 • Potatisens krussjuka aktualiserad 1974
  K Kvist 
 • Virusspridande nematoder 
  K B Eriksson 
 • Bladnematoder i Streptocarpus 
  A Banck
 • Bladlusen i stråsäd i år också? 
  K Andersson 
 • Aktuell skadegörare: Rönnbärsmalen
  B Wahlin 

Nummer 4

 • Bladfläcksjuka vanlig på korn 
  L Olsson & R Sigvald 
 • Rotsårnematoder, främst Pratylenchus convallariae, orsakar svåra förluster i liljekonvaljer 
  A Banck 
 • Bekämpningsförsök mot vita flygaren (Trialeurodes vaporariorum Westwood) 
  U Axelsson
 • Avskräcker lök åkersork?
  B Giege 
 • Förekomst av jordlöpare och kortvingar i några skånska kålodlingar  B Nedstam & Thomas Jonasson 

Nummer 5-6

 • Mykoplasma i sjuka växter 
  K Rydén
 • Ärtvecklaren
  A Stenmark 
 • Bekämpningsförsök mot trips i vårsäd 
  S Rufeldt & C Nilsson 
 • Hur bör resistensförädlingen mot cystnematoder prioriteras? 
  S Andersson 
 • Integrerad bekämpning av skadesvampar inom lantbruket  
  B Olofsson

Årgång 37 1973

Nummer 1 Koloradoskalbaggen

 • Utseende. Levnadssätt. Invasionen 1972. Bekämningen
  K Johansson  
 • Några försök med bekämpningsmedel mot koloradoskalbaggslarver  C Nilsson
 • Undersökningar rörande bekämpningsmedelsrester i potatis efter kemisk bekämpning 
  S Renvall & E Frolin
 • Åtgärder mor koloradoskalbaggen under 1973  
  G Gränsbo 

Nummer 2-3

 • Virusangrepp på stråsäd under senare år och en "prognos" för 1973  K Lindsten & B Gerhardsson 
 • Gulrostangrepp i Skåne 1972 
  K Andersson 
 • Bekämpningsförsök mot kornjordloppa
  K Johansson & C Nilsson 
 • Bekämpningsförsök mot gulrost 1972 
  K Andersson 
 • Standardnamn för pesticider 
  S Renvall 

Nummer 4

 • Virussjukdomar hos plommon- och körsbärsträd 
  K Rydén 
 • Fusariumrötor på potatis 
  B Nedstam
 • "Slökornssjuka" på havre - en ny stråsädesviros eller en svagare variant av dvärgskottsjuka
  K Lindsten
 • Ett herbicidförsök på hagtorn 
  K Olsson 

Nummer 5

 •  En för Sverige ny bakteriesjukdom på potatis, orsakad av Pseudomonas solanacearum 
  K Olsson
 • Bekämpningsmedelsrester i säd efter besprutning med fenirotion mot bladlöss
  K Andersson & S Renvall 
 • Sjukdomskontroll av grundutsäde för produktion av utsädespotatis
  H Bång 
 • En sannolikt ny cystnematod på stråsäd
  S Andersson 
 • Rasinventering av "havrecystnematod" 
  G Videgård 

Nummer 6

 • En för vårt land ny skadegörare på växthusrosor
  I Åkesson
 • Behandling mot mjöldagg på prydnadsväxter
  K Qvarnström
 • Bönbagge på svenskodlade bönor
  T Jonasson 
 • Kan vi undvara kvicksilverbetningen
  B Olofsson & H Kolk
 • Prövning av preparat mot bladlus på äpple 
  B Nedstam
 • Försök rörande trädskyddsmedels skadeverkningar på frilandsrosor  K Qvarnström 
 • Potatiscystnematoden föremål för EPPO-konferens 
  B Eriksson

Årgång 36 1972

Nummer 1-2

 • Försök med metoxyklor 
  A Stenmark
 • Medel och metoder för bekämpning av ringbakterios i potatis 
  G Vestman 
 • Stinkflyn och bladlöss på svarta vinbär. Resultat av en inventering i Tornedalen 1967-1969 
  H Hellqvist & J Pettersson 
 • Bekämpning av kålflugelarver vid odling av rädisa 
  H Hellqvist & S Renvall
 • Etablerade icke kemiska växtskyddsmetoder 
  I Granhall

Nummer 3-4

 • Ringfläckar hos pelagoner 
  K Rydén 
 • 1972 års rapsjordloppsprognos för Skåne och Halland 
  K Andersson
 • Bekämpning av mjöldagg på prydnadsväxter 
  B Olofsson & K Qvarnström 
 • Potatiscystnematod på tomat 
  B Carlsson 
 • Mottaglighet mot Phoma-röta i svenskt potatismaterial 
  H Bång 
 • Bekämpningsmedel i jord från blomkålsdistriktet i Vintrie i Skåne 
  S Renvall & E Lindskog 
 • Ett försök med avskräckningsmedel mot hare vintern 1971-1972   
  A Stenmark 

Nummer 5-6

 • Kemisk bekämpning och restproblem i potatisodlingen 
  B Olofsson  
 • Ett försök med metylbromid som jord-desinfektionsmedel i växthus  A Stenmark 
 • Laboratorieförsök med avskräckningsmedel mot åkersork 
  K Erixon 
 • Knäpparlarvskador på vårsådda stråsädesgrödor 
  C Nilsson
 • Undersökningar rörande sotsjukdomar hos stråsäd 
  B Olofsson 

Årgång 35 1971

Nummer 1

 • Ett par organiska fosforföreningar jämförda med DDT och lindan mot vissa inomhuslevande skadeinsekter 
  R Mathlein 
 • Besprutningsförsök mot gurkmjöldagg 
  L Johnsson
 • Bekämpningsförsök mot jordgubbsviveln (Anthonomus rubi Herbst)  Å Borg 
 • Några bekämpningsförsök mot rapsbaggar (Meligethes aeneus F.) i höstraps  
  Å Borg 
 • Försök med bekämpning av mjöldagg på stråsäd 
  L Svensson 

Nummer 2-3

 • Septoria nodorum - en aktuell parasitsvamp 
  Å Wellving 
 • Försök till sanering av nematodsmittad jord med hjälp av fångstgröda 
  B Carlsson & G Videgård 
 • Betningsförsök i höstoljeväxter med lindan och tiram 
  Å Borg 
 • Skall rapsjordloppan bekämpas? 1971 års prognos för Skåne och Halland 
  K Andersson 
 • Försök rörande kvicksilverfria betningsmedel för höstsäd 
  B Olofsson 

Nummer 4

 • Rotsårnematoder i Hippeatrum 
  S Andersson
 • Fynd av koloradoskalbaggar under 1971 
  H von Rosen 
 • Försök med avskräckningsmedel mot hare 
  A Stenmark
 • Gummived hos äppelträd 
  K Rydén 
 • Virustest av svenska äpplen 
  K Rydén 

Nummer 5-6

 • Metoxyklor - ett av alternativen till DDT 
  D Johansson 
 • Stråsädens bestockningssjuka - en ny och svårartad viros som under 1971 påträffats i Östergötland 
  K Lindsten & B Gerhardsson 
 • Kontrollen av potatiscystnematoden i utsädesodlingar av potatis 
  S Andersson
 • Nätskorv på potatis  
  H Bång

Årgång 34 1970

Nummer 1

 • Orienterande försök med fåglar. Fångst- och avskräckningsmetoder  A Stenmark 
 • Diazinonresistens hos lökfluga (Hylemyia antiqua Meig.) 
  U Hægermark & C-E Rantzer
 • Inkapsling av nematicider 
  H Hinterschuster
 • Standardnamn för pesticider 
  S Renvall  
 • Konferens om internationella analysmetoder för bekämpningsmedel  S Renvall 
 • Latenta viroser hos äpple 
  K Rydén

Nummer 2

 •  Om rotgallnematoder och deras förekomst i skånska odlingar 
  S Andersson
 • Tolerans hos olika potatissorter mot potatiscystnematod 
  B Carlsson 
 • Några sjukdomsproblem inom södra Sveriges växthusodling 1969 
  W Södergren 
 • Bekämpningsförsök med svartbruna trädgårdsmyran 
  A Stenmark 
 • Jämförande försök avseende effekten av olika vätskemängder vid besprutning mot gråmögel på jordgubbar 
  U Hægermark 

Nummer 3

 • Restanalys av fosforpesticider i vitkålsodlingar i Skåne 
  S Renvall & E Lindskog 
 • Bekämpningsförsök mot rosmjöldagg 
  K Qvarnström 
 • Studiebesök på Kanarieöarna 
  S Lundborg  
 • Bekämpning av mjöldagg på jul- och knölbegonia i växthus 
  K Qvarnström
 • Skall rapsjordloppan bekämpas? 1970 års prognos för Skåne och Halland  
  K Andersson 

Nummer 4

 • Bekämpningsförsök i laboratorium mot glasvingade ängsstriten 
  K Sömermaa
 • Den internationella växtskyddskongressen i Paris 
  Å Borg 
 • Europeiskt symposium rörande fruktträdsviroser 
  K Rydén 
 • Peronospora galligena på stenört 
  L NIlsson 
 • Blomsterlöksymposium i Holland 
  G Gränsbo 

Nummer 5-6

 • Pappersfläcksjuka på purjo 
  L Nilsson 
 • Egyptiska bomullsflyet för första gången i Sverige 
  C Follin 
 • Försök med avskräckningsmedel mot sork 
  A Stenmark 
 • Fortsatta försök med blastdödningsmedel 
  B Olofsson 
 • Tulpangråmögel - Nya medel mot gammal skadegörare 
  G Gränsbo 

Årgång 33 1969

Nummer 1

 • Ringfläcksjuka - en vanlig virussjukdom på hortensia 
  B Nilsson 
 • Om sjukdomar på växthuskulturer 1968 
  W Södergren 
 • En engelsk undersökning över några systemiska insekticider 
  Å Borg 
 • Några bekämpningsförsök i laboratorium mot kålbladstekel 
  K Sömermaa 
 • Blåsskorv på potatis 
  G Vestman
 • Om bekämpning av vanlig skorv på potatis 
  G Vestman 

Nummer 2-3

 • Inventering av havrecystnematod 1965-1968 
  G Videgård 
 • Mjöldagg på stråsäd 
  L Svensson 
 • Sadelgallmygga förekommer allmänt i Skåne och Halland  
  K Andersson 
 • Kemisk bekämpning av sadelgallmyggan 
  S Andersson
 • Bekämpningsmedel mot bladlöss i stråsäd 
  K Andersson 
 • Om "biocider" och naturen   
  Å Borg

Nummer 4

 • Var tar potatislådorna vägen? 
  H Hellqvist
 • Några omgivningshygieniska aspekter på bekämpningsmedelsanvändningen inom svensk växtodling 
  D Johansson 
 • Skall rapsjordloppan bekämpas - en prognos för Skåne och Halland 1969 
  K Andersson 
 • Viroser på baljväxter 
  K Lindsten & B Gerhardson

Nummer 5

 • Ett restanalysförsök i morötter
  U Hægermark, B Gullfeldt & C-E Rantzer
 • Bekämpning av åkersnigel i höstsådda oljeväxter 
  K Andersson & I Nilsson 
 • Symposium i Köpenhamn: Prydnadsväxternas virussjukdomar 
  B Nilsson
 • Viroser på nejlikor 
  G Åhman 
 • Nya författningar beträffande växtskadegörare 
  H von Rosen 

Nummer 6  

 • Yrkeshygieniska aspekter på bekämpningsmedelsanvändningen 
  D Johansson & U Ahlborg 
 • Svampsporer kan sprida virus 
  K Rydén 
 • Havrecystnematoden på Gotland 
  G Videgård 
 • Angrepp på jordlöpare på jordgubbar 
  Å Borg 
 • Inventering av stinksot och dvärgstinksot i höstvete 1968 
  K-A Hedene

Årgång 32 1968

Nummer 1

 • Bladlöss och mjöldagg - två ekonomiskt betydelsefulla skadegörare i stråsäd i södra Sverige 1967 
  K Andersson
 • Sadelgallmyggan under 1967 
  K Andersson 
 • Svåra angrepp av sallatsmosaikvirus 1967 
  B Nilsson 

Nummer 2

 • Växtskyddsåret 1967 från Åkarpsfilialens horisont 
  K Andersson 
 • Om sjukdomar på växthuskulturer 1967 
  W Södergren 
 • Några fältförsök mot rapsbaggar (Meligethes aeneus F.) i oljeväxter  Å Borg

Nummer 3

 • EPPO-konferens om bakteriebränna 
  L Nilsson
 • Fusarium-röta på Campanula isophylla 
  M von Wachenfelt
 • En självverkande metod för bekämpning av insekter 
  R Mathlein 

Nummer 4

 • Virus på importerad pepparrot 
  B Nilsson 
 • Om några tidigare okända eller mindre kända cystbildande nematoder i Sverige 
  S Andersson 
 • Exempel på svampsjukdomar i Mellansverige 1967-68 
  M von Wachenfelt 
 • Recensionav entomologisk litteratur 
  E Sylvén 
 • Rasinventering av potatiscystnematod 
  G Videgård 

Nummer 5-6

 • Päronpest, ett hot mot vår fruktodling 
  K Olsson 
 • Förekomsten av Sitona-arter i vissa baljväxtgrödor 
  C Nilsson 
 • Växtskyddssituationen i Skåne under 1968 
  I Nilsson 
 • Klorprofarmskador på råg 
  L Svensson
 • Om resistenta kålflugor 
  H Hellqvist 
 • Bekämpning av vanlig skorv på potatis med quintozen 
  G Vestman 
 • Paration i sallat 
  S Renvall

Årgång 31 1967

Nummer 1

 • Varmvattenbehandlingsförsök mot Gloeosporium på äpple än en gång 
  K Olsson
 • Amerikanska bomullsflyet Spodoptera (Prodenia) littoralis nu även i Norden 
  S Ekholm 
 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne och Halland 1966 
  I Nilsson 

Nummer 2

 • Gaskromatrografi - en metod att bestämma rester av bekämpningsmedel   
  M Åkerblom
 • Angrepp av potatiscystnematoden syns ej alltid ovan jord 
  G Videgård 
 • Verksamheten inom Europeiska växtskyddsorganisationen (EPPO) 
  I Granhall 
 • Vad går att utläsa ur potatiscystnematodanalys enligt cysttalsmetoden?  
  G Videgård 

Nummer 3-4

 • Kvicksilver i smågragare 
  D Lihnell & A Stenmark 
 • Om ett kvalster som skadegörare på unga plommonträd 
  K Olsson 
 • Några fall av hagelskador 1967   
  Å Borg 
 • Om Diaporthe och dess betydelse på plommonträd 
  K Olsson
 • Pelargonviroser: symptom, diagnostik och bekämpning 
  W Södergren 

Nummer 5-6

 • Åkersnigeln, ett växtskyddsproblem på styva jordar 
  K Andersson & I Nilsson 
 • Några bekämpningsförsök i laboratorium mot rapsbagge och blygrå rapsvivel 
  K Sömermaa 
 • Kemist på växtskyddskongress i Wien 
  S Renvall 
 • Ärtvivlar i odlade baljväxter 
  Å Borg 
 • Honungsskivlingen - vår "farligaste" matsvamp 
  B Tunblad 
 • Ett anmärkningsvärt angrepp av lövviveln Phyllobius viridicollis i klövervall 
  Å Borg 
 • Försök med kemisk bekämpning mot svartrost i vete 1966 
  I Nilsson 
 • Havrecystnematoden angriper all vårsäd 
  G Videgård 
 • Med ohyra i bagaget 
  B Tunblad 

Årgång 30 1966

Nummer 1

 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne-Halland under 1964 och 1965. Några jämförelser 
  I Nilsson 
 • Angrepp av strjälknematod Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev 
  S Andersson 
 • Resitensförädlingen mot bönfläcksjukan 
  I Lindé 
 • Bekämpningsförsök mot blodlusen  
  S Andersson 

Nummer 2

 • Bladmögelbekämpningsförsök 1964-65 
  B Gustavsson & F Andrén 
 • Om blåsskorv på potatis 
  C-G Pettersson
 • Risker för naveländsnekros på potatis vid blastdödning i samband med torka  
  N Gustafsson 
 • Undersökning av potatisnematod i potatispartier levererade till stärkelsefabriker 
  G Videgård 

Nummer 3

 • Några försök med blåfärgat utsäde 
  B Wallin 
 • Något om parasitära nematoder i Sverige 
  E Johansson 

Nummer 4

 • Om "biocider" 
  I Granhall 
 • Omfattande skadegörelse av fåglar 
  B Tunblad 
 • Några besprutningsskador av fungicider på äpple 
  K Olsson 
 • Rester av fosforpesticider 
  S Renvall 
 • "Vad vi sluppit" 
  C Follin 

Nummer 5-6

 • Dvärgstinksot, en ny sjukdom i svenska höstveteodlingar 
  B Olofsson 
 • Som bomullsentomolog i Sudan 
  Å Borg
 • Problem kring några cystbildande nematoder och möjligheterna att bekämpa dem med hjälp av resistenta sorter 
  J Kort 
 • Nemagon, ett för Sverige nytt bekämpningsmedel 
  H Niedieck

Årgång 29 1965

Nummer 1

 • Blastdödning och kärlringmissfärgning 
  B Olofsson
 • Ett fall av molybdenbrist hos blomkål 
  Å Borg 
 • Skummjölk som växtskyddsmedel 
  K Rydén 

Nummer 2-3

 • Luftföroreningarnas inverkan på växter 
  D Lihnell 
 • Från källan till bladet 
  B Wendin 
 • Skador av luftföroreningar inom fyra väggar 
  B Tunblad 
 • Några synpunkter på frågor om ersättning för rökskador på vegetationen 
  Å Tydén 

Nunmer 4

 • När är äpplen mottagliga för Gloeosporiumsmitta 
  K Olsson 
 • Linköpingsfilialen i nya lokaler 
  B Wahlin 
 • Rester av växtskyddsmedel   
  S Renvall 
 • Varmvattenbehandling mot Gloeosporium på äpple 
  K Olsson 
 • Rödröta, en "ny" potatissjukdom   
  Rättelse
  B. Wendin nr 2-3   

Nummer 5

 • Om olika Gloeosporiumarters uppträdande på äpplen i olika typer av lager 
  K Olsson 
 • Grönmosaik hos gurkor 
  K Rydén 
 • Något om bönfläcksjukesvampens rasspecialisering och bekämpning  I Lindé 
 • Kan grönmosaikvirus spridas med vatten? 
  K Rydén 
 • Ett fall av skadegörelse på jordgubbar av skalbaggen Lagria hirta  L. (Lagriabaggen) 
  Å Borg 

Nummer 6

 • Odling av nejlikor och krysantemum från meristem 
  G Nilsson 
 • Phlox-ringfläck - en svår virussjukdom orsakad av tomat-svartringsvirus 
  K Rydén 
 • Phytoseiulus riegeli - ett rovkvalster för bekämpning av växthusspinnkvalster 
  G Svensson 
 • Några bekämpningsförsök mot larver av kålbladstekel i blommande vitsenap 
  G Svensson 
 • Några försök med Bacillus thuringiensis 
  G Svensson 
 • Linköpingsfilialens rapportörkår avvecklas 
  B Wahlin

Årgång 28 1964

Nummer 1

 • Om dvärgskottsjukan, dess utbredning och bekämpning 
  K Lindsten

Nummer 2

 • Utsädesbetningen under debatt  
  D Lihnell 
 • Utsädesbetningen betydelse för växtodlingen 
  K Björling 
 • Resultat av 30 års betningsförsök   
  F Andrén 
 • Utsädeskvalitet och betningsbehov i belysning av analysresultat vid statens central frökontrollanstalt 
  H Esbo, L Kåhre & H Kolk 
 • Betning av utsäde mot knäpparlarver bör undvikas 
  D Johansson 
 • "Anpassad" betning  
  D Lihnell 

Nummer 3

 • Erfarenheter från mjöldaggsförsök med äpple 
  T Johnsson 
 • Gurknekrossjuka - en i Sverige ny virussjukdom hos gurkor 
  K Rydén 

Nummer 4

 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne och Halland under vegetationsperioden 1963 
  S Andersson & A Nyberg 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1963 
  F Andrén & B Olofsson
 • Möjlighetrna att ställa prognoser beträffande angrepp av betbladlusen 
  G Möllerström
 • Koloradoskalbagge, San José-sköldlus, potatisål och potatiskräfta 1962 
  I Granhall 
 • "Vad vi sluppit" 
  C Follin 
 • Handledning för potatisvirologer 
  I Granhall
 • Kemisk kontroll av registrerade växtskyddsmedel 
  S Renvall

Nummer 5

 • Bekämpningsförsök mot vinbärsgallkvalster 
  D Johansson 
 • Maneb verkningslöst mot utvintringssvampar i vallar och gräsmattor 
  C-G Pettersson
 • Bekämpning av äppleskorv 
  F Andrén & B Olofsson 

Nummer 6

 • Scutellonema brachyurum - en för Sverige ny skadegörande nematod 
  E Johansson & H Niedieck 
 • Vit krysantemumrost i Sverige 
  L Nilsson

Årgång 27 1963

Nummer 1

 • Restistensförädling mot vetemjöldagg 
  B Leijerstam 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 
  B Olofsson & F Andrén 

Nummer 2

 • Några i vårt land förekommande virussjukdommar på stråsäd 
  K Lindsten 
 • Inventering av sorkskadornas ekonomiska betydelse för trädgårdsodlingen under 1962   
  A Stenmark 
 • Besprutningsförsök mot mjöldagg på Begonia, gurka och rosor 
  F Andrén 
 • Koloradoskalbagge, potatiskräfta, potatisål och San-José-sköldlus 1961 
  I Granhall 

Nummer 3

 • Inventering av skadefall förorsakade av lantbrukskemikalier under 1959-1960 
  A Stenmark 
 • Undersökning av sklerotier från klöverfrö 
  S Andersson 
 • Repellerande medel vid insektsbekämpning 
  R Mathlein 
 • Ett fall av fläcksot på Bellis perennis   
  F Andrén 

Nummer 4

 • Resultat av betningsförsök i sexradskorn 
  H Hellqvist 
 • Europeiskt samarbete växtskyddsåret 1962-63. Meddelande från EPPO 
  I Granhall 
 • En intressant parasit i blomsterodlingar 
  B Tunblad 
 • Identifiering av potatisviroser. Meddelande från EPPO 
  I Granhall 

Nummer 5-6

 • Aspermi - en vanlig virussjukdom på krysantemum 
  K Rydén 
 • Stjälkbakterios hos potatis 
  B Olofsson  
 • Svartprickröta på gurka - iakttagelser  och försök 
  A Nyberg 
 • 'Potatiskräfta - en kommentar  Redaktören
  Internationell bekämpningsmedelskongress 
  D Johansson 
 • Bomullsmögel på potatis 
  C-G Pettersson 
 • Standardnamn för pesticider 
  S Renvall 
 • Vad betyder skador på betblasten för rotskörden; referat  Redaktören 
  Växtskyddets arbetsmetoder 
  I Granhall 
 • Ett observandum angående rotnematoden på potatis 
  E Johansson & H Niedieck

Årgång 26 1962

Nummer 1

 • Bladmögel, en ny, förhärjande sjukdom på tobak 
  L Nilsson 
 • En iaktagelse om äppelmjöldagg 
  K Olsson 
 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne-Halland våren-sommaren 1961 
  T Pettersson-Werner
 • Lusernkräfta, en lusernsjukdom på fuktig mark  
  L Nilsson 

Nummer 2

 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1961 
  F Andrén & B. Olofsson 
 • "Gula gifter" 
  M-B Örtberg 
 • Några betningsförsök med bönor  
  U Hægermark 
 • Angående bekämpning av fritflugor 
  E Johansson 
 • Pesticider får standardnamn 
  S Renvall 
 • Något om bekämpningen av fritt levande nematoder medelst tiofosfatpreparat 
  H Niedick 

Nummer 3     

 • Bekämpningsförsök mot sork 1961-1962 
  A Stenmark 
 • Ett fall av mjöldagg på svarta vinbär 
  K Olsson 
 • Skorv på palsternackor 
  K Rydén
 • Bekämpningsförsök mot larver av kålbladstekel 
  Å Borg 

Nummer 4

 • Om bladlöss på våra barrträd 
  B Tunblad 
 • Europeiskt samarbete 1961-62 
  I Granhall 
 • Svartprickröta - en för vårt land ny sjukdom på gurka 
  A Nyberg 
 • "Vad vi sluppit" 
  C Follin

Nummer 5-6

 • Europeisk växtskyddslagstiftning och växtinspektion 
  I Granhall 
 • Bekämpning av blodlusen under 1961 och 1962 
  H von Rosen 
 • Åkersniglar på höstoljeväxter 
  Å Borg 
 • Ängrar inomhus och deras bekämpande 
  R Mathlein 
 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne och Halland våren och sommaren 1962 
  A Nyberg 
 • Användning av växtskyddsanstaltens namn vid annonsering om växtskyddsmedel 
  A Stenmark 

Specialnummer   

 • Olika insektsmedels inverkan på växter  A Stenmark

Årgång 25 1961

Nummer 1

 • Sadelgallmyggans (Haplodiplosis equestris Wagn.) uppträdande i södra Sverige under senare år 
  D Johansson 
 • Besprutningsförsök mot rosmjöldagg 
  K Qvarnström 
 • Fruktträdsbesprutning i hemträdgården 
  B Tunblad 
 • Från filialen i Linköping  
  B Wahlin 
 • "Kontakt med södra halvklotet"  Redaktören  "Vad vi sluppit"   
  C Follin      

Nummer 2

 • Iaktagelser rörande mjöldryga på vilda gräs 
  H Lustig 
 • Skorv på potatis 
  B Olofsson 
 • Några betningsförsök med köksväxtfrö 
  U Hægermark       

Nummer 3

 • Bekämpning av knäpparlarver i potatis i jordbruk och trädgård 
  Å Borg 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1960 
  B Olofsson
 • Körsbärsflugan 
  D Johansson 
 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne-Halland våren och sommar 1960 
  U Hægermark      

Nummer 4

 • Ett urval nyare bekämpningsmedel mot skadedjur 
  A Stenmark 
 • Betning av höstrapsfrö 
  S Persson 
 • Internationella analysmetoder för giftrester av växtskyddsmedel 
  I Granhall      

Nummer 5

 • Ett massangrepp av stinkflyet Trigonotylus ruficornis på korn 
  Å Borg 
 • Verticillium-vissnesjuka på krysantemum 
  K Olsson 
 • En fläcksjuka på borst och blad hos korn 
  K Rydén 
 • Potatisens ringrötor i Europa 
  I Granhall 
 • Groddbrand hos dill  K Rydén  Risk för sorkangrepp i vinter! 
  A Stenmark

Nummer 6

 • Flytande ammoniak och markfaunan 
  D Johansson
 • Besprutningsförsök mor gurk- och rosenmjöldagg 
  F Andrén & K Qvarnström 
 • Några allmänna snyltgäster inomhus 
  B Tunblad 
 • Bekämpning av skadedjur på växter och växtdelar genom begasning  I Granhall
 • "Vad vi sluppit" 
  C Follin 

Årgång 24 1960

Nummer 1

 • Sjukdomar och sadedjur på lantbruksväxterna i nordöstra Götaland 1959 
  B Wahlin
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1959 
  F Andrén & B Olofsson 
 • Kärlringsmissfärgning genom blastdödning 
  B Olofsson 
 • Växtskydd under 4500 år  
  Å Borg 

Nummer 2

 • Bekämpning av jordloppor genom utsädesbetning 
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Tre harkrankar av släktet Tipula tillhörande Tipula olercea 
  Å Borg 
 • Goda erfarenheter av dragering som bekämpningsmetod mot kålflugelarver  
  H Hellqvist 
 • Kan skidgallmyggan bekämpas effektivt? 
  B Wahlin

Nummer 3

 • Om ohyra på rumsväxter (forts.) 
  B Tunblad 
 • Fysiologiska raser av stråsädesrost i Sverige 1959   
  B Leijerstam 
 • En för Sverige ny skadegörare i växthus, Scutigerella immaculata 
  U Scheller 
 • Ett bekämpningsförsök mot kålbladsteklar i blommande vårrybs 
  H von Rosen & B Thon 
 • Vad vi sluppit 
  C Follin 

Nummer 4

 • Gallmyggan Tricholaba trifolii Rübs., ett tidigare ej beaktat skadedjur på rödklöver 
  Å Borg
 • Försök med broddbehandling av höstsäd mot snömögel 
  F Andrén 
 • "Vad vi sluppit" 
  C Follin
 • Inventering av skidgallmyggan i mälarlandskapen 1960 
  B Persson
 • Ett vivelangrepp på barrträd i plantskola 
  B Tunblad

Nummer 5-6

 • Om ohyra på rumsväxter (forts.) 
  B Tunblad 
 • Växtpatologiska erfarenheter från en resa till Kanada och USA 
  H Ekstrand 
 • En påminnelse om den allmänna jordloppan, Haltica oleracea L. 
  Å Borg 
 • Stråsädesodlingen 1960 - några växtpatologiska anteckningar 
  B Wahlin 

Specialnummer

 • Skyddsåtgärder vid användning av kemiska växtskyddsmedel 
  A Stenmark 

Årgång 23 1959

Nummer 1

 • Bekämpningsförsök mot bönfläcksjuka 
  F Andrén & B Olofsson 
 • En invetering av gren- och knoppskorv hos äpple  K Olsson 
  Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1958  F Andrén & B Olofsson
 • Bekämpningen av knäpparlarverna  
  H Hellqvist 

Nummer 2-3 

 • Timotejflugorna och deras bekämpning 
  Å Borg 
 • Bekämpningsförsök mot vattensork och åkersork 
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Erfarenheter från vinterbesprutningsförsök mot fruktträdsspinnkvalstret  
  A Stenmark & H von Rosen
 • Kemiska växtskyddsmedel 1959 
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Arsenik i potatis 
  S Renvall 

Nummer 4

 • Glasighet i potatis, en torkskada 
  L Nilsson 
 • Om ohyra på rumsväxter 
  B Tunblad 
 • Ett lätt förbisett skadedjur i baljväxtfrö 
  H von Rosen 
 • Skidgallmyggan i mälarlandskapen 
  B Persson & K Rydén 

Nummer 5

 • Sädesbladbaggen - en allmän skadeinsekt sommar 1959 
  Å Borg 
 • Fläcksot på bellis 
  L Nilsson 
 • Ett bekämpningsförsök mot lökmal (Acrolepia assectella Zell.) 
  A Stenmark  
 • Höstbesprutning mot jordgubbskvalstret (Tarsonemus pallidus Banks.) 
  B Thon 
 • 1958 års rostinventering 
  I Björkman 

Nummer 6

 • Internationell konferens rörande flyget i jordbruket 
  A Stenmark 
 • Irriterande tusenfotingar 
  Å Borg
 • Baljväxtfröstekeln (ett tillägg) 
  H von Rosen 
 • Växtsjukdomar och skadedjur i Skåne-Halland våren och sommaren 1959 
  D Johansson 
 • Ett starkt parasitangrepp på nyckelpigan 
  Å Borg

Årgång 22 1958

Nummer 1

 • Bekämpningsmedelsprövningar mot skadedjur under 1957  
  A Stenmark & H von Rosen
 • Några försök med Dipterex  
  B Wahlin 
 • Smakpåverkan på rotfrukter och grönsaker genom insekticidbehandling  
  M Gustafsson 
 • Sclerotium cepivorum Berk, en svampsjukdom på lök   
  U Hægermark 
 • Gloeosporium - DNOC  
  K Olsson

Nummer 2

 • Växtskyddssituationen 1957 i Skåne och Halland  
  D Johansson 
 • Ny myra i växthus   
  A Stenmark 
 • Bekämpandet av skadeinsekter i långtidslagrad spannmål  
  R Mathlein 
 • Försök med synthetiskt verkande betningsmedel  
  G Möllerström 

Nummer 3

 • Försök rörande förebyggande besprutning mot potatisbladmögel  
  F Andrén & B Olofsson 
 • Fortsatta försök i vitkål med bekämpning av kålflugelarver  
  H Hellqvist 
 • 1957 års inventering av stråsädesrost  
  A Gustavsson 
 • Kemiska växtskyddsmedel 1958  
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1957  
  F Andrén & B Olofsson 

Nummer 4

 • Statens Växtskyssanstalt i Skara 10 år  
  Å Borg 
 • Om Clas Bierkander och växtskydd i Västergötland på 1700-talet  
  Å Borg 
 • Sjukdomar på stråsäd i Mellansverige 1958  
  B Leijerstam 
 • Växtsjukdomar i Skåne-Halland 1958  
  D Johansson 

Nummer 5-6

 • Internationell konferens rörande insektpatologi och biologisk bekämpning av skadeinsekter  
  H von Rosen 
 • Försök rörande förebyggande besprutning mot potatisbladmögel 1958  
  B Olofsson 
 • Försök med DNOC mot Gloeosporium  
  K Olsson 
 • Fruktbladvecklare på äpple  
  E Sylvén 
 • Om plommonbladlusen och dess bekämpande  
  H von Rosen 

Årgång 21 1957

Nummer 1

 • "Giftigt för bin och humlor" 
  B Wahlin
 • Kemiska bekämpningsmedel mot skadegdjur och växtsjukdomar. Ändringar vid årsskiftet 1956/57 
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Varningsföreskrifter för växtskyddsmedel 
  A Stenmark  
 • Om lökflugans bekämpning  
  U Hægermark

Nummer 2

 • Besprutningsförsök mot potatisblbadmögel 1956 
  F Andrén & B Olofsson 
 • Kombinerat betnings- och besprutningsförsök mot ringröta på potatis 
  F Andrén & B Olofsson 
 • Några olika potatissorters förhållande till ringröta  
  D Lihnell 
 • Faraomyran och dess bekämpande 
  R Mathlein 
 • Bekämpningsförsök mot klumprotsjuka 
  F Andrén  
 • Kvalster och ål hotar jordgubbsodlingen 
  B Tunblad 

Nummer 3

 • Rasinventering av stråsädesrost 
  A Gustavsson
 • Besprutningsförsök mot potatisblbadmögel 1956 
  F Andrén & B Olofsson
 • Betningsförsök med stråsäd 
  F Andrén 

Nummer 4

 • Betningsförsök med stråsäd (fortsättning) 
  F Andrén 
 • Äppelkärnstekeln 
  K Olsson

Nummer 5-6

 • Statens växtskyddsanstalt 25 år 
  Karl Vieweg & Ingvar Granhall

Årgång 20 1956

Nummer 1-2

 • Övervintringen av höstsådda grödor och vallar vintern 1954-55  
  H Ekstrand
 • Några exempel på kloratförgiftning i växthus  
  F Andrén & S Pettersson 
 • Några erfarenheter med nyare bekämpningsmedel mot skadedjur  
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Några viktiga mottfjärilare bland förrådsskadedjuren   
  R Mathlein 
 • Karathande WD, ett nytt medel mot mjöldagg  
  S Pettersson
 • Ett bekämpningsförsök mot krysantemumfluga under vintern   
  A Stenmark & H von Rosen
 • Kloratskada i samband med blastdödning  
  F Andrén
 • Se upp för frostfjärilsangrepp i vår!  
  B Tunblad 

Nummer 3

 • Ringröta, ett nytt bekymmer för vår potatisodling  
  Redaktören 
 • Några iakttagelser rörande stråknäckarsvampens smittspridning  
  U Hægermark 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1955   
  F Andrén & S Pettersson 
 • Undersökning av frekvensen perforeringar på fruktämnen och skidor i två höstrapsodlingar  
  U Hægermark 
 • 1956, ett skadedjursår!  
  B Tunblad 

Nummer 4

 • Något om bekämpningen av bönstjälkflugans larver  
  U Hægermark 
 • Vitaxkvalstrens Siteroptes (Pediculoides) graminum Reut. Skadegörelse i vetefält  
  K Sömermaa
 • Massförekomst av tusenfotingar i växthus  
  Å Borg 
 • Växtskyddsmedelsförteckning     

Nummer 5-6

 • Sjukdomar och skadedjur på stråsäd i nordöstra Götaland 1956  
  B Wahlin 
 • Ett bekämpningsförsök mot kålbladstekeln vid ogynnsam väderlek  
  Å Borg 
 • "Växtkarantänsproblemet"  
  C Follin 
 • Något om skadedjur och växtsjukdomar på lantbruksgrödor i Skåne-Halland 1956  
  L Olsson 
 • 1956 års dvärgstrithärjning och några erfarenheter om bekämpning   Å Borg 
 • Bekämpningsmedelsprövningar mot skadedjur under 1956  
  A Stenmark & H von Rosen 
 • Några erfarenheter av klorpikrin och metylbromid såsom jordbehandlingsmedel i växthus  
  O Ahlberg

Årgång 19 1955

Nummer 1

 • Svartrostens utbredning i Skåne år 1954 
  L Nilsson 
 • Bekämpningsförsök mot kålflugans och morotsflugans larver 
  H Hellqvist
 • Besprutningsförsök mot äppleskorv 1954 
  F Andrén 
 • Förteckning över växtskyddsmedel  
  A Stenmark & H von Rosen 

Nummer 2 

 • Något om virussjukdomar hos liljor 
  D Lihnell 
 • Skadegörare av internationell betydelse, Potatisål, Heterodera rostochiensis 
  C Follin 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1954  
  F Andrén 
 • Två nyttiga småsteklar 
  H von Rosen 

Nummer 3

 • Skadegörare av internationell betydelse, San-José-sköldlusen 
  C Follin 
 • En ny skadegörare, Eurytoma noxialis, på vårvete   
  H von Rosen 
 • Övervintringen av höstsådda grödor vintern 1953-54 
  H Ekstrand 
 • Utvintringssvampar i utomskandinaviska länder 
  H Ekstrand 

Nummer 4

 • Några bekämpningsförsök mot sorkar
 • Skadegörare av internationell betydelse:  
  R Mathlein 
 • Medelhavsfruktflugan (Ceratitis capitata) 
  C Follin 
 • Nya växtimportförordningar 
  C Follin 
 • Revision "Förbjudna listan" 
  C Follin
 • Förteckning över växtskyddsmedel 
  A Stenmark & H von Rosen 

Nummer 5-6

 • Ge akt på borbristsymptomen 
  B Wahlin
 • Växtskyddsanstaltens undersökningar över Berberis och svartrost 
  H Ekstrand
 • Angrepp av vecklarlarver i klövervallar 
  Å Borg 
 • Persikabladlusen 
  K Björling, F Ossiannilsson & B Tunblad 
 • Bekämpningsförsök mot kålbladstekeln 
  Å Borg 
 • Mjölbaggarna 
  R Mathlein 
 • Till frågan om skidgallmyggans bekämpning i höstoljeväxterna 
  B Wahlin

Årgång 18 1954

Nummer 1

 • Sorkplågan - Bekämpningsförsök år 1953 
  R Mathlein
 • Iaktagelser vid bekämpning av åkersork i fruk- och bärodling 
  G Herrström 
 • Mera om bekämpningen av kål- och morotsflugor 
  P Zetterström 
 • Resultat av betningsförsök med stråsäd 1952-53  
  F Andrén 
 • Typbeteckningar för växtskyddsmedel 
  A Stenmark & B Tunblad 

Nummer 2-3

 • Professor Th Lindfors † 
  Å Åkerman 
 • En inventering av ett par stråbassjukdomar 
  U Hægermark 
 • Försök med betning av linfrö 
  F Andrén 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1953 
  F Andrén 
 • Bladmögel på lejongap 
  S Pettersson 
 • Albert Tullgren 80 år  
  O Ahlberg 
 • Metylbromid som begasningsmedel mot förrådsskadedjur   
  R Mathlein 
 • Bekämpning av bladål med tiofosforpreparat 
  B Tunblad 
 • En ny kålbladstekel (Athalia glabricollis Thoms.) som skadegörare på vitsenap 
  H v Rosen 
 • Ett snigelangrepp i växthus 
  Å Borg 
 • Knäpparlarvernas bekämpning enligt tyska försök 
  Å Borg 
 • Några bekämpningstips 
  B Tunblad 
 • Bestämmelser för import och export av växter 
  S Rolff 
 • Observandum ang. provsändningar till växtskyddsanstalten 
  B Persson 

Nummer 4

 • Undersökning rörande förekomsten av rotdödarsvampen (Ophiobolus graminis Sacc.) i Skaraborgs län 
  Å Hedén 
 • Skadegörare av internationell betydelse 
  C Follin 
 • Försök med antigroddpreparat för lagring av potatis 
  F Andrén 
 • Bestämmelser för export och import av växter 
  S Rolff
 • Införsel av matpotatis 
  S Rolff 
 • Rättelse avseende U Hægermark artikel i föregående nummer

Nummer 5-6

 • Förtäckning över växtskyddsmedel  
 • Skadegörare av internationell betydelse. Potatiskräfta (Synchytrium endobioticum) 
  C Follin 
 • Skidgallmyggan och rapsjordloppan på spridning i Västergötland 
  Å Borg 
 • Potatiskräftans spridning i lantbrukets potatisodling 
  G Holmberg 
 • Ett apropos om koloradoskalbaggen i Danmark 
  C Follin 
 • Ny växtskyddsbok för trädgården 
  B Wahlin 

Årgång 17 1953

Nummer 1

 • Pyrenon - en ny typ av insektbekämpningsmedel 
  J Mühlow 
 • Pyrenonpreparaten och bina 
  B Wahlin 
 • 1951-52 års betningsförsök i stråsäd 
  F Andrén 
 • Systemiska insekticider. Några råd och erinringar  
  B Tunblad, K B Augustinsson & Å Svensson 
 • Potatisbladmöglet kommer till Chile 
  N O Johansson 
 • Vitaxighet på råg 1952   
  Å Borg 
 • Ändrade bestämmelser om skydd för pollenöverförande insekter 
  J Mühlow 

Nummer 2    

 • Något om frostskador på bladvekar och kart hos fruktträd 
  B Tunblad 
 • Snöskatan - fruktad parasit i trädgården 
  B Wahlin 
 • Några bekämpningsförsök med "aktiverad pyretrum" mot skadeinsekter i spannmålslager 
  R Mathlein 
 • Bekämpning av ogräs, buskvegetation och bärris med hänsyn till risken för skada på bin och humlor 
  G Jacobsson 
 • Oljeväxternas skadedjur   
  J Mühlow & E Sylvén 
 • Skadeinsekter på växande grödor och lagrade produkter 
  B Tunblad 

Nummer 3

 • Några fakta angående bollnässjukan 
  E Johansson 
 • Orienterande betningsförsök mot penselmögel på utsäde 
  F Andrén
 • Till äpplebladloppans bekämpning 
  A Stenmark & B Tunblad 
 • Rapsjordloppans spridning norrut 
  B Wahlin
 • En för Sverige ny virusspridande bladlus 
  F Ossiannilsson 
 • Några viktiga sjukdomar och skadedjur på oljeväxterna i Östergötland år 1953 
  B Wahlin 
 • Om bekämpning av sniglar på fältgrödor 
  B Tunblad 

Nummer 4

 • Dådraviveln, ny som skadedjur i Sverige 
  Å Borg 
 • Åkersniglar skadar höstvete i nordvästra Skåne 
  G Herrström 
 • Vetet och ståbassjukdomarna 
  B Wahlin 
 • Sotsvamp i majs 
  N O Johansson 
 • Finsk avhandling om kålbladlusens biologi 
  B Wahlin 
 • Kvarstående effekt av hormonderivat på träd och buskar 
  H Andersson 

Nummer 5-6

 • Registrering av växtskyddsmedel 
  Th Lindfors 
 • Fortsatta bekämpningsförsök mot kålflugor och morotsfluga 
  O Ahlberg 
 • Bekämpningsförsök mot åkersniglar på fältgrödor 
  Å Borg 
 • Bina och de systemiska insekticiderna 
  B Wahlin
 • Besprutningsförsök mot äppleskorv och äpplemjöldagg 1953 
  F Andrén 
 • Om "knöliga päron" 
  B Tunblad 
 • Potatiskräftåtgärderna i Sverige under 25 år 
  C Holmberg
 • Viktiga gallkvalster på fruktträd 
  B Tunblad 

Årgång 16 1952

Nummer 1

 • Om kålbladlusens spridning i oljefält 
  B Wahlin 
 • Angrepp av kålgallmygga på raps och rybs 
  E Sylvén 
 • Resultat av 1950-51 års betningsförsök i stråsäd 
  F Andrén 
 • Till bekämpningen av rött spinn  
  B Thunblad 
 • Ett aktuellt fall av insekt- och svampskador på sädeskärnor 
  E Johansson & K Södermaa 

Nummer 2

 • Antibiotika och växtskydd 
  N O Johansson 
 • Ytterligare några parasitangrepp på oljeådra  
  Å Borg 
 • Rapsvivelangrepp i Västergötland 1951 
  Å Borg 
 • Kornviveln kan bli DDT-resistent 
  R Mathlein 
 • Ett lyckat bekämpningsförsök mot knäppare 
  B Tunblad 
 • De svenska päronbladloppornas synonymik 
  F Ossiannilsson 

Nummer 3 

 • Några aktuella skadedjur på fruktträd 
  B Tunblad 
 • Syrastekeln och dess bekämpning 
  E Sylvén 
 • Gräsmjöldagg, en aktuell parasit 
  L Nilsson 
 • Ytterligare erfarenheter om skidgallmyggans bekämpning 
  E Sylvén 
 • Ej potatiskräfta 
  T Lindfors
 • Cirkulär angående berberis   

Nummer 4

 • Nya bekämpningsförsök mot rött spinn 
  B Thunblad 
 • Några synpunkter på metodik vid bekämpningsförsök 
  E Sylvén 
 • Bladlöss i växthus än en gång 
  F Ossiannilsson 
 • Besprutningsförsök mot begoniamjöldagg 
  F Andrén 
 • "Vittoppighet" hos Tagetes 
  D Lihnell 
 • Några råd för bekämpning av tvestjärtar 
  B Thunblad 
 • Nematodangreppen ökar 
  B Wahlin 

Nummer 5-6

 • Bekämpningsmedel mot fruktträdsskorv 
  F Andrén 
 • Angrepp av nematoder på havre 
  Å Borg 
 • Några försök med kålmögel 
  L Nilsson 
 • Om insektskador på långtidslagrad spannmål 
  R Mathlein 
 • Ytterligare erfarenhet om spinnmedel 
  B Tunblad 
 • Harkrankshärjningarna 1952 
  Å Borg 
 • Frostskador på blommande höstraps 
  B Wahlin 
 • Abnorm knölbildning hos potatis 
  B Persson

Årgång 15 1951

Nummer 1

 • Några växtsjukdomar och skadedjur i västergötland 1950 
  Å Borg 
 • Blodlusarbetet i spärrzonen 
  E Sylvén 
 • 1949-50 års betningsförsök med stråsäd 
  F Andrén 

Nummer 2-3

 • Sambandet mellan blygrå rapsvivelns ålder och känslighet för hexaklorhaltiga preparat 
  G Herrström 
 • Vinbärsgallkvalstret 
  O Ahlberg 
 • Prövning av potatisblastens resistens mot bladmögel 
  D Lihnell 
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1950  
  F Andrén 
 • Svartbruna mjölbaggen och dess bekämpning 
  R Mathlein
 • Några erfarenheter vid användning vid användningen av arsenikimpregnerat virke för växthusändamål 
  F Andrén 
 • Vägsalt och sockerbetor - ett apropå 
  B Wahlin 
 • Koloradoskalbaggen - situationen i Europa just nu 
  T Lindfors 
 • Skidgallmyggan på spridning norrut 
  B Wahlin 
 • Statens växtskyddsanstalts styrelse, institutioner och tjänstemän    

Nummer 4

 • Från årets bekämpningsmedelsprövningar 
  B Tunblad 
 • Några värdväxter för cucumis-virus 1 i Sverige 
  D Lihnell 
 • Några fall av groningsskador efter betning 
  F Andrén 
 • Bekämpningsförsök mot kålflugor och morotfluga 
  O Ahlberg 
 • En effektivare bekämpningstaktik mot äppelskorven? 
  K Olsson 

Nummer 5-6

 • Skador av hormonderivat på kulturväxter 
  D. Lihnell & J. Norrbin 
 • Nya bekämpningsmedel 
  Bror Thunblad 
 • Försök med pestox 3 som betningsmedel 
  Ingemar Andersson & Frej Ossiannilsson 
 • Äppelkärnstekeln 
  E. Ingelström
 • Några parasitangrepp på oljedädra 
  B. Wahlin 
 • Masshärjningar av harkrankar 1951 
  Åke Borg

Årgång 14 1950

Nummer 1

 • Överenskommelse om åtgärder mot förgiftning av bin  
  B Tunblad 
 • Klöverspetsvivlarna och klöverinsådden  
  B Wahlin 
 • Skador på de övervintrade grödorna vintern 1948-49  
  H Ekstrand
 • Resultat av betningsförsök 1948-49   
  F Andrén 
 • Blomsterlök, årgång 1949  
  E Ingelström

Nummer 2

 • Agressiva raser av potatiskräftsvampen  
  T Lindfors
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1949   
  Folke Andrén 
 • Ett bekämpningsförsök mot skidgallmyggan  
  E Sylvén 
 • Några intryck från en internationell växtskyddskongress  
  B Tunblad 

Nummer 3

 • Larvplågan  
  E Sylvén 
 • Angrepp av kålbladstekeln på vitsenap i Sydsverige  
  Gunnar Herrström 
 • Jämförande fältförsök med tidiga kräftimmuna potatissorter  
  C Holmberg 
 • Bina och hormonderivaten  
  B Wahlin

Nummer 4

 • Några iakttagelser om bladrullning hos cinerarior  
  D Lihnell
 • Koloradoskalbaggen påträffad i Göteborgs hamn  
  O Ahlberg 
 • Skador på de övervintrade grödorna vintern 1949-50  
  H Ekstrand 
 • Några ord om förfrågningar rörande betnings- och besprutningsmedel  
  F Andrén 

Nummer 5-6

 • Ett nytt (?) skadedjur i växthus  
  B Tunblad
 • Var försiktig med azobensolpreparaten!  
  B Tunblad
 • Parasitangrepp på lantbruksväxter i Östergötland och norra Kalmar län 1950  
  B Wahlin 
 • Anmärkningsvärda skadedjur i Skåne 1950  
  E Sylvén 
 • Några växtsjukdomar i Skåne 1950  
  L Nilsson
 • Växtskyddsstudier på Irland  
  B Wahlin
 • Utvintringssvampar och vinterskador på höstsäd och vallar i Norge   H Ekstrand
 • Besprutningsförsök mot äppelskorv  
  F Andrén
 • Farliga vapen   Inlägg från Föreningen bekämpningsmedels-leverantörer

Årgång 13 1949

Nummer 1

 • Större hänsyn till biodlingen! 
  B Schwan 
 • Ett vinterbesprutningsförsök mot blodlusen och ett par andra skadeinsekter 
  Å Borg 
 • Resultat av 1947-48 års betningsförsök i stråsäd 
  F Andrén
 • Kontrollstiftelse för bekämpningsmedel  
  T Lindfors 
 • Parasitära grönalger på växthuskulturer 
  H Ekstrand 
 • Förgiftningar genom alkylkvicksilverhaltiga betningsmedel   
  A Ahlmark

Nummer 2

 • DDT i kampen mot vetemyggan 
  B Wahlin
 • Näringsförhållandena och vallgräsens övervintring 
  H Ekstrand 
 • Begasningsförsök med cyanväte mot blodlusen 
  Å Borg
 • Några erinringar om rönnbärsmalen 
  O Ahlberg 
 • Fortsatta provodlingar å äldre potatiskräftområden 
  C Holmberg 

Nummer 3

 • Om åkertripsen och dess bekämpning och dess bekämpning 
  E Sylvén 
 • Åkertripsens bekämpning i vårraps 
  B Wahlin
 • Koloradobaggsfronten just nu 
  O Ahlberg 
 • Ett par fall av kloratskada i växthus 
  F Andrén 
 • Angrepp av rapsvivlar i norra Götaland 
  B Wahlin 
 • Bidöden i Hälsingborg 
  B Schwan
 • Nytt skadedjur på lin 
  O Ahlberg 

Nummer 4

 • Något om sommarens erfarenheter av tiofosforpreparaten 
  B Tunblad 
 • Vad gör potatisbladmögelsvampen under sommaren? 
  K Kammermann 
 • Fyrtandad rapsvivel som skadegörare på groddplantor av höstraps 
  B Wahlin 
 • Ytterligare iakttagelser över massangrepp av rapsvivlar 
  Å Borg 
 • Betningsförsök med lin och hampa 1948 
  F Andrén 
 • Insekt i importerade fodermedel angriper spannmål - ett observandum 
  R Mathlein

Nummer 5

 • Från årets vinterbesprutningar 
  B Tunblad 
 • Rapsjordloppan - ett aktuellt skadedjur 
  E Ebbe 
 • Danmark i kamp mot koloradoskalbaggen 
  J Mühlow 
 • Falska koloradoskalbagga 
  O Ahlberg 
 • Borbrist och rotfruksodling - några aktuella kommentarer 
  B Wahlin 

Nummer 6

 • Några växtpatologiska företeelser i Skåne 1949 
  L Nilsson 
 • Om några skadedjur i Skåne 1949 
  E Sylvén
 • Några växtsjukdomar och skadegörare på lantbruksväxter i Västergötland 1949 
  Å Borg 
 • Några viktiga sjukdoms- och skadedjursangrepp på lantbruksväxter i Östergötland 1949 
  B Wahlin 
 • Trips på gladiolus 
  E Ingelström

Årgång 12 1948

Nummer 1

 • Övervintringen av höstsäd och vallväxter vinter 1946-1947  
  H Ekstrand
 • Några ord om harskador på fruktträd  
  B Wahlin 
 • Betningsförsök 1946-1947  
  F Andrén

Nummer 2

 • Skona bina!  
  B Schwan
 • Kloratförgiftningar i växthus  
  D Lihnell
 • Stråbassjukdomar hos vete och korn  
  K Björling 
 • Nya puderspridare  
  B Tunblad 
 • Ett skadedjur i importerade fodermedel  
  R Mathlein
 • Frivillig kontroll av bekämpningsmedel mot oljeväxternas skadeinsekter  
  J Mühlow 

Nummer 3

 • Växtskyddsanstaltens östgötafilial  
  T Lindfors
 • Skador på stråsäd och vallväxter i Östergötland på våren 1948  
  B Wahlin 
 • Några iakttagelser och erfarenheter rörande den s.k. slidsjukans uppträdande på höstvete i försök och praktisk odling  
  I Wålstedt 
 • Fyrtandade rapsviveln och oljeväxtodlingen  
  E Sylvén

Nummer 4

 • Lycopersicum-virus 3 - ett för Sverige nytt virus  
  D Lihnell 
 • Bekämpningsförsök mot plommonstekeln  
  Å Borg 
 • Några iakttagelser av stråbassjukdomar hos vete  
  B Wahlin
 • Upprepad flygbepudring på Visingsö  
  O Ahlberg
 • En för Sverige ny svampsjukdom på importerad matlök  
  H Ekstrand 

Nummer 5

 • Iaktagelser och rön från årets bekämpningsmedelsprövningar  
  B Tunblad 
 • Skadorna på de övervintrade grödorna vintern 1947-48  
  H Ekstrand 
 • Stråbassjukdomarna än en gång. Ett klarläggande  
  B Wahlin 
 • Kornmalen - en skadeinsekt på retur  
  R Mathlein 
 • Ett för vårt land nytt skadedjur på gräs  
  F Ossiannilsson

Nummer 6

 • Dvärgstriten i Västergötland  
  E Persson
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1948  
  F Andrén 
 • Nya parasitangrepp på oljelin  
  B Wahlin
 • Internationell koloradoskalbaggskonferensi Bern  
  O Ahlberg 
 • Ett gott verk av nyckelpigor  
  F Ossiannilsson
 • En doktorsavhandling om rött spinn  
  B Tunblad

Årgång 11 1947

Nummer 1

 • Resultat av betningsförsök med stråsäd 
  F Andrén 
 • Potatiskräfta och potatisål i Sverige år 1946 
  C Holmberg 
 • Om några "vätningsmedels" effekt på blodlusens vaxskikt 
  Å Borg 
 • Taga rotfrukter och grönsaker smak av hexaklorcyklohexanpreparat?  
  B Tunblad 
 • En ny ryggspruta 
  B Tunblad 
 • Bekämpningsförsök mot ärtvecklaren   
  B Schwan 

Nummer 2

 • Virussmittan vid kylning av sättpotatis 
  D Lihnell 
 • Lagringsförsök med potatis från besprutande odlingar 
  F Andrén
 • Ett bekämpningsförsök mot mjöldagg på begonia 
  B Tunblad 
 • Rönnbärsmalen 1946 
  A Lindblom
 • DDT skadar gurkor 
  B Tunblad

Nummer 3

 • Ett bepudringsförsök med DDT- och hexa-preparat mot jordgubbsvecklaren 
  Å Borg
 • Inverkan av DDT- och hexanpreparat på kvaliteten hos brödspannmål 
  R Mathlein 
 • Betjordloppan angriper oljelin 
  B Wahlin 
 • Aerocide-metoden, en nyhet inom bekämpningstekniken 
  B Tunblad 
 • Några aktuella växtpatologiska företeelser under första halvåret 1947  E Ingelström 
 • Angående provsändningar till växtskyddsanstalten 
  E Ingelström  

Nummer 4

 • Flygbepudring av fruktträdgårdarna på visingsö 
  O Ahlberg 
 • Giftkli mot jordflyflarver i plantskola 
  B Tunblad 
 • Några anvisningar rörande klöverspetsvivlarnas bekämpande 
  B Wahlin 
 • Långtidsverkan av DDT-preparat mot skadedjur i spannmålslager 
  R Mathlein
 • En skadeinsekt på primula 
  Å Borg 

Nummer 5

 • Något om äpplens inverkan på snittblommor
  D Lihnell
 • Överföringsförsök med potatisens Y-virus genom bladlöss 
  F Ossiannilsson 
 • Besprutningsförsök mot äppleskorv 
  F Andrén 
 • Från insektsmedelsprövningar 
  B Tunblad 
 • Ny bepudringsapparat 
  B Wahlin
 • Något om jordflylarver och deras bekämpning 
  E Johansson 
 • Beriktigande rörande Gammexan   

Nummer 6

 • Om blodlusens övervintring 1946-1947 
  Å Borg 
 • Betningsförsök med lin och hampa 
  F Andrén 
 • Ett betningsförsök mot rotbrand på betor 
  F Andrén
 • Några försök med DDT och bin 
  B Schwan & B Wahlin 
 • Ett angrepp av majsmottet på humle 
  Å Borg 
 • Ett bekämpningsförsök mot växthusgräshoppa 
  B Tunblad

Årgång 10 1946

 

Nummer 1

 • Orienterande bekämpningsförsökförsök mot klöverspetsvivlar 
  J Mülow & B Wahlin 
 • Ullöss och rotlöss på rumsväxter 
  F Ossiannilsson
 • Azaleor och äpplen 
  D Lihnell
 • Betningsförsök med lin- och hampafrön  
  F Andrén 
 • En föga beaktad orsak till cyanväteskador på växter 
  O Ahlberg 
 • Fortsatta fältförsök rörande potatiskräftans bekämpande   
  C Holmberg 
 • Planto, ett medel mot svartrot 
  F Andrén 
 • Höstsäden och vinterhärdighetsproblemet 
  H Ekstrand       

Nummer 2

 • Höstsäden och vinterhärdighetsproblemen (forts. från nr 1) 
  H Ekstrand
 • Rönnbärsmalen 1945 
  A Lindblom
 • Ett fall av groningsskada på höstsäd 
  F Andrén 
 • Potatiskräfta och potatisål i Sverige år 1945   
  C Holmberg
 • Trollsmör i gurkhus 
  B Wahlin 
 • Några iakttagelser beträffande två svampsjukdomar på lusern 
  S Bingefors     

Nummer 3

 • Gammaflyet 
  O Ahlberg
 • Till debatten om karbolineumpreparaten 
  B Tunblad 
 • Drivbänksförsök med tidiga kräftimmuna potatissorter 
  C Holmberg 
 • Ett par goda myrutrotningsmedel 
  B Tunblad 
 • Höstsädens och vallarnas övervintring 1945-46 
  H Ekstrand      

Nummer 4

 • Förekomsten av utvintringssvampar på höstsäd och vallväxter i Finland 
  H Ekstrand 
 • Orkidéstinkflyet - en icke önskvärd utlänning 
  F Ossiannilsson
 • Förekomsten av nematoder i klöverfrö - betydelsen av rensning 
  M Tihkan 
 • Förgiftning av bin genom rökgaser från industrianläggning 
  B Schwan 
 • DDT och gammexan mot kornmalen 
  R Mathlein     

Nummer 5

 • Ett bekämpningsförsök mot kålmalen 
  Å Borg
 • Några växtpatologiska synpunkter på höstsädes- och vallodlingen i norrland 
  H Ekstrand
 • Besprutningsförsök mot potatisbladmögel 1946 
  F Andrén 
 • Tillfälliga skadegörare 
  E Ingelström
 • Bladrullning hos cinerarior 
  D Lihnell      

Nummer 6

 • Gammaflyet 1946 
  O Ahlberg 
 • Melanism hos olika vetesorter 
  K Björling 
 • Betningsförsök med lupinfrö 1946 
  F Andrén 
 • En ny typ av bekämpningsmedel mot spinnkvalster 
  B Tunblad 
 • Klövernematoden bör uppmärksammas 
  M Tihkan

Årgång 9 1945

 

Nummer 1

 • Lagringförsök med betat utsäde 
  F Andrén 
 • "DDT"-preparatens användning, några erinringar 
  B Tunblad
 • "DDT" som medel mot morotsfluga och kålflugor 
  O Ahlberg 
 • "DDT" mot förrådsskadedjur  
  R Mathlein
 • Potatiskräfta och potatisål i Sverige år 1944 
  C Holmberg 
 • Cissus i boningsrum vintertid   
  E Ingelström
 • Vallmomyggan, ett nytt skadedjur på oljevallmo 
  E Kjellander     

Nummer 2   

 • Vinterbesprutning mot rött spinn 
  B Tunblad 
 • Körsbärsflugans bekämpning snart aktuell på nytt 
  O Ahlberg
 • Fortsatta betningsförsök med bruna bönor 
  F Andrén
 • Gulhåriga tjuvbaggen 
  R Mathlein
 • Förordning om blodlusens bekämpande   
  T Lindfors 
 • DDT och bin 
  B Schwan      

Nummer 3

 • Växtskyddsanstaltens filial i Alnarp 
  J Mühlow
 • Potatisviroserna och den skånska potatisodlingen 
  D Lihnell 
 • Blodlusen 
  E Kjellander 
 • Potatisålen, ett hot mot skånsk potatisodling 
  C Holmberg 
 • En för Sverige ny äpplesjukdom 
  K Björling      

Nummer 4

 • Höstsädens och vallarnas övervintring vintern 1944-45 
  H Ekstrand
 • Angrepp av vetemyggan år 1944 
  S Eliasson
 • En för Sverige ny bladlus på röda vinbärsbuskar 
  F Ossiannilsson 
 • Ett nytt skadedjur på baljväxtfrön 
  O Ahlberg
 • Sparrisflugan ett för vårt land nytt skadedjur 
  Å Borg 
 • Förhindrar oljebetningen utsädets groning? 
  F Andrén      

Nummer 5

 • Försök rörande vissnesjuka hos azaleor 
  D Lihnell 
 • Resultat av betningsförsök 
  F Andrén 
 • Bekämpningsförsök mot gråsuggor 
  E Kjellander
 • Vetemyggorna i Östergötland 1945 
  B Wahlin 
 • Några ord om importkontrollen 
  S Rolff      

Nummer 6  

 • Bakteriell hagelskottsjuka på plommon 
  K Björling & L Nilsson 
 • Bekämpningsförsök mot tvestjärtar 
  E Kjellander
 • Några iakttagelser i samband med besprutningsförsök mot skorv 
  B Tunblad 
 • Sjukdomar och skadedjur på rödklöver i Östergötland 1945 
  B Wahlin 
 • Fortsatta rön angående en nyligen beskriven äpplesjukdom 
  K Björling  
 • OB-medlen mot potatisbladmögel 
  F Andrén

Årgång 8 1944

 

Nummer 1

 • Växtskyddsanstaltens nyaste utpost 
  T Lindfors
 • Skadedjur och växtsjukdomar i Östergötland 1943 
  N Linnman 
 • Potatisålens nuvarande utbredning i Sverige 
  C Holmberg
 • Några fall av manganbrist sommaren 1943  
  B Wahlin
 • Bladlöss som spridare av bladrullsjuka på potatis i Sverige 
  F Ossiannilsson       

Nummer 2

 • Arsenikföreningars användning inom växtskyddet 
  O Ahlberg
 • Några resultat från 1943 års betningsförsök med stråsäd  
  F Andrén 
 • Ovälkomna invandrare 
  R Mathlein 
 • Klöverål i klöverfrö 
  N Linnman
 • Potatiskräftans fortsatta utbredning i Sverige år 1943 
  C Holmberg
 • Massuppträdande av häggbladlus i Ångermanland 1943 
  F Ossiannilsson 
 • Vattensorkens härjningar: orsak och verkan   
  A Lindholm      

Nummer 3

 • En bortgången nordisk växtpatolog 
  T Lindfors
 • Virusbärare övervintra i växthus 
  F Ossiannilsson 
 • Ståndargråmöglet på röklöver 
  B Wahlin
 • Nya undersökningar över rödklöverns pollinering 
  B Schwan 
 • Ett bekämpningsförsök mot gråsuggor i växthus 
  B Tunblad      

Nummer 4

 • Olika morotssorter och morotsflugan 
  O Ahlberg 
 • Höstsädens och vallarnas övervintring. Vintern 1943-44 
  H Ekstrand 
 • Bekämpningsförsök mot lökkvalster 
  B Tunblad
 • Åkertripsen som skadedjur på oljeväxter 
  J Mühlow 
 • En för Sverige ny bladlus på päronträd 
  J Mühlow 
 • Ovederhäftig reklam 
  B Tunblad 
 • Bina och skadedjursbekämpningen 
  B Schwan
 • Bulbosan, ett medel mot sammetsfläcksjuka 
  F Andrén      

Nummer 5

 • Nya försök med utrotning av berberis 
  T Lindfors 
 • Ett fall av betningsskada på bruna bönor 
  F Andrén 
 • Några svapsjukdomar på raps och vitsenap 
  K Björling 
 • En svårartad förekomst av veteål i Västervikstrakten 
  C G von Hofsten 
 • Vithuvade kornmalen - ett magasinsskadedjur 
  R Mathlein      

Nummer 6   

 • Fältförsök med potatiskräfta 
  K Björling
 • Hur länge kan potatiskräftans smittämne kvarleva i jorden? 
  C Holmberg
 • Fortsatta bekämpningsförsök mot morotsfluga och kålflugor 
  O Ahlberg 
 • Den svåra hagelskuren i Östergötland 
  D Lihnell 
 • Kraftåtgärder mot svartbruna mjölbaggen! 
  R Mathlein
 • Svåra stinksotangrepp i vete 
  C G von Hofsten

Årgång 7 1943

Nummer 1

 • Den egendomliga skadegörelsen på höstvetet 1942 
  E Johansson
 • Nyare rön om karbolineumpreparat 
  B Tunblad
 • Potatiskräfta och potatisål i Sverige under 1942 
  C Holmberg

Nummer 2

 • Bekämpa lökmöglet! 
  T Lindfors
 • Spridningsmedel för besprutningsvätskor 
  H Ekstrand
 • Rånaftalin mot fluglarver på kösväxter 
  O Ahlberg
 • Om bladrullsjukans spridning i potatisfälten  
  D Lihnell
 • Aktuella åtgärder mot skadedjur i spannmåls- och frövarulager  
  R Mathlein

Nummer 3

 • Ett massuppträdande av jordflylarver 
  O Ahlberg
 • En kräftliknande sjukdom på äppleträd, förorsakad av Myxosporium mali (Bres.)   
  K Björling
 • Mosaiksjuka och tobaksvaror 
  D Lihnell
 • En påminnelse om körsbärsflugan 
  O Ahlberg
 • Höstsädens och vallarnas övervintring 1942-1943 
  H Ekstrand

Nummer 4   

 • Körsbärsflugan på reträtt 
  O Ahlberg
 • Hur se edra dahlior ut? 
  D Lihnell
 • Några betningsresultat 
  F Andrén
 • Ett överreklamerat bekämpningsmedel 
  R Mathlein
 • Ett par aktuella skadedjur på bärbuskar 
  E Johansson

Nummer 5

 • Fortsatta försök med potatiskonserveringsmedel 
  F Andrén
 • Några betningsförsök mot brunbakterios 
  K Björling
 • Jordflyhärjningen i Västervikstrakten 
  O Ahlberg
 • Bristsjukdomarna, en arbetsuppgift för växtpatologen 
  B Wahlin
 • Grönsaksflyet angriper växthustomater 
  E Kjellander

Nummer 6

 • Några skadeinsekter på oljeväxter 
  E Kjellander
 • Om betningsskador på höstsäd 
  F Andrén
 • Nya typer av insekbekämpningsmedel 
  B Tunblad
 • Något om olika pudermedel mot jordloppor 
  E Johansson

   

   

   

Årgång 6 1942

Nummer 1  

 • Rönnbärsmalen år 1941 
  A Lindblom
 • Potatiskräfta och potatisål i Sverige under 1941 
  C Holmberg  
 • Se upp för skadeinsekter i födoämneslager! 
  R Mathlein
 • Morotbladloppans vetenskapliga namn och utbredning i Sverige 
  F Ossiannilsson  
 • En skadegörelse på soja 
  D Lihnell  
 • En överraskande upptäckt på bipest-forskningens område   
  B Schwan
 • Ett betningsförsök med linfrö 
  F Andrén

Nummer 2     

 • Växtskyddsåtgärder i avspärrningstider 
  T Lindfors  
 • Bepudring mot jordlopporna 
  O Ahlberg
 • Inför besprutningssäsongen 
  B Tunblad  
 • Använd cyanväte till insektsbekämpning 
  T Lindfors  
 • Ett förberedande försök med betning av oljevallmo   
  I Bergström  
 • Grönmykosen som bekämpningsmedel 
  G Notini

Nummer 3  

 • Bekämpning av rapsbaggar mm genom fångst 
  J Mülow  
 • Årets vinterskador på höstsäd och vallar 
  H Ekstrand
 • Knippebakterios på melon m fl växter 
  I Bergström  
 • Betnematoder angripa raps och vitsenap 
  J Mülow  

Nummer 4   

 • Potatisutsädet och virussjukdomarna 
  D Lihnell  
 • Försök med potatiskonserveringsmedel 
  F Andrén  
 • Borbrist hos oljevallmo 
  I Bergström
 • Sprutning eller pudring 
  B Tunblad  
 • Resultat från betningsförsök 1941 
  J Mülow      

Nummer 5   

 • Vetemygglarvernas skadegörelse sommaren 1942 
  J Mülow  
 • En ny metod att bekämpa sparvplågan 
  G Notini
 • Resultat från betningsförsök 1941 (forts. från nr 4) 
  F Andrén  
 • Orienterande bekämpningsförsök mot lökflugan 
  O Ahlberg
 • Ökad skadegörelse av lövvedborren 
  O Ahlberg
 • Ett säreget angrepp av vickerbladviveln 
  O Ahlberg  

Nummer 6   

 • För växter giftiga träimpregneringsmedel 
  H Ekstrand  
 • Bekämpningsförsök mot kålflugor och morotfluga 
  Olof Ahlberg  
 • Om angrepp av jordloppslarver på stråsäd 
  E Johansson
 • Några data från sommaren vallmoförsök 
  I Bergström  
 • Koloradoskalbaggens utbredning i Europa 
  O Ahlberg  
 • Några ord om halmstekeln 
  E Johansson

 

Årgång 5 1941

Nummer 1  

 • Fortsatta försök med fågelholkar 
  G Notini
 • Försök med borax som medel mot pricksjuka hos äpple 
  H Ekstrand
 • Schizophyllum commune som trädparasit i vårt land 
  D Lihnell
 • Försumma ej växelbruket vid potatisodlingens planläggning 
  G Holmberg
 • Cyanvätebehandlingarna i växthus 
  O Ahlberg

Nummer 2   

 • De viktigaste skadedjuren på våra kulturväxter 1940 
  A Lindblom
 • Potatiskräftans nuvarande utbredning i Sverige 
  C Holmberg
 • Provdrivning av blomsterlökar vintern 1940-41 
  C Lyckås
 • Pyretrumpulver som bekämpningsmedel mot skadedjur i spannmålslager 
  R Mathlein  
 • Cyanvätebehandlingarna i växthus 
  O Ahlberg

Nummer 3    

 • Beredskap mot potatisbladmöglet 
  T Lindfors
 • Bekämpningsförsök mot vattensork 
  A Lindblom
 • Olika betningsmetoders effekt mot fusarios 
  F Andrén
 • Ärtvecklaren - ett svåråtkomligt skadedjur på ärter 
  B Schwan
 • Koprabaggen - en fara för våra spannmålslager? 
  R Mathlein
 • Förberedande betningsförsök mot ascochyta hos ärter 
  F Andrén
 • Knäpparelarver köpas? 
  A Lindblom

Nummer 4   

 • Förakta ej de enkla medlen! 
  T Lindfors
 • En sjukdom på vallmo 
  H Ekstrand
 • Årets jordloppshärjningar 
  O Ahlberg
 • Några synpunkter att beakta vid bekämpningsförsök mot insekter 
  B Tunblad
 • Buxbomsgallmyggan, en för Sverige ny skadegörare 
  O Ryberg

Nummer 5

 • Fortsatta besprutningsförsök mot plommonvecklaren 
  O Ahlberg
 • Stinkflyn på lucern 
  G Notini
 • Rovfrömottet, ett skadedjur på senapsodlingar 
  B Tunblad
 • Försök med potatiskonserveringsmedel 
  F Andrén, G Eriksson, T Lindfors & E Åkerberg
 • Ett bekämpningsförsök mot kornmal 
  R Mathlein
 • Fluorförgiftningar i växthus 
  H Ekstrand

Nummer 6   

 • Bekämpningsmedelssituationen 
  B Tunblad
 • Mosaikbränna - en virussjukdom på spenat 
  D Lihnell  
 • Nya rön angående blodlusen 
  C Castberg  
 • Borbrist hos selleri 
  I Bergström
 • Fortsatta försök med potatiskonserveringsmedel 
  F Andrén
 • Abnorma spermier i bidrottningens sädesblåsa 
  B Schwan

Årgång 4 1940

Nummer 1  

 • Växtskydd i kristider 
  T Lindfors
 • Resultat från betningsförsök 
  F Andrén
 • Några synpunkter på karbolineum-besprutningen 
  B Tunblad
 • Potatisodlingen och potatisålen  
  C Holmberg
 • Rödklöverns befruktning 
  G Notini

Nummer 2   

 • Bekämpningsmetoder, som ej böra glömmas 
  O Ahlberg
 • Tvångsåtgärder mot blodlusen? 
  T Lindfors
 • Nosprasit, ett bekämpningsmedel mot skorv och skadedjur på fruktträd 
  F Andrén
 • Växtskyddsanstaltens demonstrationsförsök mot potatisbladmögel 1939 
  A Lindblom
 • En gråmögelröta på matlök 
  D Lihnell

Nummer 3     

 • Skadorna på höstsäden under vintern 1939-40 
  H Ekstrand
 • Några aktuella skadedjur 
  O Ahlberg
 • Rönnbärsmalen 1940 
  A Lindblom
 • En ny fångstkärra, avsedd för stritfångst 
  O Ahlberg  
 • Något om gråfläcksjuka hos betor 
  T Lindfors

Nummer 4   

 • Nya försök med biologisk bekämpning av skadeinsekter 
  G Notini  
 • Skador av nötvivel på äpplekart 
  C Lyckås
 • Några ord om vissa besprutningsvätskor och deras vätningsförmåga  O Ahlberg  
 • Topptorka på veteax 
  T Lindfors
 • Ståndargråmögel, Botrytis anthophilia Bond. - en i Sverige tidigare ej uppmärksammad parasitsvamp på rödklöver 
  I Bergström
 • Några viktiga skadedjur i våra spannmålslager 
  R Mathlein
 • Nattflylarver på krysantemum 
  O Ahlberg

Nummer 5   

 • Frostens skadegörelse i trädgårdar och parker vintern 1939-40 
  T Lindfors
 • Cyanvätebehandling i växthus 
  O Ahlberg
 • Aktuella skadedjur på sädesslagen och vallgräsen 
  E Johansson
 • Schizophyllum commune, en ovanlig medlem av den svenska svampfloran 
  D Lihnell
 • Kyllagring som bekämpningsmedel mot förrådsskadedjur 
  R Mathlein
 • Krisen och bekämpningsmedelstillverkningen 
  B Tunblad

Nummer 6 

 • Förberedande bekämpningsförsök mot kålflugan 
  A Lindfors
 • Preliminära resultat från 1940 års betningsförsök 
  F Andrén
 • Från potatiskräftfronten 1940 
  C Holmberg
 • Sjukdomar och insektsangrepp i årets sojaodlingar 
  D Lihnell
 • Betningsförsök mot sot hos hirs 
  H Ekstrand

 

 

Årgång 3 1939

 Nummer 1 

 • Våra sädesslags vanligaste sjukdomar och deras bekämpande 
  F Andrén
 • Några erinringar vid den nu aktuella karbolineum-besprutningen 
  B Tunblad  
 • Observandum för odlare av iris och gladiolus 
  E Ingelström
 • Medelhavsfruktflugan, Ceratitis capitata Wied., ett skadedjur på importerad frukt 
  E Johansson  
 • Ett nytt skadedjur inomhus 
  R Mathlein
 • Höstsädens och vallväxternas övervintring   
  H Ekstrand
 • En ny desinfektionsmetod mot parasiter och skadedjur inomhus 
  R Mathlein  

Nummer 2     

 • Om virus och virussjukdomar 
  D Lihnell
 • Ett observandum angående timotejflugan  
  E Johansson  
 • Skadedjursbekämpningen och bina 
  G Notini  
 • Se upp för blodlusen 
  B Tunblad
 • En parasit på inomhusinsekter   
  R Mathlein
 • Ny förordning om bekämpande av potatisålen 
  T Lindfors  
 • En erinran om fritflugan 
  B Schwan
 • Sambandet mellan ogräsfloran och tripsfrekvensen 
  E Johansson  

Nummer 3   

 • Apelöronviveln, en svår skadegörare på trädgårdsväxter 
  G Notini
 • Korksjuka hos ett par Solanum-arter 
  H Ekstrand  
 • Ett fall av stinkflyskada på blomsterlupin 
  I Bergström  
 • Besprutningsberedskap mot koloradoskalbaggen 
  O Ahlberg
 • Rönnbärsmalen 1939 
  A Lindblom
 • Några rön beträffande jordloppsbekämpning 
  B Tunblad
 • Klöversnärjan, en fara för vår klöverodling? 
  T Lindfors

Nummer 4-5   

 • Ärftliga missbildningar av tomatfrukter 
  H Ekstrand
 • Or som skadegörare i spannmålslager 
  R Mathlein
 • Körsbärsflugan. Ett skadedjur, som synes ha satt sig fast i Stockholmstrakten 
  O Ahlberg
 • En härjning av kålbladstekeln 
  G Notini
 • Önskemål beträffande växtskyddsanstaltens verksamhet i Norrland  H Ekstrand
 • En för Sverige ny sotsvamp 
  T Lindfors
 • Några iakttagelser rörande sjukdomar på soja i vårt land 
  D Lihnell
 • Besprutningsförsök mot plommonvecklaren 
  O Ahlberg
 • Några resultat från betningsförsök 
  F Andrén
 • Välkänd växtstekel - för Sverige nytt äppleskadedjur 
  A Lindblom
 • Förrådsskadedjur i hemmen 
  R Mathlein

Nummer 6   

 • Pricksjuka hos äpplen - en följd av besprutning? 
  T Lindfors
 • Bordeauxvätskan i fruktodlingens tjänst 
  F Andrén
 • Från växtskyddsanstaltens potatiskräftlaboratorium i Svalöv 
  K Björling
 • Vetemyggornas skadegörelse sommaren 1939 
  J Mühlow
 • Ett nytt arsenikbesprutningsmedel 
  B Tunblad
 • Lönar sig besprutning av potatis mot bladmögel och brunröta 
  A Lindblom

Årgång 2 1938

 

Nummer 1  

 • Några synpunkter på vårsädens betning (står felaktigt höstsädens) 
  F Andrén
 • Vinter- eller vårbesprutning med karbolineum-preparat 
  B Tunblad
 • Vinterskador på höstsäden 
  H Ekstrand
 • Växtskyddet i siffror  
  O Ahlberg
 • Fågelskydd - växtskydd 
  G Notini  
 • Ympbryggor, medel att avhjälpa gnagskador på fruktträd   
  T Lindfors
 • Borax som bekämpningsmedel mot vissa växtsjukdomar 
  T Lindfors
 • Minneslista för våren    

Nummer 2  

 • Några ord om virussjukdomar hos potatis 
  T Lindfors
 • Något om tripsarnas biologi och skadegörelse 
  E Johansson
 • Några allmänna råd för bekämpning av skadeinsekter under försommaren   
  B Tunblad
 • Några aktuella sjukdomar på prydnadsväxter 
  E Ingelström
 • Kornmalen - en besvärlig skadegörare i spannmålsmagasinen 
  R Mathlein
 • Kampen mot flugplågan 
  G Notini
 • Rönnens fruktsättning och rönnbärsmalen 
  A Lindblom
 • Minneslista för sommaren   

Nummer 3   

 • Några erinringar om bestämmelserna rörande arsenikhaltiga bekämpningsmedels förvaring och användning 
  O Ahlberg
 • Att observera vid azaleaimporten 
  C Lyckås
 • Blir 1938 ett bladmögelår? 
  T Lindfors
 • Sclerotium rhizodes, en på gräs förekommande ofullständigt känd sklerotiesvamp 
  H Ekstrand
 • Potatisbladmöglets bekämpande medelst besprutning 
  F Andrén
 • Stensjuka hos päron 
  T Lindfors

Nummer 4   

 • Något om timotejflugan och dess härjningar 
  E Johansson
 • Några ord om klöver- eller stjälknematoden (Tylenchus dipsaci Kühn) 
  F Ossiannilsson
 • Tvestjärtar som skadedjur på dahlior - några iakttagelser samt prövning av en ny insamlingsmetod 
  B Tunblad
 • Vetemygglarvernas skadegörelse sommaren 1938 
  J Mühlow
 • Ett observandum angående gallkvalster på violer 
  E Johansson
 • Mjöldryga på vete 
  T Lindfors
 • Några ord om koloradoskalbaggens utbredning i Europa just nu samt bekämpningsarbetena i Tyskland 
  O Ahlberg
 • Plommonbladgallkvalstret, Phyllocoptes fokeui Nal. 
  B Tunblad

Nummer 5   

 • Nya iakttagelser rörande krysantemumgallmyggan 
  O Ahlberg  
 • Fortsatta besprutningsförsök mot plommonstekeln 
  O Ahlberg
 • Något om användning av gifter i växtskyddets tjänst 
  B Tunblad
 • Något om sjukdomar på blomsterlök 
  G Notini
 • En erinran om frostfjärilen 
  B Tunblad

Nummer 6   

 • En för Sverige ny bakterios 
  T Lindfors  
 • Klövergallmyggan, ett skadedjur på rödklöverfröodlingar 
  G Notini
 • Några skadedjur på importerade växter  
  O Ahlberg
 • Kvalstersjukan - en fara även för Sveriges biodling 
  B Schwan
 • Brödbaggen - en skadegörare i bröd- och andra livsmedelsförråd 
  R Mathlein  
 • Något om olika bekämpningsmedels giftverkan 
  B Tunblad

Årgång 1 1937

Nummer 1 

 • Borbrist som orsak till växtsjukdomar 
  T Lindfors  
 • Trådklubba på vintersäd 
  H Ekstrand
 • Sklerotiesjuka på fodergräs 
  H Ekstrand
 • Klöverspetsvivlarna - ett observandum för rödklöverfröodlare 
  G Notini  
 • Några iakttagelser vid bekämpningsförsök mot jordloppor  
  B Tunblad
 • Sädesbladbaggen - en förut hos oss föga beaktad skadeinsekt 
  A Lindblom  
 • Rönnarnas blomning och rönnbärsmalen   
  T Lindfors  
 • Varning för krysantemumgallmyggan 
  T Lindfors
 • Undersökningar rörande förrådsskadedjur och deras bekämpande 
  R Mathlein  
 • Rapssugaren  
  A Lindblom
 • Kampen mor bisjukdomarna 
  G Notini  
 • Minneslista för juni månad  

Nummer 2   

 • Potatisbladmöglet och väderleken 
  T Lindfors  
 • Rost på lejongap 
  C Hammarlund
 • Vetemyggundersökningen i Södermanland 
  J Mühlow
 • Spinnmal på hägg och andra träd 
  B Tunblad
 • Kornjordloppan - ett observandum för vårsädesodlare 
  A Tullgren
 • Betbladlusens bekämpande - resultat från orienterande fältförsök i Skåne 
  C Holmberg  
 • Lucerngallmyggan - en fara för lucernfröodlingen 
  F Ossiannilsson  
 • Rönnbärsmalen 
  A Lindblom
 • Import av växter och växtdelar 
  T Lindfors
 • En erinran om fritflugeundersökningen 
  O Ahlberg
 • Interskandinaviska växtskyddskonferensen i Stockholm 
  O Ahlberg  
 • Desinfektion av spannmålsmagasin 
  R Mathlein  
 • Minneslista för juli månad  

Nummer 3   

 • Potatiskräftan - ett varningsord 
  T Lindfors
 • Ärtvecklaren - ett aktuellt skadedjur 
  B Tunblad
 • Ädelgranbladlusen - en otrevlig passagerare 
  A Tullgren  
 • Besprutningsförsök mot plommonstekeln 
  O Ahlberg
 • Körsbärsflugan - ett för Sverige nytt skadedjur på bigaråer 
  O Ahlberg  
 • Vinbärsgallkvalstret - ett viktigt skadedjur på vinbärsbuskar 
  A Tullgren  
 • Hallonskottsjukan 
  F Andrén
 • Krysantemumgallmyggans bekämpning 
  O Ahlberg
 • Om skador på frön av ängskavle och timotej  
  E Johansson   
 • Klöverspetsviveln 
  G Notini
 • Om cyanvätets användbarhet som bekämpningasmedel mot spannmålsinsekter 
  R Mathlein  
 • Minneslista för augusti och september månader    

Nummer 4   

 • Resistens mot insektsangrepp 
  J Mühlow
 • Sommarens skadedjur - kort sammanfattning av hittills inkomna rapporter 
  B Tunblad
 • Vetemygglarvernas skadegörelse sommaren 1937 
  J Mühlow
 • Något om orsakerna till vetemyggornas minskade skadegörelse i Södermanland 1937 
  E Johansson 
 • Promemoria angående drivning av blomsterlök 
  H Ekstrand
 • Svartrosten under 1937 
  T Lindfors
 • Om spannmålsvivlarnas köldhärdighet 
  R Mathlein
 • Giv akt på klumprotsjukan! 
  C Holmberg
 • Koloradoskalbaggens spridning i Europa  
  T Lindfors
 • Att observera för krysantemumodlare 
  B Tunblad
 • Minneslista för höst- och vintermånaderna  

 

 


Kontaktinformation