Landskapsekologi

Senast ändrad: 07 juli 2019
Liten fågel på en stolpe.

Landskapsekologin studerar ekologiska processer i ett landskapsperspektiv. Inga biologiska system är isolerade öar. Lokala populationer, samhällen och ekosystem samspelar alltid i viss mån med sin omgivning. Dessutom kan landskapet påverka vilka arter som koloniserar och ingår i artsamhället lokalt. Därför är det givetvis viktigt att ha ett landskapsperspektiv när man undersöker hur man bäst förvaltar och bevarar biodiversitet.

Som modellorganismer använder vi fåglar, insekter (till exempel fjärilar) och till en viss grad växter.

Med hjälp av inventeringar och övervakningsdata från jordbrukslandskap undersöker vi hur det moderna jordbruket förändrar landskapet och hur det påverkar biodiversitet på lokal nivå och i hela landskapet.

Framför allt undersöker vi hur landskapens mångfald av miljöer påverkar biologisk mångfald I rumsliga skalor från den lilla betesmarken eller åkern till hela jordbruksregioners landskap.

Förvaltning av biologisk mångfald

Våra studier är ett viktigt underlag för hur man förvaltar biologisk mångfald.

Till exempel:

  • Vad är mest effektivt, reservat och skydd ( “land sparing”) eller mer mångfaldsvänliga brukningsmetoder i landskapet (land sharing)?
  • Att avsätta ett stort eller flera små områden?
  • Hur förvaltar vi bäst viktiga habitatstrukturer i hela landskapet, till exempel våtmarker, naturbetesmarker.

Baserat på landskapsekologi kan vi utveckla ett långsiktigt och hållbart nyttjande av landsbygd och stad och framför allt kopplingen mellan stad och land.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se