Lantbruksentomologi

Senast ändrad: 05 oktober 2017
agricultural-entomology-ingress.jpg

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi.

I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Vi arbetar därför med bevarande av mångfald och ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet.

En del av vår forskning kring växtskydd är samspelet mellan just skadegörare, dess fiender och alternativa bytesinsekter i jordbrukslandskapet. Vi använder bland annat molekylära metoder för att beskriva näringsvävar i fält med skadegörare.

Lantbruksentomologerna studerar också vilda pollinerande insekter, såsom bin, humlor och blomflugor och honungsbin.

En viktig, och för Sverige unik, del av vår verksamhet är forskning om biodling och bihälsa hos honungsbin.

Bommarco lab - insekts- och växtekologi i jordbrukslandskapet

Forskning om honungsbin

Projekt på institutionen för ekologi uppdelade efter teman


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23