Lantbruksentomologi

Senast ändrad: 04 maj 2020
Grön spindel på grässtrå. Foto.

Lantbruksentomologi är tillämpad ekologi med rötterna i växtskydd, pollinering och insekters populationsbiologi. I centrum står inte bara skadeinsekter, utan också de nyttodjur som bidrar med så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinatörer och naturliga fiender till skadegörare. Vi forskar också om honungsbins hälsa.

En del av vår forskning kring växtskydd är samspelet mellan just skadegörare, dess fiender och alternativa bytesinsekter i jordbrukslandskapet. Vi använder bland annat molekylära metoder för att beskriva näringsvävar i fält med skadegörare.

Vi studerar också vilda pollinerande insekter, såsom bin, humlor och blomflugor och honungsbin.

En del av forskning är att testa åtgärder som kan främja nyttodjur och biologisk mångfald i och utanför brukade fält. Vi utvecklar tillämpningar för växtskydd och pollinering i praktiskt lantbruk. Denna forskning sker i tät samverkan med relevanta aktörer i samhället.

Forskning om honungsbin

En viktig, och för Sverige unik, del av vår verksamhet är forskning om biodling och bihälsa hos honungsbin. Vi forskar om hur bin påverkas av patogener, miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingsmetoder. Fokus är på honungsbin men inkluderar också humlor och soltärbin. Våra forskare studerar också bins försvar mot sjukdomar både på individ- och samhällsnivå. I verksamheten ingår det nationella referenslaboratoriet för bihälsa.

Bommarco lab - insekts- och växtekologi i jordbrukslandskapet

Ninkovic lab - kommunikation mellan växter och användning i växtskydd

Forskning om honungsbin


Kontaktinformation

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se