Markekologi

Senast ändrad: 08 juli 2019
Stone slabs and pots belonging an experiment. Photo.

Enheten studerar hur markanvändning och fragmentering av habitat påverkar växter och djur samt olika ekosystemprocesser. Vi har en i Sverige unik kompetens rörande markdjur i såväl jordbruks- som skogslandskap.

Många av våra studieorganismer utför viktiga ekosystemtjänster inom jord- och skogsbruket. Exempel på detta är bin som pollinerar många av våra grödor och daggmaskar som förbättrar strukturen i jorden och bidrar till nedbrytning av organiskt material och bördighet.

Rovlevande spindlar och skalbaggar kan minska effekten av skadeinsekter. Växter producerar de grundläggande resurserna i näringsvävarna ovan och under mark. Vi studerar de landskapsstrukturer och skötselåtgärder som behövs för att växter och djur ska kunna överleva, reproducera sig och fortleva i föränderliga landskap.

Vi arbetar med:

  • Näringsvävar
  • Ekosystemfunktioner
  • Arters diversitet och utbredning
  • Rumslig populationsdynamik och spridning
  • Metasamhällen (eng. "Metacommunities)

Kontaktinformation

Jan Bengtsson, professor i miljövård
Institutionen för ekologi, SLU
jan.bengtsson@slu.se 018-671516                               

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se