Naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 05 februari 2019
naturvardsbiologi.jpg

Vi tar fram ekologisk kunskap som är användbar när man fattar beslut som påverkar biologisk mångfald, till exempel inom skogsbruket.

Vår forskning utgörs av fältstudier, datorsimuleringar och sammanfattningsstudier. Vi studerar hur biologisk mångfald påverkas av skogsbruk, naturvårdsåtgärder och klimatförändringar. Det gör vi genom ekologiska studier av organismgrupper såsom skalbaggar, svampar, lavar och kärlväxter. Vi sätter ofta biologisk mångfald i ett större perspektiv genom att koppla den till ekosystemtjänster och genom att även beakta andra aspekter som är viktiga vid beslut om markanvändning.

Exempel på frågeställningar i våra fältstudier är:

  • Vilken biologisk mångfald finns i nyckelbiotoper och skogliga impediment av olika typer och i olika landskap?

  • Hur påverkas insekter av lokala klimatförhållanden och storskaliga klimatförändringar?

  • Hur avgör man bäst vilka skogar som ska avsättas för naturvård och vilka som ska avverkas?

  • Hur påverkas biologisk mångfald och ekosystemtjänster av olika skogsbruksmetoder?

  • Vi bedriver projekt där vi sammanfattar kunskap om ekologisk kompensation, klimatanpassad naturvård, uttag av avverkningsrester för skogsbiobränsle och rumslig lokalisering av naturvårdsåtgärder.

Projekt om Naturvårdsbiologi/Biologisk mångfald

Resultat av tidigare forskning (exempel):

Forskning om hur arter sprider sig har gett avtryck in naturvården

Nya rön om vad en lav egentligen är

Relaterade sidor: