Naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 15 augusti 2019
Ung lövskog. Foto.

Vi tar fram ekologisk kunskap som är användbar när man fattar beslut som påverkar biologisk mångfald, till exempel inom skogsbruket. Det gör vi genom forskning som består av fältstudier, datorsimuleringar och sammanfattningsstudier.

Vi studerar hur biologisk mångfald påverkas av skogsbruk, naturvårdsåtgärder och klimatförändringar. Det gör vi genom ekologiska studier av organismgrupper såsom skalbaggar, svampar, lavar och kärlväxter. Vi sätter ofta biologisk mångfald i ett större perspektiv genom att koppla den till ekosystemtjänster och genom att även beakta andra aspekter som är viktiga vid beslut om markanvändning.

Exempel på frågeställningar i våra fältstudier är:

  • Vilken biologisk mångfald finns i nyckelbiotoper och skogliga impediment av olika typer och i olika landskap?
  • Hur påverkas insekter av lokala klimatförhållanden och storskaliga klimatförändringar?
  • Vilka skogar är viktiga för rekreation och hur relaterar det till deras värde för biologisk mångfald?
  • Hur påverkas biologisk mångfald och ekosystemtjänster av olika skogsbruksmetoder?
  • Vilka naturvärden skapas av naturvårdsbränningar som utförs under olika förutsättningar?

Vi bedriver också projekt där vi sammanfattar kunskap om ekologisk kompensation, klimatanpassad naturvård, uttag av avverkningsrester för skogsbiobränsle och rumslig lokalisering av naturvårdsåtgärder. Dessa projekt behandlar både skog och jordbruksmiljöer.

Mycket av forskningen sker tvärvetenskapligt med samhällsvetare och humanister och där samverkan med omvärlden utgör en viktig del.

Nyheter om ekologiinstitutionens forskning om naturvård och biologisk mångfald

Relaterade sidor:
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se