Naturvårdsbiologi

Senast ändrad: 04 oktober 2017
naturvardsbiologi.jpg

Naturvårdsbiologi är ett tillämpat forskningsämne där ekologisk kunskap används för att lösa praktiska naturvårdsproblem, särskilt relaterat till bevarande av biologisk mångfald.

Vi arbetar med projekt som rör aktuella markanvändningsfrågor, särskilt kopplat till skog och skogsbruk. Exempel på angreppssätt är metapopulationsmodellering, kostnadseffektivitetsanalyser och olika metoder för att analysera artsamhällen. Vår forskning omfattar ett flertal olika organismgrupper, med speciellt fokus på mossor, lavar och insekter.

Exempel på frågeställningarna är:

  • Vad betyder uttag av avverkningsrester och stubbar?
  • Hur påverkar odling av främmande trädslag?
  • Hur stor är risken för att lavar och skalbaggar på gamla ekar ska dö ut?
  • Hur effektiv är naturhänsynen i skogsbruket?

Projekt om Naturvårdsbiologi/Biologisk mångfald

Relaterade sidor: