Skogsentomologi

Senast ändrad: 08 juli 2019
Närbild på skalbagge med guld mönster och nästan som en liten snabel. Foto.

Skogsentomologi är tillämpad ekologi med rötter i allt från skogsskötsel till insekters populationsbiologi och beteende. I centrum för skogsentomologin står skogens skadeinsekter och hur man motverkar insektsskador för skogsbruket. Ämnesområdet är unikt nationellt.

Under senare år har fältet breddats till att omfatta skogsekosystemets hela insektsvärld med särskilt fokus på betydelsen av död ved. Här har samarbetet med forskare inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området öppnat för ny forskning som rör den möjliga konflikten mellan olika mål till exempel skydd mot skadeinsekter och bevarande av biologisk mångfald..

Samspelet mellan skadegöraren, dess fiender och värdträdet är centralt för att vi ska förstå hur insektshärjningar uppkommer och hur vi bäst skall kunna motverka skador.

Vi fokuserar på två områden:

  • Skogsinsekters ekologi, utbredning och dynamik med fokus på förståelse av ekologiska samspel.
  •  Metoder för att skydda plantor och träd mot angrepp av skadliga insekter baserade på kunskaper om insekternas biologi.  


Samverkan med skogssektorn är viktig, särskilt när det gäller rådgivning om skadegörare.

 


Kontaktinformation

Christer Björkman, professor i skogsentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
christer.bjorkman@slu.se  018-671532, 0705-581532

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se