REG - Entreprenörskap på landsbygden

Senast ändrad: 07 februari 2017
SLU_150616_2002_jsg.jpg

På senare tid har kontext erkänts som det som formar entreprenörskap, men mindre har sagts om samverkan mellan kontexter och hur entreprenörskap kan forma kontext. Vi ser kontext i dess vidaste form. Kontext är för oss rymd och plats. Den finns på både lokal och nationell nivå, och även inom olika sociala och socioekonomiska miljöer, såsom landsbygd. Kontext är också etnicitet, klass och genus. Kultur kan forma kontexten för entreprenörskap och entreprenörskap kan i sin tur forma kontexten. Vi ser också att institutioner erbjuder en kontextuell språngbräda för entreprenörskap. Som vi ser det, ger varje kontext specifika värden som påverkar både den entreprenöriella processen och utfall. I vissa särskilda fall kan kontext till och med skapa nya företagsformer.

Vi är intresserade av samspelet mellan entreprenörskap och kontext såsom konsekvenserna av att vara eller inte vara inbäddad (embeddedness), olika entreprenöriella processer och resultat, samt olika forskningsmetoden för att undersöka samspelet. Kontext kan vara i för- eller bakgrunden, men fokus är alltid samspelet och dynamiken.

Projekt inom entreprenörskap på landsbygden

Återvändarföretagare på landsbygden

Syftet med projektet är att undersöka hur återvändande entreprenörer och lokala intressenter är involverade i samproducerat av en entreprenöriell region. En teoretisk ram föreslås baserat på två metaforer; inbäddning och översättning. Arbetet bygger på en konstruktionistisk syn, och resultaten framkommer i en narrativ analys. Den partiella etnografiska metoden ger oss möjlighet att följa samspelet mellan företagare och kontext över tid. Resultaten visar vad som behöver bäddas in för att uppnå regional utveckling är en entreprenöriell attityd till livet i regionen, inte bara inbäddning av återvändande entreprenörer och deras företag. Följaktligen resulterar ramarna i ett perspektiv som betonar samspelet över tiden mellan entreprenörer och kontext. Projektet visar hur samproduktion mellan entreprenöriella handlingar och kontext leder till fortsatt regional utveckling.

Entreprenörskap och identitet på landsbygden

Detta projekt handlar om entreprenörskap i ett depleted samhälle. Syftet är att utveckla kunskap om hur diskurser och identitet i regional utvecklingen. Begreppet positionering används för att illustrera och diskutera hur identiteter provocerar, utmanar, förhandlas och omformar identitetspositioner som bryter från tanken på att imitera framgångsrika och rika regioner; istället ses ort, plats och historia som viktiga resurser när nya möjligheter växer fram. Arbetet bygger på etnografiska data från ett fall insamlade under en 6-årsperiod mellan 2005 och 2010. Den longitudinella studien gör det möjligt att införliva hur lokala intressenter intar nya identitetspositioner, samtidigt som de hanterar sin inspiration och frustration. Resultaten visar hur landsbygdsförändring betingas av diskurser och hur entreprenörskap utmanar och omformulerar dominerande strukturer genom interaktion mellan entreprenörskap och kontext. Resultaten stödjer forskning som betonar perspektiv vilka erkänner samspelet mellan entreprenörskap och kontext, samt diskursiva aspekter av regional utvecklingen.

Tillväxt & utveckling i landsbygdsföretag

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om vad som händer när landsbygdsbaserade företag tar steget från liten till stor. Entreprenörskap används som teoretisk lins för att förstå den interaktiva process där små företag växer och landsbygden förändras. Empiriskt fokus utgörs av svenska landsbyggbaserade tillväxtföretag inom livsmedelssektorn.

Utvecklingsstrategier hos lantbruksföretag: specialisering kontra diversifiering

I detta nu avslutade projekt har vi studerat vad som driver respektive hindrar tillväxt genom diversifiering och specialisering hos lantbruksföretag i Sverige. Vi har undersökt hur företagens utveckling mot diversifiering respektive specialisering påverkas av tillgång till resurser, industriella faktorer och personliga faktorer hos företagarna, såsom utbildning, förmåga, attityd, motivation, målsättning, ålder och kön, genom huvudsakligen kvantitativa metoder.

Gårdsbaserad biogasproduktion

Syfte i denna forskning är att utveckla förståelse för svenska lantbrukares erfarenheter av gårdsbaserad biogasproduktion, inklusive organisation och samverkan i företagets lokalstruktur; lönsamhet, miljönytta och andra värdeskapande; samt hur utvecklande av biogasproduktion sker i samspel med ett innovationssystem. Forskningen omfattar hittills två projekt: Samverkan för lönsamhet och miljönytta i gårdsbaserad biogasproduktion, med stod från SLF; och Rötrest ett värdefullt gödselmedel i ekologisk produktion med mervärden för miljön och lantbruksföretaget, ett JIT-lett projekt med finansiering från Formas.

Entreprenörskap & varumärken på nya marknader

Syftet med projektet är att studera och utveckla idéer om hur varumärken utvecklas under den entreprenöriella processen när en ny marknad tar form. Vilka omständigheter och förhållanden råder för de inblandade företagen och vilka strategier används för att hantera dessa? Projektets empiri bygger på de livsmedelsföretag som erbjuder middagslösningar till svenska hushåll. 

Genuspräglat värdeskapande i landsbygdsföretag

Projektet syftar till att koppla samman genusfrågor med entreprenörskap på landsbygden. Utgångspunkten i projektet är att utveckla teorier om företagande på landsbygden utifrån ett genusperspektiv. Det första delprojektet handlar om att länka samman den forskning som gjorts om genus inom entreprenörskapsfältet med den forskning som gjorts on genus inom landsbygdsfältet. En central fråga i projektet är hur genus ”görs” i landsbygdens entreprenöriella processer.

Nyligen genomförda projekt

• Utveckling av nya satsningar i jordbruksföretag

• Samverkan i gårdsbaserade biogassatsningar

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra projekt!

Undervisning ledd av gruppen entreprenörskap på landsbygden

Inom gruppen för entreprenörskap på landsbygden leder vi nedanstående kurser och handleder på grundnivå och avancerad nivå. Mer information om kurserna kan du hitta genom att söka fram kurssidan här.

Företaget och omvärlden - organisationsteori I - 15 hp

Kursansvarig: Johan Gaddefors

Grundläggande företagsekonomisk metod – 5 hp

Kursansvarig: Johan Gaddefors

Ledarskap och hållbarhet – 15 hp

Course leaders: Johan Gaddefors and Karin Hakelius

Ethics – 5 hp

Course leader:  Johan Gaddefors

Kvalitets- och miljöledning - 10hp

Kursansvarig: Hanna Astner

Kvalitets- och miljöledning – fördjupad teori i organisation och marknadsföring - 15hp

Kursansvarig: Hanna Astner

Ekonomistyrning I - 15 hp

Kursansvarig: Richard Ferguson

Entreprenörskap och företagsutveckling - organisationsteori II - 10 hp

Kursansvarig: Richard Ferguson

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Johan Gaddefors, universitetslektor
Institutionen för ekonomi, SLU
johan.gaddefors@slu.se, 018-67 14 89      

Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se