Kurser inom kretsloppsteknik

Senast ändrad: 21 september 2022

Val av VA-system, 10,0 hp, Uppsala

Ges som fristående kurs. Kursens syfte är att ge god helhetssyn och analysförmåga av samhällets vatten- och avloppssystem och därigenom en god grund för en framtida verksamhet som ingenjör inom området. Kurs utgör en sammanhållande del i terminsblocket ”Uthålliga vatten- och avloppssystem” och går under hela terminen. I kursen ingår ett större projektarbete.

Avfallshantering, 5,0 hp, Uppsala

Ges som fristående kurs. Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av hushållsavfall samt om hur resurserna i avfallet väl kan utnyttjas genom förbränning, kompostering, biogasrötning och deponering. Systemens funktion och påverkan på miljö och resurser behandlas.

Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling, 5,0 hp, Uppsala

Ges som fristående kurs. Kursens syfte är att ge god kunskap om system och teknik för hantering av avlopp i små (enskilda) anläggningar samt om hur resurserna i avlopp och avloppsslam från små och stora anläggningar kan nyttiggöras på ett säkert sätt. Kursens tyngdpunkt ligger på enkla och naturnära reningsmetoder som markbädd, infiltration, våtmarker och källsortering, samt på användning av växtnäring från avlopp. Såväl svenska som internationella förhållanden behandlas.

Säker näring i kretslopp, 10,0 hp,  Uppsala

Ges som fristående kurs. Med en ökad återföring av växtnäring från avfall riskerar vi att skapa nya smittvägar. För att säkerställa en fortsatt god hälsa för människor och djur krävs goda kunskaper om återföringssystem som möjliggör ett säkert kretslopp av näring utan smittämnen. I denna kurs får du kunskap om risker med samhällets avfallsflöden och återföringssystem som möjliggör utvecklandet uthålligt samhälle utan bekostnad av hälsa. 
Kursens tyngdpunkt är säker hygienisering och mikrobiell riskvärdering av kretsloppssystem för biologiskt avfall och avlopp. Du kommer att lära dig om biologiska behandlingstekniker såsom kompostering, rötning och avloppsinfiltration samt källsorterade avloppssystem, och om ingående processers mikrobiologi och processkrav. Med kunskap om de faktorer som reglerar inaktivering av patogener kommer du att kunna värdera olika återföringssystem med avseende på miljö och smittrisker.

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.