Kurser inom lantbrukets teknik och system

Senast ändrad: 03 april 2019

Introduktion till energisystem, 10hp, TN0333

Kurstillfället ges ej som fristående kursKursen syftar till att ge dig en övergripande kunskap om det svenska energisystemet. Som student kommer du att få en inblick i några av de många delar som berör vårt energisystem, både vad gäller tillförsel till energisystemet från olika energikällor och användning av energi i olika sektorer. Kursen innehåller också en introduktion till datorer, introduktion till vetenskapligt skrivande samt introduktion det framtida yrket som civilingenjör. I kursen ingår gästföreläsningar av inbjudna experter, seminarier och övningar i skriftlig och muntlig redovisning, grupparbeten, datorövningar och ett tiotal studiebesök under en tredagars studieresa till Dalarna.

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem, 15hp, LV0103

Kurstillfället ges som fristående kurs. Syftet med kursen är att skapa ökad förståelse för hur olika livsmedelssystem ser ut i dag, deras förutsättningar samt möjligheter och utmaningar för framtidens hållbara produktion och konsumtion av livsmedel. Livsmedelssystem studeras utifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i olika skalor (lokalt, regionalt, nationellt och globalt) med särskilt fokus på hållbar användning av naturresurser. Kursen ges som en avancerad introduktion till mastersprogrammet i hållbara livsmedelssystem.

Termokemisk omvandling, 5hp, TN0319

Kursen ges ej som fristående kurs. Kursen behandlar främst förbränning och uppgradering av bränslen, med ett fokus på biobränslen. Utöver detta ingår även orientering inom områden som kärnkraftsteknik och bränsleceller. Kursen inleds med grundläggande förbränningslära, vilken steg för steg fördjupas och blir mer tillämpad i form av studier av teknisk utrustning för förbränning och gasifiering. De fördelar i form av frigjord värme och nackdelar i form av utsläpp som förbränningen orsakar analyseras. Likaså undersöks hur anläggningar för hantering av olika bränslen, t.ex. genom sameldning och vid förbränning av avfall, fungerar. För att knyta kretsloppet studeras även tekniker för minimering av utsläpp, askåterföring samt lagring av koldioxid. Kursen är både teoretisk och praktisk med föreläsningar, laboration och eventuellt studiebesök. För att träna självständighet och samarbete ingår ett grupparbete med teknisk inriktning.

System- och livscykelanalys, 15hp, MX0132

Kursen ges som fristående kurs. Kursen syftar till att ge en förståelse för hur vetenskapliga problem kan angripas med hjälp av olika system- och livscykelanalytiska metoder. Speciellt ska studenten lära sig hur olika typer av miljösystem och processer kan modelleras och analyseras samt hur man kan kvantifiera användningen av naturresurser och deras miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Fakta:

SLU erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är utbildningsintresserad. Vi har program på grundnivå, program på avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka.

Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se