Projekt inom logistik och transport

Senast ändrad: 21 januari 2019

Aktuella projekt

Linnaeus-Palme International Exchange Program: utbytesprogram för studenter och lärare

Tidigare projekt

Nedan finns några axplock från tidigare projekt inom logistik och transport

Control post

Projektet "Control post no 1" är EU-projekt med syfte att utveckla och implementera kurser för transportföretag, veterinärinspektörer och kontrollstataionsägare. Inom projektet tas en handbok fram för transportföretag och kontrollstatsionsägare. Arbetet omfattar även demonstrationer, utvärderingar och publikationer.

Projektet "Control post no 2" har som syfte att utforma och utveckla kvalitetskriterier för certifiering/rankning av kontrollstationer. Detta omfattar även demonstrationer med de högst rankade kontrollstationerna samt att utveckla kriterier för transportföretag.

Från institutionen medverkar Girma Gebresenbet .

African Fruits

Projektet "African Fruits" startade i januari 2012.

Projektets syfte är att ge ett synsätt som innebär ett kedjetänkande i hanteringen för att minimera förlust efter skörd i frukt och grönsaker. Projektet omfattar studier av olika frukt och grönsaker, som potatis och tomater.

Från institutionen medverkar Girma Gebresenbet .

Europruning

Projektet "Europruning" startade i april 2012.

Hemsida: http://www.europruning.eu/

Från institutionen medverkar Girma Gebresenbet

Reverse logistics in Uganda

Medverkande från institutionen är Joel Kinobe.

Mer information: Joel Kinobe

Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat

Projektet "Mjölkrundan II - Integrerad logistik för lokalproducerad mat" är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom samma område.  

Utvecklade och förbättrade logistiklösningar är en förutsättning för att lokal mat skall bli lönsam för fler producenter och för att volymerna skall öka. Syftet med detta projekt är att studera behovet av logistikstöd och vidareutveckla logistiklösningar anpassade för producenter av lokalproducerad mat.

Delmål inom projektet är att

  • analysera existerande logistiklösningar,
  • utveckla alternativa koncept anpassade till producenternas behov och
  • utforma råd och riktlinjer till stöd för producenterna.

Projektet genomförs i form av fallstudier i samarbete med företag och baseras på intervjuer, analyser med hjälp av GIS och ruttoptimering, och utvärdering av transporternas ekonomi och miljöpåverkan

Projektet väntas leda till ny kunskap och lösningar som leder till att branschen kan fortsätta att utveckla begreppen småskalig och lokalproducerad mat med ökat förtroende för begreppen och med förbättrade möjligheter att positionera svenska produkter på marknaden.

Från institutionen medverkar David Ljungberg och Ingrid Nordmark.

Mjölkrundan var namnet på ett tidigare projekt inom samma ämnesområde - i Mjölkrundan II vidareutvecklar vi metoderna från det projektet och följer upp med nya fallstudier 

Mer information: David Ljungberg

Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan

Projektet "Nya möjligheter för intermodala transporter i livsmedelskedjan" pågick 2012-2013.

Järnvägstransporter är väsentligt mer energieffektiva än lastbilstransporter. Genom Sverige transporteras varje dag stora mängder livsmedel med lastbil. Ett skifte till mer livsmedelstransporter på järnväg kan betyda både lägre energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Detta projekt baseras på erfarenheter från en befintlig intermodal lösning och analyserar möjligheterna till att utveckla intermodala transportlösningar för livsmedelskedjan geografiskt och öka volymerna genom samverkan mellan flera aktörer. Genom att visa på goda exempel och studera förutsättningar och erfarenheter kan möjligheter öppnas för fler att köra sina livsmedel med tåg istället för endast med lastbil.

Syftet är att bidra till effektivare transporter i livsmedelskedjan genom ökad användning av intermodala transportsystem.

Målet är att utvärdera den intermodala lösning som Coop infört 2009 och att analysera förutsättningar, erfarenheter och möjligheter att utvidga systemet och sprida modellen.

Från institutionen medverkar David Ljungberg, Girma Gebresenbet, Ingrid Nordmark och Erik Thorning (examensarbete).

Finansieras av: Energimyndigheten

Partners: Coop Logisitik AB, Green Cargo AB

Mer information: David Ljungberg

 

Optimerad logistik för biogasproduktion

Biogas har en unik potential för att minska fossilbränsleberoende och klimatpåverkan från avfall, gödsel och bränsleförsörjning. Att planera för biogasproduktion är dock en komplex uppgift och nya verktyg för att optimera logistiken behövs, så att fler lönsamma alternativ kan identifieras.

Syftet med detta projekt var att generera kunskap och verktyg som kan förbättra förutsättningarna för ny biogasproduktion. De specifika målen var att förmedla logistikerfarenheter från befintliga anläggningar, att utveckla en optimeringsmodell för strategisk planering, och att applicera modellen på en konkret fallstudie i Enköping (Scandinavian Biogas).

Projektet genomfördes i följande faser: en systematisk kartläggning, modellutveckling och fallstudie där optimerade lösningar togs fram och analyserades. Fallstudieresultat skapar direkt nytta medan generella slutsatser och verktyg kan användas i strategisk planering och fortsatt forskning.

Projektet genomfördes vid SLU, Institutionen för energi och teknik, i samarbete med JTI och Scandinavian Biogas

Slutrapport från projektet finns hos f3 Centre 

Projektledare: David Ljungberg

Medarbetare: Alfredo de Toro (SLU), Carina Gunnarsson (JTI )

Samarbetspartner  Scandinavian Biogas Fuels 

Finansiering: Projektet finansieras av f3 Centre  (Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels / Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel)

Lokal matlogistik

Hur kan vi effektivisera logistiken så att den kräver mindre resurser samtidigt som produkterna blir tillgängliga för fler kunder?

Denna utmaning antar vi i projektet Lokal matlogistik! 

Lokal och regional mat möter ökat intresse i samhälle och butiker. Ett viktigt säljargument är att närheten ger korta transporter, som kan bidra till såväl färskhet och kvalitet som mindre miljöpåverkan, men då krävs även att transporterna utförs på ett effektivt sätt. Små och oregelbundna materialflöden gör det samtidigt till en utmaning att skapa effektiva logistiklösningar. Tidigare studier har visat på möjligheter till effektivitetsvinster med hjälp av samordning och ruttoptimering, och med en förbättrad integrering av de lokala produkterna i livsmedelshandelns logistiksystem kan såväl produkternas ekonomiska konkurrenskraft som deras miljömässiga prestanda ytterligare förbättras. 

Det övergripande syftet med detta projekt är att kartlägga och analysera distribution av lokalproducerade livsmedel, för att kunna identifiera flaskhalsar och hinder samt utveckla och demonstrera möjligheter för att skapa en effektiv distribution. Projektet inleds med en kartläggning av hur lokalproducerad mat distribueras, vilken kunskap som finns från tidigare studier, vad som gjorts och vad som görs för att förbättra situationen. Kartläggningen baseras på litteraturstudier, en bred enkätundersökning och fördjupade fallstudier. Med vägledning av kartläggningen och i dialog med användare utvecklas lösningar för effektivare logistik. Bland de möjligheter som prövas finns

  • Ruttoptimering som verktyg för transportsamordning
  • Övervakningssystem för att möjliggöra samlastning av produkter med olika temperaturkrav under begränsad tid
  • Informations- och kommunikationssystem för förbättrad spårbarhet
  • Integrerade informationssystem för elektroniska beställningar, planering och fakturering

Då det fortfarande kan vara svårt för mindre företag att få tillgång till en del av dessa verktyg kan samverkan i form av leverantörsnätverk vara en möjlig väg. Storskaliga system skapar ytterligare förutsättningar för investeringar och specialisering. En tanke i de ovan beskrivna möjligheterna transporteffektivisering är att distribution och transport frikopplas från avsändare och mottagare så att en oberoende tredje part kan specialisera sig på transportuppgiften och samordna ett flertal avsändare och mottagare, såväl små- som storskaliga. 

Minst lika viktig i logistikkedjan är möjligheten att effektivisera hanteringen före och efter transporten, dvs rutiner for orderhantering, fakturering, leveransmottagning och plockning i butik. I dialog med användare (producenter, leverantörer av logistiktjänster samt varumottagare) utvecklas och demonstreras de lösningar som bedöms vara av störst intresse och potential. 

Publikationer:

      Ljungberg et al. Lokal matlogistik - Slutrapport, 2012 

      Ljungberg et al. Lokal matlogistik - Sammanfattning, 2011 

      Björklund et al. De lokala matproducenterna och dagligvaruhandeln, Kartläggning – hinder och möjligheter - förslag, 2008 

 

Kontakt: David Ljungberg 

Projekttid: 2007-2010

Finansiär: Vinnova

 

 

ASCI

Improving the agricultural supply chain: case studies in Uppsala region

The Swedish food and agricultural industry competes on an international market, and it is essential that transports systems, facility location and terms of delivery are adapted to create effective material flows in relation to economy, environment and animal welfare.

Currently, the sector is undergoing significant structural transitions, including organisational change, centralisation and reduction in number of facilities for processing and storage. At the same time, however, it has been argued that local and regional processing would reduce environmental impact and improve animal welfare by reducing the demand for transport, and local and regional as well as mobile abattoirs have been promoted as alternatives to the current tendency.

The overarching goal of the project was to promote en effective agricultural logistics system, by the development of models for localisation analysis and delivery strategies for a lean material flow, and by identifying possibilities for intermodal transport and route optimisation, for improving the economic competitiveness and reducing the environmental impact of the agricultural sector. Specific objectives of the project were to:

  • develop models for supporting delivery strategy and location analysis
  • investigate the possibilities for intermodal transport, and
  • perform location and transport application analysis, focusing on route optimisation to promote transport coordination through optimisation.
Sidansvarig: eva-lena.selfene@slu.se